Kompensacja przyrodnicza – podyplomowe

Polityka ochrony środowiska – kompensacja przyrodnicza

Opis kierunku

Studia przygotowują do oceny i tworzenia projektów działań kompensacyjnych związanych z koniecznością prowadzenia inwestycji kubaturowych ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury drogowej. Program studiów obejmuje 240 godzin w tym 40 godzin wykładów, 30 godzin ćwiczeń, 110 ćwiczeń terenowych i 60 godzin związanych z pisaniem pracy dyplomowej. W trakcie wykładów, prowadzonych w salach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, omawiany jest stan środowiska przyrodniczego w Polsce na tle stanu środowiska Unii Europejskiej, w historycznym kontekście gospodarczej działalności człowieka. Szczególną uwagę zwraca się na wpływ rolnictwa, leśnictwa i gospodarki przestrzennej na funkcjonowanie systemów przyrodniczych w świetle procesów sukcesyjnych. Problem ten omawiany jest na poziomie populacji, gatunków, biocenoz i krajobrazów. Cykl wykładów kończy omówienie przyczyn wprowadzania europejskiej sieci „Natura 2000” jako czułego monitoringu zrównoważonego rozwoju, gdzie podmiotem tego rozwoju jest człowiek a wskaźnikami wzrost gospodarczy i racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami przyrodniczymi. Wiedza ta jest fundamentem dla pracy dyplomowej stanowiącej projekt kompensacji powstałych ubytków w żywych zasobach przyrodniczych, związanych z konkretną inwestycją kubaturową, wykonywaną w tych zasobach.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 1 rok (2 semestry)

Adresaci studiów

Adresatami studiów są pracownicy administracji rządowej i samorządowej związani z gospodarką przestrzenną. Studia kierowane są do osób, które chcą aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarczym na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim zainteresowanych tworzeniem i oceną projektów z zakresu budowy infrastruktury kubaturowej, zapewniających wzrost gospodarczy i trwałość występowania dziko żyjących gatunków. Studia są prowadzone w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej.

Praktyczny program studiów

W ramach ćwiczeń szczególny nacisk kładziony jest na poznanie zasad tworzenia i funkcjonowania sieci „Natura 2000” w kontekście dyrektywy ptasiej i dyrektywy habitatowej. Jest to podstawą opracowania projektu wirtualnej kompensacji przyrodniczej dla konkretnej inwestycji w konkretnym miejscu pól doświadczalnych Badawczej Stacji Terenowej „D&B” w Tucznie, dokładnie badanych od kilkudziesięciu lat pod względem występowania kilkuset gatunków i zmian w środowisku glebowym. Wirtualny projekt kompensacji przyrodniczej korygowany jest wiedzą zebraną podczas kilkudziesięciu godzin zajęć terenowych dotyczących rozpoznawania gatunków w ich miejscach występowania z uwzględnieniem procesów sukcesji oraz wpływu człowieka na te procesy w środowisku leśnym, polnym, wodnym i krajobrazie. Zwieńczeniem praktycznego programu studiów jest praca dyplomowa dotycząca projektu kompensacji przyrodniczej dla konkretnej inwestycji kubaturowej wykonanej lub też planowanej do wykonania w wybranym przez uczestnika Studium konkretnym miejscu w kraju. zobacz program studiów

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada teoretyczną wiedzę z zakresu polityki ochrony środowiska. Zna biologie i ekologię kilkuset dziko występujących gatunków, w tym wielu gatunków ważnych z punktu widzenia sieci „Natura 2000. Wie jak prowadzić inwestycje kubaturowe w przestrzeni przyrodniczej, aby nie doprowadzić do zaniku gatunków i siedlisk przyrodniczych. Potrafi zaprojektować działania dla zachowania i poprawy stanu środowiska przyrodniczego, kompensując straty wynikające z budowy infrastruktury kubaturowej. Bierze pełną odpowiedzialność za skutki swoich decyzji.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00