Strona główna Mediacje pojednawcze w rodzinie

Mediacje pojednawcze w rodzinie

Opis kierunku

Studia podyplomowe Mediacje pojednawcze w rodzinie to jedyne w Polsce studia w zakresie mediacji skoncentrowanych na rozwiązywanie konfliktów rodzinnych i małżeńskich.

Celem studiów jest:

* dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii konfliktu, psychologii emocji i kryzysu psychologicznego; z zakresu prawnych, pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów (ADR), niezbędnej osobom zawodowo zaangażowanym w ich rozwiązywanie;

* ukształtowanie praktycznych umiejętności stosowanie pozasądowych instrumentów rozwiązywania sporów, głównie mediacji i koncyliacji;

* zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami anatomii i dynamiki konfliktu w relacjach interpersonalnych (między osobami, wewnątrz organizacji, pomiędzy społecznościami); sposobami pracy z emocjami oraz z osobami przeżywającymi kryzys psychologiczny;

Studia przygotowują absolwentów do:

* samodzielnego prowadzenia mediacji zlecanych przez sąd, w szczególności mediacji małżeńskich i rodzinnych,

* diagnozowania sytuacji emocjonalnej osoby oraz udzielania pomocy w rozwiązaniu sytuacji trudnej, w jakiej osoba się znalazła w związku z konfliktem interpersonalnym;

* prowadzenia mediacji na podstawie umowy zawieranej ze stronami konfliktu.

Adresaci Studiów

Studia adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa.

Osoba zainteresowana musi mieć ukończone 25 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Rekrutacja

Kliknij poniżej, aby przeczytać o wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.

W skrócie

Poziom

  • studia podyplomowe

Tryb

  • niestacjonarne

Czas trwania

  • 1 rok (2 semestry)
  • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 240 godz.( w tym 180 godz. w czasie zjazdów i 60 godz. przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej)

Praktyczny program studiów

Program studiów został przygotowany w sposób dostarczający wiedzy z zakresu psychologii oraz prawa w zakresie konfliktów małżeńskich i rodzinnych, etiologii takich konfliktów oraz ich dynamiki. Słuchacze poznają i poszerzą wiedzę w zakresie sposobów komunikacji interpersonalnej, przeszkód w komunikacji, wpływu emocji na prawidłowość komunikacji oraz radzenia sobie z rozwiązywaniem trudności doświadczanych przez osobę przeżywającą kryzys psychologiczny.

Studia zapewniają jednocześnie możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności komunikacyjnych, wyćwiczenia umiejętności rozpoznawania technik wywierania wpływu (w tym psychomanipulacji i szantażu emocjonalnego) oraz skutecznej obrony przed stosowaniem tego rodzaju technik.

Dzięki wykładom i warsztatom z doświadczonymi trenerami słuchacze nabędą praktycznej umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach z różnych dziedzin prawa, w szczególności w sprawach rodzinnych i małżeńskich

Zasady naboru

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich, w szczególności z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa.

Osoba zainteresowana musi mieć ukończone 25 lat, korzystać z pełni praw cywilnych i publicznych, posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przyjęcie przez komisję rekrutacyjną na podstawie rozmowy rekrutacyjnej. Liczba miejsc ograniczona. Termin rozmowy 23 lutego 2019 roku.

Sylwetka absolwenta

Absolwent w czasie studiów zdobywa wiedzę z zakresu psychologii konfliktu i psychologii emocji, poznając przyczyny powodujące zakłócenie dialogu w relacjach interpersonalnych. Ugruntowuje posiadaną wiedzę na temat konfliktów małżeńskich i rodzinnych oraz sposobów ich rozwiązywania.

Absolwent nabywa umiejętności towarzyszenia stronom konfliktów, w szczególności powstających w relacjach małżeńskich i rodzinnych, na drodze odbudowania otwartej i szczerej komunikacji poprzez ich udział w postępowaniu mediacyjnym, które prowadzi w roli mediatora.

Poznaje style komunikowania się skonfliktowanych stron, bariery napotkane w komunikacji. Doskonali umiejętność moderowania negocjacji prowadzonych przez strony wolnych od szantażu emocjonalnego czy psychomanipulacji.

Zaznajamia się z regułami prawnymi rządzącymi postępowaniem mediacyjnym oraz przyswaja sobie normy etyczne wiążące mediatora.

Absolwent studiów podyplomowych samodzielnie prowadzi mediacje, w szczególności mediacje małżeńskie i rodzinne.