Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Kredyty studenckie w roku akademickim 2018/2019

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne na preferencyjnych warunkach oprocentowania, dzięki czemu czynią je najbardziej atrakcyjnymi na rynku bankowym. Dzieje się tak za sprawą dopłaty do oprocentowania z budżetu państwa, z której pokrywana jest znaczna część oprocentowania, co pozwala na zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. Wnioski o przyznanie kredytu można składać od 15 lipca do 20 października 2018 r. 

Preferencyjne warunki dla studentów

 • niskie oprocentowanie
 • specjalne zasady przyznawania kredytu
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • odroczona spłata na dwa lata po ukończeniu studiów
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki

Osoby uprawnione do otrzymania kredytu

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25. roku życia. Wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Osoby nie posiadające obywatelska polskiego mogą ubiegać się o kredyt studencki w przypadku, gdy:

 • uzyskali zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt. 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.),
 • udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Pamiętaj, że podczas studiów możesz otrzymać tylko jeden kredyt studencki na danym poziomie studiów, bez względu na liczbę uczelni i kierunków, na których podejmiesz naukę.

Banki udzielające kredytu

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Składanie wniosków o kredyt

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale banku wybranego przez studenta w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia), dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny można uzyskać w oddziale banku wybranym przez studenta.

Wybór miesięcznej wysokości raty kredytu studenckiego

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona
 • 400 zł – rata obniżona

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Ważne terminy

 1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podaje do wiadomości wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2018/2019 wynosi on 2500 zł.
 2. Jeżeli spełniasz warunek dochodu ogłoszony przez ministra, do 20 listopada 2018r. bank ma czas, aby dokonać oceny zabezpieczenia spłaty dla wybranej raty kredytu i udzielić odpowiedzi o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu. Jedynie w przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli poręczenie okaże się niewystarczające.
 3. Do 30 listopada 2018 r. masz czas złożyć wniosek w innym banku, jeżeli pierwszy bank, do którego wnioskowałeś, wydał negatywną decyzję dotyczącą zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat.
 4. Jeżeli pierwszy bank, do którego wnioskowałeś, wyda pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu, do 31 grudnia 2018 r. masz czas, aby podpisać umowę o kredyt.
 5. Po zawarciu umowy bank przelewa z wyrównaniem (od października) pierwszą transzę kredytu.

Poręczenie spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostowania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów dla studentów:
 • jednolitych studiów magisterskich, maksymalnie na 6 lat;
 • studiów drugiego stopnia, maksymalnie na 3 lata;
 • studiów pierwszego stopnia, maksymalnie na 4 lata
 • studiów doktoranckich, maksymalnie na 4 lata.
Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem wypłacania kredytu jest posiadanie statusu studenta potwierdzone ważną legitymacją studencką.
 

Zmiana wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej

Kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów.

Student musi niezwłocznie poinformować bank o:

 • Niezaliczeniu semestru/roku studiów
 • Udzielonym urlopie
 • Utracie statusu studenta
 • Zawieszeniu w prawach studenta
 • Ukończeniu studiów

W tym celu musi przedłożyć w banku zaświadczenie albo decyzję wydaną przez uczelnię.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości ½ stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi obecnie 1,75 % (lipiec 2017).

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20 % przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Kwota kredytu studenckiego może być umorzona na wniosek kredytobiorcy przez bank:
 
 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.
Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenckich możesz uzyskać w wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/ .

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 357 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2017, poz. 1905 z późn. zm.).