Strona główna Biblioteka poleca

Biblioteka poleca

"Kto czyta książki, żyje podwójnie" (Umberto Eco)

Ze Wstępu: Internet stworzył media totalne. Osaczają nas w przestrzeni, przewijają się na wyświetlaczach w tramwajach i autobusach, błyskają w hotelach, na lotniskach i przy sklepowych kasach, wibrują w smartfonach, wypełniają ekrany podłączonych do sieci telewizorów. O naszą uwagę walczą wszystkimi środkami naraz – tekstem, obrazem, dźwiękiem i animacją. Książka...
Fragment z okładki: Książka proponuje praktyczne myślenie o warsztacie dziennikarskim, wykraczające poza rozwiązania typowo podręcznikowe. W ten sposób wskazuje drogę do stałego podwyższania jakości tekstów, audycji programów. Poszczególnym refleksjom towarzyszy założenie, że nawet dobre standardy wymagają korekty i warto je poprawić. Książka przeznaczona jest głównie dla dziennikarzy, innych pracowników...
Fragment recenzji: Publikacja składa się z szeregu artykułów dotyczących wykonywanej współcześnie profesji dziennikarskiej. Część pierwsza poświęcona jest analizie zagadnień odnoszących się do kwestii ochrony prawno-autorskiej utworów dziennikarskich oraz problematyki sprostowania prasowego. Część druga dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej i etycznej za publikacje prasowe. Część trzecia – statusu prawno-pracowniczego zawodu dziennikarskiego....
Fragment Słowa wstępnego ks. bpa Wacława Tomasza Depo: Myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, którzy sięgną po tę kolejną książkę rozważań eucharystycznych, aby serdecznie podziękować Ks. Profesorowi Tadeuszowi Dajczerowi za ogromne zaangażowanie w służbę odkrywania Daru Eucharystii i przekazu wiary chrześcijańskiej. W czasach relatywizmu prawd i rozchwiania wartości opartych na Osobie i Dziele Jezusa Chrystusa, podkreślanie...

„Mocą wiary”

Na kolejną książkę Tadeusz Dajczera złożyły się rozważania, które mają pomóc zrozumieć, czym jest Eucharystia. Głęboka refleksja nad źródłem i charakterem wiary pozwala odkryć siłę Boga i dokonać autorefleksji nad własną kondycją duchową.
Fragment Przedmowy abpa Alfonsa Nossola: Sakrament Obecności to książka pod wieloma względami niezwykła. Z jej stron płynie ku nam przynaglenie do pogłębienia i radykalnej odnowy naszego obcowania z Bogiem Miłości. Tej Miłości, która zapragnęła życie oddać za nas i pozostać z nami na zawsze w tajemnicy Eucharystii. Rozważania Autora nad...
Kolejna część publikacji o tajemnicy i mocy Eucharystii (wcześniejsze: Tajemnica wiary, Zdumiewająca bliskość). Świadectwo człowieka czerpiącego łaski z miłości (do) Jezusa Chrystusa, posłusznego Jego woli, umocnionego siła sakramentu, któremu poświęcił swoje publikacje. To książka-apel o przywrócenie zaufania do Boga i oddanie się Jego Miłosierdziu. W zamyśle autora wydanie miało...
Druga część (po Tajemnicy wiary) rozważań o Eucharystii. Jak zauważa autor Wstępu – ks. abp Józef Michalik – pomaga ona zrozumieć rodzaje miłości (agape i eros) na tle przeżyć człowieka i jego bliskiej relacji z Jezusem Chrystusem. Książka ks. Tadeusza Dajczera stanowi obszerny komentarz teologiczny do encykliki papieża Benedykta...
Słowo o autorze: Ksiądz Tadeusz Dajczer ukończył studia na Wydziale Teologicznym w Warszawie. Następnie studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie otrzymał stopień doktora. Przez wiele lat był profesorem Akademii Teologii Katolickiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W roku 1994 otrzymał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł...
Fragment zapowiedzi: praca zbiorowa Zanurzeni w mediach. Konteksty edukacji medialnej pod redakcją naukową Natalii Walter nie tylko zasługuje na uwagę, ale jest także poważnym głosem środowiska akademickiego na temat ważności edukacji medialnej. Stanowi podstawę do przemyśleń i przewartościowań w zakresie przygotowania nauczycieli do realizacji edukacji medialnej. to rzetelnie przygotowany...