Opis kierunku

      Zwiastun o. Założyciela, DZ M JP II - Studia podyplomowe

Dziedzictwo myśli Jana Pawła II to dwusemestralne studia podyplomowe, które mają na celu merytoryczne przedstawienie głównych treści nauczania św. Jana Pawła II w celu zastosowania jego nauczania do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Studia mają zachęcić do zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny tej myśli i wdrażania jej w życie. Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń odbywają się w wybrane weekendy w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Adresaci Studiów

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych*:

  • osoby, które w praktyce zawodowej (np. dziennikarskiej, politycznej, medycznej) pragną postępować zgodnie z sumieniem kształtowanym według najlepszego współcześnie wzorca, jakim jest myśl Jana Pawła II,
  • osoby pragnące pogłębić myśl papieską z nadzieją jej zastosowania w swoich sferach aktywności.

*osoby bez wykształcenia wyższego mogą podjąć kształcenie na zasadach uczestnictwa w kursie dokształcającym.

Rekrutacja

Kliknij poniżej, aby przeczytać o wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.

W skrócie

Poziom

  • studia podyplomowe

Tryb

  • niestacjonarne

Czas trwania

  • 1 rok (2 semestry)
  • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 240 godz.( w tym 180 godz. w czasie zjazdów i 60 godz. przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej)

Interesujący program studiów

Zajęcia są zbudowane wokół dwóch celów poznawczych: systematycznej prezentacji myśli papieskiej i jej odniesienia do aktualnych tematów życia eklezjalnego i społecznego. W ramach ukazania pierwszego celu zostaną zaprezentowane: elementy teologii, antropologii, eklezjologii i myśli społecznej Jana Pawła II. W ramach celu drugiego studenci będą zapoznani z uszczegółowieniem niektórych aktualnych aspektów zagadnień dotyczących bioetyki, relacji Kościoła do polityki, narodu i państwa, kultury, pracy i gospodarki, języka i słowa, mediów. Elementem kształcenia będą analizy tekstów papieskich i zajęcia seminaryjne. Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej.

ZOBACZ program studiów >>

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych z dziedzictwa myśli Jana Pawła II powinien wykazywać się wysokim osobistym etosem życia, wiarą osadzoną w życiu Kościoła, wrażliwością etyczną na problemy społeczne. Powinien także potrafić w sposób zobiektywizowany i logicznie spójny dowodzić swoich argumentacji w przestrzeni dialogu naznaczonego pluralizmem i tolerancją.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW, a uczestnicy kursu – certyfikat ukończenia kursu dokształcającego.