Na Uniwersytecie w Zagrzebiu

W dniach 22-26 maja 2017 r., w ramach programu Erasmus+, przebywałem na wyjeździe szkoleniowo-dydaktycznym na Wydziale Faculty of Graphic Art Uniwesytetu w Zagrzebiu.

W pierwszym dniu pobytu w Chorwacji odbyłem serię spotkań z przedstawicielami lokalnych władz dziekańskich i pracownikami biura Erasmus+ na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Drugiego dnia przeprowadziłem dwa wykłady (4 godziny) dla studentów III roku, którzy przygotowują się do pisania pracy dyplomowej pt. „Human perception of digital art, introduction for human vision”. Dopełnieniem wykładu była dyskusja ze studentami i pracownikami katedr: Department of Multimedia and Information Systems, Department of Printing, Department of Packaging, Bookbinding and Designing  oraz  Department of Materials in Graphic Technology.

Podczas rozmów zwrócono szczególną uwagę na konieczność poszerzenia współpracy w ramach projektu Erasmus+ – ma ona polegać zarówno na wymianie studentów, jak i na rozpoczęciu współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Faculty of Graphic Art a Instytutem Informatyki WSKSiM. Baza techniczna, jaką dysponuje zespół w Zagrzebiu, uzupełnia technologicznie zasoby Instytutu Informatyki, szczególnie w zakresie technologii druku 3D oraz badań percepcji obrazów i wizualizacji za pomocą technologii Eye Traker. W ramach rozpoczęcia współpracy naukowej wysłuchałem również wykładów prof. Miroslava Mikoty, dziekana wydziału ds. nauczania („Digital Photography” oraz „Technical design of digital media”). Kolejne dwa wykłady (4 godziny) dotyczyły numerical methods in Visualization Processes. Po nich odbyło się spotkanie naukowe z pracownikami na temat procesów informatycznych oraz obsługi systemów bazodanowych stosowanych w Centrum Informacji Uniwersytetu w Zagrzebiu.

W kolejnych dniach kontynuowałem aktywne działania dotyczące poznania infrastruktury informatycznej Wydziału, a w szczególności zastosowania technologii 3D w nauczaniu oraz w pracach badawczych. Ustaliłem wspólną platformę zainteresowań naukowych w dziedzinie Digital Algorithms in Cultural Heritage, łącznie ze specyfikacją techniczną używanych metod dydaktycznych w metodologii nauczania przedmiotów cyfrowej grafiki artystycznej. Podczas pobytu gospodarze zaprezentowali również zabytki oraz atrakcje kulturalne Zagrzebia i okolic.

dr Grzegorz Osiński