Zasady redakcji i recenzowania tekstów

Instrukcja wydawnicza

Przesyłane do Redakcji teksty, oryginalne, kompletne i wcześniej niepublikowane prosimy przygotowywać według poniższych wytycznych

Teksty w należy przesyłać na adres mailowy Redakcji – frep@wsksim.edu.pl – w pliku tekstowym (.doc, .docx, .rtf, .odt).

Format tekstu

 • czcionka Times New Roman, rozmiar 12, w przypisie – rozmiar 10;
 • marginesy 2,5 cm;
 • interlinia (odstęp między wierszami) 1,5;
 • tekst wyjustowany (wyrównany do lewego i prawego marginesu);
 • strony numerowane w prawym dolnym rogu cyframi arabskimi;
 • czarny kolor czcionki;
 • odstępy między znakami – standardowe, 0 pkt;
 • akapity – wcięcie 1,25 cm.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać dwóch arkuszy wydawniczych (ok. 80 000 znaków ze spacjami), recenzji – około 5 stron A4 (max. 15 000 znaków ze spacjami).

Do przesłanego tekstu należy dołączyć

 • streszczenia w języku polskim i angielskim ok. pół strony wydruku (800-1500 znaków ze spacjami) oraz krótką notę biograficzną o autorze, zawierającą informacje o zainteresowaniach badawczych autora, dotychczasowych publikacjach itp.;
 • pełną bibliografię monografii, artykułów i stron internetowych pozycji użytych w artykułach naukowych, z uwzględnieniem nazwiska, imienia i tytułu pracy oraz miejsca wydania np. Kowalski Jan, Powstanie „Solidarności”, Gdańsk 2008.;

Pierwsza strona

 • w przypadku artykułu w lewym górnym rogu powinny znaleźć się imię i nazwisko autora oraz nazwę instytucji lub miasto;
 • w przypadku artykułu recenzyjnego pierwszym elementem w tekście powinna być informacja bibliograficzna dotycząca recenzowanej książki: imię (rozwinięte) i nazwisko autora recenzowanej pracy, pełny tytuł według strony tytułowej (gdy recenzja dotyczy pracy zbiorowej lub edycji źródłowej, po tytule podajemy pełne imiona i nazwiska redaktorów lub wydawców; jeśli praca jest wielotomowa – liczbę tomów lub części cyframi arabskimi, miejsce i rok wydania, nazwę wydawnictwa, liczbę stron, ewentualnie nazwę serii wydawniczej; w przypadku dzieł obcojęzycznych – zapis zgodny z kartą tytułową recenzowanej pracy; imię i nazwisko oraz afiliację autora prosimy umieścić pod treścią recenzji;

