Człowiek i cyberprzestrzeń (FReP, 3/2015)

Trzeci numer poświęcony jest w dużej części problemom informatyki i cyberprzestrzeni. Rewolucja informatyczna, która nastąpiła w ostatnich trzydziestu latach, stawia przed każdym człowiekiem ogromne i różnorodne wyzwania. Rosnąca moc obliczeniowa i rozmaite nowe funkcje komputerów w połączeniu z coraz bardziej wyrafinowanym oprogramowaniem stwarzają ogromne możliwości dla wszystkich dziedzin ludzkiej cywilizacji. Wszystko to wymaga jednak nieustannej edukacji użytkowników, podnoszenia ich kwalifikacji, wdrażania do obsługi nowego sprzętu. Postęp technologiczny, sam w sobie pożądany i pozytywny, niesie też zagrożenia. Maszyny i urządzenia — tworzone, żeby czynić dobro — mogą służyć także złym celom. Przykładowo większość przestępstw z zakresu sportowej korupcji bukmachersldej dokonywana jest przez komputer (pisze o tym na łamach niniejszego numeru Radosław Orzechowski). Należy więc podejmować głęboką refleksję nad tym, co czynić, aby rozwój technologii informatycznej wykorzystywany był na większą chwalę Bożą i dla dobra człowieka, a nie dla złych, niegodziwych celów.
Niniejszy numer naszego półrocznika zawierz teksty zarówno trudne, wymagające specjalistycznego przygotowania z zakresu informatyki, jak również mniej skomplikowane, dostępne dla osób o wykształceniu humanistycznym. W dziale Varia zamieszczamy natomiast szereg artykułów z zakresu historii i politologii. Mamy nadzieję, że wszystkie publikowane teksty wzbudzą zainteresowanie naszych Czytelników i staną się zaczynem do dalszych refleksji, rozmówi dyskusji.

Redakcja

Zawartość numeru

SPIS TREŚCI
(Contents)

WSTĘP (INTRODUCTION)……………………………………………………………………………………….. 7

CZŁOWIEK I CYBERPRZESTRZEŃ
(HUMAN AND CYBERSPACE)


Sylwia Galij-Skarbińska, Człowiek w epoce Internetu (Man in the age of Internet)         9

Grzegorz Osiński, Wizualizacja informacji. Badania struktur informacji w poszukiwaniu prawdy
(Information Visualization. The research of information structures in the search for truth)    18

Tomasz Kowalski, Mateusz Molek, Analiza doniesień prasowych z wykorzystaniem technik przetwarzania języka naturalnego
(News analysis with natural language processing techniques)                       44

Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Dominik Sankowski, Wizualizacja danych tomograficznych w diagnostyce procesów przemysłowych
(Visualization of tomography data in the diagnosis of industrial processes)…………………………………………………………………………………………………………………….. 60

Ilona Nowosad, Graficzne wizualizacje dźwięku i zbiorów danych
(Sound and Datasets graphical visualization)     82

Krzsztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Dominik Sankowski, Algorytmy konstrukcji obrazów w systemach tomografii procesowej (Algorithms of image construction in industrial process tomography systems)………………………………………………………… 99

Sławomir Jeżewski, Wojciech Sorbiatt, Samochodowa sieć CAN — zagrożenia włamaniami
(Automotive CAN network hacking threats)……………………………………………………….. 128

Radosław Orzechowski, Sport reżyserowany przez przestępców. Rzecz o korupcji bukmacherskiej
(Sport directed by criminals. The case of the gambling match-fixing)……………………………………………………….. 193

VARIA

Ks. Tomasz Dutkiewicz, Fides et ratio – naturalny konflikt czy symbioza?
(Fides et ratio natura! conflict or symbiosis?)………………………………………………….. 195

Jan Wiśniewski, Między Habsburgami a Rzeszą Słowiańską. Stosunek Czechów do państwa austro-węgierskiego przed wybuchem I wojny światowej (Among the Habsburga and Slavic Reich. The ratio of Czechs to the Austro-Hungarian state before the outbreak of World War I.)………………………………………………………………………………………….. 209

Ks. Józef Dębiński, Udział Stolicy Apostolskiej w pokonaniu faszyzmu (The Holy See and its participation in the defeat offascis)…………………………………………………..233

Szymon Gajewski, Główne założenia myśli politycznej organizacji nOjczyzna” (1939-1945) (The main assumptions of political thought »Ojczyzna” organization ( 1939-1945)

