International, Interdisciplinary On-Line Scientific Conference „#visualization Word – Image – Sound

Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa On-Line „#visualization Słowo – Obraz – Dźwięk International, Interdisciplinary On-Line Scientific Conference „#visualization Word – Image – Sound”
Obecne czasy są niepokojące. Wydawać by się mogło, że w dobie pandemii, gdy wiele instytucji jest zamkniętych, działania bieżące zostaną przesunięte na bliżej nieokreślony czas przyszły. Nic bardziej mylnego.

Działamy i w swej pracy osiągamy niebywałe sukcesy.

Konferencja organizowana była przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM działające przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM. Wydarzenie miało na celu przybliżyć tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie.

Nowa sytuacja wymaga zastosowania nowatorskich rozwiązań. W związku z tym cała konferencja odbyła się w cyberświecie. Najwyższej klasy specjaliści omówili najważniejsze kwestie związane z obecną pandemią, nowymi technologiami i odpowiedzią ze strony świata dziennikarskiego.

Wśród prelegentów byli eksperci z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny), St. Xavier’s College, Kalkuta (Indie), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Scuola Superiore Carolina Albasio (Włochy), Universidad Panamericana (Meksyk) oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Odzew przerósł oczekiwania. Ponad 1 000 osób oglądało konferencję, która w formie streamingu była nadawana na żywo.

Sukces był możliwy dzięki Erasmus+. Dziękujemy!

These times are worrying. It would seem that in the age of pandemics, when many institutions are closed, current activities will be moved to an indefinite future time. Nothing could be further from the truth.

We operate and achieve incredible success in our work.

The conference was organized by the Scientific Circle of Media Experts in the College of Social and Media Culture in Toruń and International Relations Office in the College of Social and Media Culture in

Toruń (Erasmus + program). The event was aims to present the subject of the functioning of new media in society.

The new situation requires the use of innovative solutions. Accordingly, the entire conference took place in the cyberworld. Top-class specialists discussed the most important issues related to the current pandemic, new technologies and response from the world of journalism.

Among the speakers were experts from the College of Social and Media Culture in Toruń, the Nicolaus Copernicus University in Toruń, Pontifical and Royal University of Santo Thomas in Manila (Philippines), St. Xavier’s College, Kolkata (Indie), Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland), John Paul II Catholic University of Lublin (Poland), Scuola Superiore Carolina Albasio in Castellanza (Italy), Universidad Panamericana, Aguascalientes (Mexico) and University of Rzeszów (Poland).

The response exceeded expectations.

Over 1 000 people watched the conference, which was streamed live.

Success was possible thanks to Erasmus+.

Thank you!