Formalna strona tekstu

Tekst właściwy

Daty
 • rok – zapisujemy r. [ze spacją], stosujemy zapisy skrótowe np. 10 maja br.; w lipcu tr.;
 • Daty w tekście – np. 18 maja 1980 r.,  – Daty łączymy pauzą łączącą (półpauzą): 1945–1947. Nie stosujemy tu dywizu (-);
 • w tekście [o ile nie cytat] % – zapisujemy słownie procent;
 • nie stosujemy zapisu np lata 80 – ale zapis lata osiemdziesiąte;
 • nie stosujemy zapisu 2 poł. lat osiemdziesiątych,  a druga połowa lat osiemdziesiątych;
 • nawiasy / /, zamieniamy w tekście na ();
 • najpierw w tekście wstawiamy nr przypisu, a następnie kropka;
 • cyfry, liczby – słownie, jeżeli da się zapisać jednym słowem, np. dwa, ale już nie czterdzieści osiem
 • stosujemy skróty słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, km, km kw., m sześc., gen., płk, kpt., prof., doc., mgr, dr hab., m.in., tzw., tj., np., itd., itp.;
 • odpowiednio w przypadkach zależnych stosujemy zapis: płk. (= pułkownika), dr. (= doktora);
 • wprzypadku skrótów – przy pierwszym wystąpieniu podajemy pełną nazwę, dalej – ewentualnie skrót. W przypadku nazw powszechnie znanych (np. PRL, ZSRR, PPR, PZPR) dopuszcza się stosowanie skrótów bez ich rozwijania przy pierwszym wystąpieniu;
 • słowa i wyrażenia obcojęzyczne użyte w tekście polskim zapisujemy kursywą, np.: sui generis, last but not least, ancien régime;
 Cytaty i teksty źródłowe
 • daty w tekstach źródłowych np. 4.02. 1980 zamieniamy na 4 II 1980 [nie stawiamy kropek],  jeśli data jest niepełna np. 25 VI,  VI  1999, miesiąc zapisujemy słownie: 25 czerwca, w czerwcu 1999 r.;
 • stosujemy nawiasy kwadratowe w cytatach […];
 • jeżeli w cytowanym tekście występuje cudzysłów, to oznaczamy je następująco >> <<;
 • cytaty ze źródeł i literatury przedmiotu podajemy w cudzysłowie o ile są krótkie i zawarte w bloku tekstu. Jeżeli są długie i wydzielone (od akapitu) to oznaczamy je kursywą;
 • nawiasy / /, zamieniamy w tekście na ();
Tytuły i nazwy
 • tytuł np. książki, artykułu, w tekście zaznaczajmy cudzysłowami np. Zniewolony umysł, artykuł: Robotnicy wyszli na ulice. Jedynie w przypisach tytuły dzieł drukowanych oznaczamy kursywą;
 • nazwy aktów prawnych podajemy bez cudzysłowu, antykwą, np. Ustawa o Ochotniczej Rezerwie Milicji Obywatelskiej, z dnia 13 czerwca 1967 r;
 • nazwy wystaw, konferencji, sesji – w cudzysłowie, antykwa – konferencja naukowa  „Korzenie Solidarności”;

PRZYPISY

Stosujemy zapis Tamże  etc. – Kursywą. Ze względu na duże urozmaicenie literatury, a także, fakt częstego stosowania przez (tych samych autorów) wielu pozycji tego samego autorstwa, stosujmy zapis:

 • Inicjał i nazwisko, skrót tytułu…, s. np. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda, s. 32;
 • nie stosujmy „dz. cyt.„;
 • tytuł artykułu, książki zawsze – kursywą np. M. Kietliński, Kalendarium , s. 41.;
 • po skrócie tytułu nie stosujemy wielokropku;
 • zapis, kiedy mamy do czynienia z wydawnictwem wielotomowym, po tytule, oznaczamy tom, np. J. Olaszek, Antysolidarnościowa propaganda władz PRL , w: NSZZ Solidarność 1980-1989. Wokół „Solidarności”, t. 7, red. Ł. Kamiński, G.Waligóra, Warszawa 2010, s. 167-236.;
 • w przypisach nie stosujmy zapisu z umieszczaniem wydawnictwa. Po tytule podajemy miejsce wydania i rok, np. Toruń 2011;
 • stosujemy skróty:  zob., por., cyt. za: ;
 • daty zapisujemy następująco np. 15 VI 1980 r. (nie stawiamy kropek między dniem miesiącem a rokiem);
 • akta z IPN oznaczamy w przypisach AIPN, wraz z określeniem oddziału np. AIPN By, następnie w cytowaniu materiałów źródłowych podajemy sygnaturę poprzedzając przecinkiem np. AIPN BY, 001/243, tytuł [normalnie – bez kursywy], data, nr karty;
 • jeżeli cytujemy artykuł z pracy zbiorowej to przed w: nie stawiamy przecinka;
 • w gazetach codziennych stosujemy zapis np. „Rzeczpospolita” 7 VII 2010 r. np. A. Kaczyński, Oczyszczanie pamięci, „Rzeczpospolita”, 19 V 2000, s.;
 • w tygodnikach ( i dalszych) najpierw bez przecinka rok, a następnie (po przecinku) nr, np. „Polityka” 2010, nr 49. np. W. Władyka, Robotnicy wyszli na ulice, „Polityka” 2001, nr 26, s.;
 • kolejność elementów biogramu: imię i nazwisko, pseudonimy, przybrane nazwiska, przydomki, daty życia (w nawiasie), pozostałe informacje życiorysowe np. Leszek Dlouchy (ur. 1953), absolwent Politechniki Wrocławskiej. W latach siedemdziesiątych zamieszkał w Szczecinie. Na początku lat osiemdziesiątych inżynier do spraw gospodarki paliwowo-smarowniczej w Stoczni Gryfia. W sierpniu 1980 był rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz pierwszym redaktorem naczelnym solidarnościowego tygodnika „Jedność”.;
 • powołując się na źródło internetowe, należy podać cały adres strony internetowej wraz z datą dostępu np. M. Łątkowska, A. Borowski, Jacek Kuroń, http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=Jacek_Kuro%C5%84[dostęp: 5 VIII 2014 r.];
 • w przypisach  obcojęzycznych stosujemy transkrypcję lub transliterację (jedna forma).
Wykresy i tabele
 • wykresy i tabele zamieszczane w artykułach powinny zostać wklejone do pliku tekstowego w miejscu, w którym mają znajdować się w publikacji;
 • numer i tytuł należy umieścić nad wykresem, lub tabelą, źródło – pod, zapisane kursywą, czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście;
 • tekst zawarty w tabeli, opis osi i wartości na wykresie powinien być zapisany czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście.
Ilustracje
 • rysunki, zdjęcia, tabele, fotokopie, mapy, wykresy, wzory strukturalne powinny być dostarczone w formie plików graficznych, w tekście należy zamieścić dokładną informację o tym, gdzie mają się znajdować;
 • przy wszystkich ilustracjach należy podać nazwisko autora, źródło, z którego pochodzą, nazwę instytucji, która je udostępniła;
 • opis ilustracji (numer rysunku, tytuł, źródło) powinien być zapisany kursywą, czcionką Times New Roman o rozmiarze 9 lub 10, konsekwentnie w całym tekście;
 • w  tekście zasadniczym można stosować wyróżnienia: kursywę dla tytułów publikacji i wyrażeń obcojęzycznych, pogrubienie oraz śródtytuły. Wyróżnienia powinny być stosowane konsekwentnie w całym tekście, nie należy w ten sam sposób wyróżniać różnych kategorii elementów tekstu;
 • nie należy umieszczać w przesyłanych plikach elementów formatowania takich jak nagłówek i stopka, czy podziały stron;
 • przecinki, kropki, wykrzykniki, znaki zapytania, średniki, dwukropki, cudzysłowy, cyfry przypisów nie powinny być oddzielone spacją od poprzedzającego je wyrazu.