Mateusz Ihnatowicz, Jan Maria Szymusiak SJ w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL z lat 1961-1971 (Jesuit Jan Maria Szymusiak in the documents of security apparatus from the 1961-1971 years in the People’s Republic of Poland) 274

Judyta Bielanowska, Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy w Toruniu

(Christian Worker University in Toruń)…………………………………………………………. 287

Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska, Przemiany w polskim aparacie bezpieczeń­stwa w latach 1989-1990 (Changes in the Polish security apparatus in 1989-1990)   298

ARTYKULY RECENZYJNE I RECENZJE
(REVIEW ARTICLES AND REVIEWS)

Parafia Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Historia-teraźniejszość-przyszłość, pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Zakład Usług Poligraficznych Druk-Tor,

Toruń 2015, 141 s. (Ks. Krzysztof Kiełpiński)……………………………………………………. 330
Rewolucja genderowa, pod red. o. Zdzisława Klafki CSsR, Wydawnictwo WSKSiM,

Toruń 2014, 206 s. (Ks. Jacek Szymański)……………………………………………………….. 333

KOMUNIKAT
(REPORT)

Veslava Osińska, Mapy nauki jako medium integracyjne w środowiskach akademic­kich. Komunikat z wystawy Places & Spaces towarzyszącej konferencji >Wizualizacja w naukach komputerowych” w WSKSiM 21 V 2014 r. (Science maps as an integrating bol in academic environment. A report from the exhibition „Places&Spaces” accompa­nying a conference „Visualisation in computer sciences” in College of Social and Media Culture held on 21 May 2014)……………………………………………………………………….. 336

fret-3-1

Summary


fret-2-1

Underground and independent activity of Municipal Library the name of Mikołaj Kopernik in Toruń

The article „Underground and independent activity of Municipal Library the name of Mikołaj Kopernik in Toruń” is taking issues of functioning NSZZ “Solidarność” in Toruń library in the period from 1980 to 1989.


fret-2-1

“He said that he would not use weapons during the martial law even if he had to pay for this decision with his own life”. The case of cadet Andrzej Wrona

At the moment of imposition of martial law Andrzej Wrona, a fresh university graduate, was performing military service as a cadet in a military unit in Kołobrzeg.


fret-2-1

The participation of catholic clergy in social and political life of Poland in the years 1918-1939, the example of the Włocławek Diocese

When Poland regained its independence, the catholic clergy actively took part in shaping social and political life of the country.


fret-2-1

Science in the seminar and in priestly formation permanent – between necessity and challenge

Our society is increasingly dominated by science and technology.


fret-2-1

Cardinal Josef Beran – a good shepherd and patriot

This studie focuses on the personality of Josef Cardinal Beran (1888–1969) in the context of the modern history of the 20th century.


fret-2-1

Correspondence between Erasmus Piltz and Tomáš G. Masaryk about Czechoslovak-Polish alliance in the mid-twenties twentieth century

The years 1922-1925 was a period of seeking a compromise in the Polish-Czechoslovak relations.


fret-2-1

Practical school of journalism. The environment of independent publishers in the Tri-City on the example of underground magazines of the Fighting Youth Federation

Fighting Youth Federation in Gdansk belonged to the most important anti-communist resistance organizations in the second half of the twentieth century.


fret-2-1

The image of a priest in communist newspapers from the years 1982-1984

The article presents the way Catholic priests have been perceived and written about in Polish magazines in the first years after the introduction of martial law in Poland ( 1982-1984).


fret-2-1

The propaganda campaign in December 1970 in the light of the press in Bydgoszcz region (‘Nowości’, ‘Ilustrowany Kurier Polski’, ‘Gazeta Pomorska’)

Summary   Przemysław Ruchlewski Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku


fret-2-1

The underground information, the press and propaganda of the Lublin District of Freedom and Independence (Wolność i Niezawisłość – WiN) 1945–1947. The study of organization, activityand impact

The article shown was the organizing effort and the information and propaganda in Lublin District Association Freedom and Independence, with two peaks of intesity


fret-2-1

Casus “Polityki”

This title was created in 1957 on the initiative of the Secretariat of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party.


fret-2-1

Axiological foundations and limits of the duty to communicate the truth

The moral life of man is full of dilemmas, which is solving instruments worked out on the basis of ethical reflection.


fret-2-1

The deontological aspects of journalst’s work

The base of a journalist’s work is conveying the truth by means of words, pictures and sounds, which are the only way of human communication.


Zobacz wszystkie aktualności