Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Opis kierunku

Tematyka studiów koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sztuką, literaturą, etyką, filozofią i religią w odniesieniu do kultury. Zwracamy uwagę na kulturę języka, przekazujemy wiedzę z zakresu analizy utworów literackich, animacji kultury i kultury audiowizualnej. Prezentujemy różne koncepcje kultury, odwołując się do historii, i zapoznajemy z tradycją kultury polskiej. Dokonujemy interpretacji dzieł sztuki i literatury europejskiej, w tym dzieł sztuki najnowszej, literatury awangardowej, awangardowych widowisk teatralnych lub parateatralnych. Przekazujemy wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania w sferze kultury.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do Osób, które chcą rozumieć zjawiska kulturowe oraz związać swą przyszłość z szeroko rozumianą kulturą, jej promocją, animacją, zainteresowane są planowaniem i realizacją zadań lub projektów dotyczących wybranej sfery działalności kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej, turystycznej, aktorskiej lub teatralnej.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia promuje zdobywanie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji kultury i jej promocji. Zachęcamy Studentów do angażowania się w działalność kulturalną, stwarzając przy tym warunki do odbycia praktyk kierunkowych, m.in. w ośrodkach kultury, biurach podróży, katolickich stowarzyszeniach, teatrach, muzeach – w tym również za granicą.

W skrócie

Poziom

  • studia 1 stopnia (licencjackie)

Tryb

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Specjalności

  • turystyka kulturowa
  • techniki aktorskie i reżyseria
  • kultura audiowizualna
  • krytyka artystyczna, teatrologia – teoria i praktyka

Czas trwania

  • 3 lata (6 semestrów)

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW
W celu pełniejszego rozumienia zachodzących zjawisk kulturowych Studenci zapoznają się z podstawami wiedzy o kulturze. Wiadomości te uzupełniane są elementami filozofii, historii, wiedzy o teatrze i literaturze, kultury języka, komunikacji społecznej, podstawami wiedzy na temat zasad produkcji programów telewizyjnych.

2. ROK STUDIÓW
Studenci zgłębiają praktyczne aspekty związane z interpretacją zjawisk kulturowych, animacją kultury, podstawami gry aktorskiej, dziejami literatury oraz sztuki europejskiej i światowej; poznają i analizują arcydzieła kultury. W ramach wyjazdów kulturoznawczych Studenci mają możliwość zapoznania się z dziedzictwem kulturowym Polski i Europy.

3. ROK STUDIÓW
Trzeci rok studiów stanowi kontynuację praktycznego podejścia do kultury. Program obejmuje m.in. organizację i zarządzanie w sferze kultury, kulturę obcowania z przyrodą, kulturowe aspekty turystyki, obsługę ruchu turystycznego, warsztaty aktorskie i metodykę pracy z aktorem. Praktyczne umiejętności Studenci rozwijają także w ramach prac teatru studenckiego Dobry Wieczór i Laboratorium Słowa.

 

Kontynuacja nauki

Absolwenci mają możliwość kontynuowania studiów kulturoznawczych na innych wiodących uczelniach w Polsce, które oferują studia magisterskie. Mogą również zdecydować się na dalsze kształcenie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, wybierając kierunek z oferty studiów magisterskich lub podyplomowych. WSKSiM oferuje także niestacjonarne studia kulturoznawcze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Specjalności

Turystyka kulturowa

Student poznaje zagadnienia związane z kulturowymi aspektami turystyki, obsługą ruchu turystycznego, uczestniczy w wyjazdowych warsztatach kulturoznawczych i poznaje na nich specyfikę pracy w różnych ośrodkach kultury. Dzięki zajęciom teoretycznym z zakresu historii i sztuki regionu oraz dziedzictwa kulturowego Europy poszerza wiedzę potrzebną do pracy w turystyce kulturowej oraz pielgrzymkowej.

Techniki aktorskie i reżyserskie

Podstawy gry aktorskiej, ruch sceniczny, emisja głosu wraz z elementami dykcji, metodyka pracy z aktorem oraz praca nad rolą to niektóre z zajęć warsztatowych dla pasjonatów teatru. Swoje umiejętności aktorskie Studenci prezentują m.in. w ogólnopolskich konkursach oratorskich oraz uczelnianym teatrze Dobry Wieczór. Studenci rozwijają swoje umiejętności aktorskie pod okiem znanych aktorów, reżyserów i scenarzystów.

Warto posłuchać

Perspektywy zawodowe

Absolwenci podejmują pracę w takich dziedzinach, jak: organizacja i animacja życia kulturalnego, edukacja kulturalna i popularyzacja kultury, zarządzanie instytucjami kulturalnymi, organizacja wycieczek, teatr, film, reżyseria.

Wykładowcy

ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

Etyka, filozofia

dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US

Psychologia społeczna

dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. WSKSiM

Estetyka, etyka, filozofia kultury, kultura nauki, retoryka

dr hab. Jerzy Robert Nowak, prof. WSKSiM

Historia najnowsza, stosunki międzynarodowe, literatura węgierska

ks. dr hab. Wiesław Łużyński

Socjologia religii, katolicka nauka społeczna

Misja

Przede wszystkim warto studiować, by lepiej rozumieć świat i samego siebie oraz swoją rolę w życiu społecznym. Kulturoznawstwo jest uniwersalną dziedziną studiów, skupia się bowiem na człowieku i jego kulturze czyli uprawie świata. Uprawa ta zależy od samego człowieka, od refleksji jaką potrafi wzbudzić nad samym sobą i swoją działalnością w świecie. Kultury bywają różne, lecz sposobem bycia człowieka w świecie jest właśnie rozumna i celowa uprawa świata, wraz z doskonaleniem samego człowieka. Kulturoznawstwo jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy, dlatego ono samo wymaga głębokiej filozoficznej refleksji nad jego statusem poznawczym i kompetencjami jakie posiądzie jego absolwent. Troską WSKSiM w Toruniu jest właśnie takie spojrzenie na kulturę, które obok wiedzy o jej różnych formach, dawałoby jej głębokie rozumienie oraz – co najważniejsze – uniwersalne kryteria oceny jej dokonań. Inaczej mówiąc, osią poznawczą tych studiów jest nie tylko poznanie faktów kulturowych, ale przede wszystkim pytanie czy fakty te mają charakter kulturotwórczy czyli czy realnie bogacą kulturę czy też ją degradują? Tak wnikliwe spojrzenie zakłada obecność studium filozofii, a przede wszystkim filozofii człowieka, co ma miejsce w WSKSiM w Toruniu.

Prof. dr hab. Henryk Kiereś, Wykładowca WSKSiM

NAJLEPSZA NIEPUBLICZNA UCZELNIA MAGISTERSKA W REGIONIE

 Uczelnia od 2011 roku bierze udział w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. WSKSiM jest w czołówce w skali Polski i w regionie kujawsko-pomorskim. Może się pochwalić najwyższymi ocenami w kategoriach takich, jak: możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych oraz warunki korzystania z biblioteki.