Ekologia i zarządzanie – podyplomowe

Polityka ochrony środowiska – ekologia i zarządzanie

Opis kierunku

Studia przygotowują słuchaczy do praktycznego wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju, będącej podstawą strategii gospodarczej Unii Europejskiej. Program studiów obejmuje 240 godzin w tym 100 godzin wykładów, 10 godzin ćwiczeń, 70 godzin zajęć terenowych i 60 godzin związanych z pisaniem pracy dyplomowej. Wykłady, głównie z zakresu stanu prawa środowiskowego w Polsce i zasad tworzenia tego prawa na poziomie Unii Europejskiej, odbywają się w salach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zajęcia terenowe i ćwiczenia – na powierzchniach doświadczalnych Stacji Biologicznej „D&B” w Tucznie, nagrodzonej za badania w zakresie zrównoważonego rozwoju nagrodą im. Ettore Majorany „Nauka dla Pokoju” przez Światową Federację Naukowców, zrzeszającą ponad 100 noblistów. Zwieńczeniem Studium jest egzamin i obrona pracy dyplomowej o tematyce z zakresu Szans i możliwości zrównoważonego rozwoju (gminy, powiatu, regionu ….) w świetle obowiązującego prawa.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 1 rok (2 semestry)

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób, które interesują się zrównoważonym rozwojem, zgodnie z kierunkami wytyczonymi w Unii Europejskiej przez najważniejsze konwencje gospodarcze świata, jak Konwencja ONZ w sprawie zmian klimatu, Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej i Konwencja ONZ w sprawie zwalczania pustynnienia, realizowane na szczeblu jednoczącej się Europy przez Naturę 2000, pakiet klimatyczno-energetyczny i Europejską konwencję krajobrazową

Praktyczny program studiów

W ramach zajęć terenowych student uczy się rozpoznawania dziko żyjących gatunków oraz siedlisk ich występowania, a także oznaje zasady funkcjonowania poszczególnych siedlisk przyrodniczych i ich powiązań w układzie krajobrazowym w kontekście Natury 2000. Szczególną uwagę poświęca się możliwościom kształtowania siedlisk i krajobrazów za pomocą inżynierii ekologicznej celem kształtowania bioróżnorodności i wykorzystania jej dla tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. zobacz program studiów

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą ds. polityki ochrony środowiska. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, dobrze umocowaną w istniejącym i zmieniającym się prawie. Może znaleźć zatrudnienie zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w instytucjach centralnych. Jest przygotowany do kreowania koncepcji zrównoważonego rozwoju tak, aby nie popełniać błędów środowiskowych państw rozwiniętych gospodarczo. Nadto potrafi te błędy w sposób profesjonalny naprawiać.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00