Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Opis kierunku

Studia dziennikarskie mają charakter interdyscyplinarny. Łączą ogólną wiedzę humanistyczną z naukami społecznymi. Rozwijają zdolność analizy i rozumienia mediów oraz ich oddziaływania na społeczeństwo i współczesną kulturę masową. Ponieważ kształcenie w WSKSiM opiera się na wartościach chrześcijańskich, studia te dają również szansę przyszłym dziennikarzom na pełen rozwój osobowy. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu dziennikarza. Otwierają one drogę do najlepszych w Polsce praktyk dziennikarskich.

Adresaci studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to studia adresowane do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z prężnie rozwijającym się dziś dziennikarstwem oraz rozumieją, jak ważne jest, aby rozwijać swoje talenty pod okiem najlepszych specjalistów. Oferta skierowana jest do kandydatów, którzy chcą pracować w mediach i dla mediów – nie tylko jako dziennikarze, lecz także w roli specjalistów z zakresu media relations, public relations, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dają też przygotowanie do pracy na stanowisku rzecznika prasowego czy doradcy ds. kontaktów z mediami. Naszą ofertę kierujemy również do osób pragnących podjąć pracę w redakcjach medialnych (prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych) w charakterze redaktora, operatora dźwięku i obrazu lub producenta programów telewizyjnych.

Program studiów

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jedyne studia w Polsce zapewniające wyjątkowe praktyki w ogólnopolskich i światowych środkach społecznego przekazu: w mediach drukowanych, na portalach internetowych, w studiach radiowych, telewizyjnych i filmowych. Organizacja praktyk wynika z przyjętej zasady kształcenia kooperacyjnego i obejmuje praktyki hospitacyjne, asystenckie oraz zadaniowe, bardzo dobrze przygotowujące absolwentów do przyszłej pracy zawodowej. Student może skorzystać również z bogatej oferty praktyk zagranicznych, w tym również organizowanych w ramach programu Erasmus+.

W skrócie

Poziom

  • studia 1 stopnia (licencjackie)

Tryb

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Specjalności

  • dziennikarstwo radiowo-telewizyjne
  • kultura medialna

Czas trwania

  • 3 lata (6 semestrów)

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW
Studenci zapoznają się z podstawami filozofii, socjologii, nauki o państwie i prawie oraz z pedagogiką mass mediów. Poznają funkcjonowanie społeczeństwa, organów państwa i środków społecznego komunikowania. Dzięki zajęciom, na których omawiane są zagadnienia dotyczące stylistyki i kultury języka, gatunków dziennikarskich i retoryki dziennikarskiej Studenci mają możliwość wdrożenia się w warsztat dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego.

2. ROK STUDIÓW
Studenci dokonują wyboru specjalności: dziennikarstwo radiowo-telewizyjne lub kultura medialna. Stosownie do podjętej decyzji poznają praktyczne aspekty związane z analizą przekazów audiowizualnych, interpretacją zjawisk kulturowych oraz animacją kultury. Podczas ćwiczeń zgłębiają warsztat radiowy i telewizyjny; nadto mają też możliwość odbycia praktyk asystenckich, towarzysząc zawodowym dziennikarzom w ich codziennej pracy. Na tym etapie wybierają promotora, temat pracy dyplomowej i rozpoczynają zbieranie materiałów potrzebnych do jej napisania.

3. ROK STUDIÓW
Trzeci rok studiów to w dalszym ciągu praktyczna nauka zawodu. Program obejmuje m.in. poznawanie dostępnych źródeł informacji dla dziennikarzy i naukę tworzenia reportażu radiowego i telewizyjnego; zaznajamia także z działalnością rzecznika prasowego, public relations oraz funkcjonowaniem reklamy we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Zdobyte w poprzednich semestrach umiejętności praktyczne umożliwiają Studentom odbywanie praktyki zadaniowej, podczas której samodzielnie realizują własne audycje radiowe i telewizyjne. Studenci, pod kierunkiem wybranych promotorów, przygotowują prace dyplomowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia na kierunku politologia na specjalnościach: komunikacja i dziennikarstwo polityczne oraz polityka społeczno-ekonomiczna, lub na studiach podyplomowych na takich specjalnościach, jak: grafika komputerowa i techniki multimedialne, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna czy rzecznik prasowy.

Specjalności

Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne

Na tej specjalności przygotujesz się do pracy w mediach audiowizualnych. Nauczysz się montażu dźwięku, poznasz podstawy montażu filmowego, scenografii i realizacji telewizyjnej oraz realizacji światła. Będziesz potrafił przygotowywać reportaże radiowe i telewizyjne. Podczas warsztatów dziennikarskich i filmowych będziesz mógł poznać charakter pracy operatora kamery. Większość zajęć specjalnościowych odbywa się w profesjonalnych studiach radiowych i telewizyjnych oraz bardzo dobrze wyposażonych uczelnianych pracowniach komputerowych, radiowych i telewizyjnych. Pod okiem doświadczonych pracowników mediów poznasz nowoczesne techniki i technologie wykorzystywane w produkcji audycji radiowych i telewizyjnych. Ponadto nauczysz się prezentować przed kamerą i pracować z mikrofonem.

Kultura medialna

Wybierając tę specjalność, będziesz mógł nie tylko pracować w różnych środkach społecznego przekazu (prasie, radiu, telewizji), ale też wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do pracy w zawodach okołomedialnych oraz na polu kultury (w domach kultury i innych ośrodkach animacji kultury). Przygotują Cię do tego przedmioty specjalnościowe, m.in. animacja kultury, fotografia w prasie i wydawnictwie, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów, media lokalne i środowiskowe. Niezbędne umiejętności dziennikarskie zdobędziesz podczas warsztatów prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz podstaw produkcji telewizyjnej. Nauczysz się tworzyć przekazy medialne oraz właściwie przygotować się do ich krytycznego odbioru. Zdobędziesz także wiedzę o znaczeniu środków społecznego komunikowania i funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa, co pozwoli Ci krytycznie analizować procesy życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie w redakcjach prasowych, radiu, telewizji, portalach internetowych, social media, biurach rzeczników prasowych, domach medialnych, działach kreowania wizerunku wielorakich podmiotów, agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej, agencjach reklamowych i public relations, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach trzeciego sektora czy sztabach wyborczych. Ponadto studia dają szeroką wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, ekonomii i politologii, dzięki czemu nasi Absolwenci są doceniani i chętnie zatrudniani także w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z mediami.

Wykładowcy

ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

Etyka, filozofia

dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US

Psychologia społeczna

dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. WSKSiM

Estetyka, etyka, filozofia kultury, kultura nauki, retoryka

dr hab. Jerzy Robert Nowak, prof. WSKSiM

Historia najnowsza, stosunki międzynarodowe, literatura węgierska

ks. dr hab. Wiesław Łużyński

Socjologia religii, katolicka nauka społeczna