KRYTERIA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Przebieg recenzji

Nadesłane do publikacji w czasopiśmie FIDES, RATIO ET PATRIA. STUDIA TORUŃSKIE artykuły, źródła i recenzje nie mogą być w żadnej formie publikowane ani złożone do publikacji w jakiejkolwiek innej redakcji. Przesłane teksty ocenia redakcja i kwalifikuje do druku. Każdy artykuł jest poddany ocenie przez dwóch recenzentów wewnętrznych. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Dodatkowo, każdy tom recenzowany jest jeszcze przez dwóch recenzentów. W szczególnych przypadkach – powołuje się recenzentów zewnętrznych. Kryteria oceny znajdują się na stornie internetowej, podobnie jak lista recenzentów.

Recenzenci stosują następujące kryteria przy ocenie artykułu

    Zgodność tytułu z treścią.

    Zgodność streszczenia i słów kluczowych artykułu z jego treścią.

    Merytoryczna wartość pracy.

    Właściwe ujęcie struktury pracy.

    Poprawność stosowanej terminologii naukowej.

    Właściwe sformułowanie wniosków końcowych.

    Poprawność cytowania literatury.

    Zdatność artykułu do druku.

Autor zostaje powiadomiony w dalszej kolejności o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, jak też o wskazówkach, co do dokonania koniecznych poprawek. Po zakończeniu prac redakcyjnych autor otrzymuje tekst do zatwierdzenia. Redakcja zastrzega sobie prawo do zamieszczenia tekstu artykułu, źródła lub recenzji na stronie internetowej lub jego streszczenia w języku polskim lub angielskim.

Redakcja wprowadza ograniczenia czasowe dla publikacji recenzowanych książek. Książki polskojęzyczne nie mogą być starsze niż 2 lata od roku wydania „FIDES, RATIO ET PATRIA. STUDIA TORUŃSKIE”. Książki zaś obcojęzyczne nie starsze niż 4 lata.

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania publikowanych tekstów.

Zeskanowany wzór recenzji znajduje się w załączeniu.