Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia – NOWOŚĆ

„Służyć życiu ze wspaniałomyślnym entuzjazmem (…) towarzyszyć, pielęgnować, wzmacniać, leczyć ból ludzki jest zadaniem, które na mocy swojej szlachetności, użyteczności, swego ideału jest bardzo bliskie powołaniu kapłańskiemu…”

św. Jan Paweł II

Opis kierunku

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne dotyczące aktualnych wyzwań zarządczych i organizacyjnych w służbie zdrowia. Absolwenci studiów uzyskają niezbędną wiedzę i wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Należy podkreślić, że system propagowanych wartości oraz jakość pracy w podmiocie leczniczym istotnie zależą od liderów, tj. menedżerów. Zarządzanie we współczesnej służbie zdrowia wymaga szczególnego zaangażowania profesjonalnych kadr kierowniczych, skutecznego planowania oraz bieżącego nadzorowania gospodarki finansowej, rzetelnej realizacji wymagań prawnych, dbałości o infrastrukturę oraz ustawiczną poprawę jakości, jak również harmonijnego zarządzania personelem. Nie bez znaczenia pozostaje poszanowanie właściwych wartości, w tym sumienia – w trosce o życie (od poczęcia do naturalnej śmierci), zdrowie i zadowolenie pacjentów.

Celem studiów jest merytoryczne przygotowanie liderów – menedżerów w służbie zdrowia, którzy będą efektywnie zarządzali podmiotami leczniczymi, ku satysfakcji współpracowników a przede wszystkim zadowoleniu pacjentów i ich rodzin. Studia mają charakter w większości praktyczny. Wykładowy są uznanymi praktykami w obszarze zarządzania, rachunkowości, kontraktacji świadczeń opieki zdrowotnej, dziennikarstwa i współpracy z mediami. Różnorodne, nowoczesne formy kształcenia z założenia będą prowadziły do poznania i właściwego zrozumienia współczesnych problemów służby zdrowia. Program studiów przewiduje urozmaicone formy zajęć (wykłady, warsztaty, prezentacje oraz spotkania z praktykami) realizowanych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Zajęcia odbywają się w wybrane weekendy w formie dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Adresaci Studiów

Podyplomowe studia organizacji i zarządzania w służbie zdrowia to kierunek adresowany do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia o wykształceniu medycznym, w tym absolwentów medycyny i stomatologii (tj. m.in.: lekarze, dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, specjaliści diagnostyki obrazowej, fizjoterapeuci) jak również absolwentów studiów innych specjalności, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania w sektorze zdrowia. Studia kierowane są także do osób pełniących lub planujących pełnić funkcje kierownicze i specjalistyczne średniego lub wyższego szczebla oraz specjalistów w placówkach służby zdrowia.

Proponowane studia mogą sprzyjać rozwojowi kwalifikacji i umiejętności do osób kończących dowolne studia licencjackie i magisterskie, przygotowując ich do zajęcia w przyszłości stanowisk kierowniczych w podmiotach leczniczych. Pozyskane wiedza i umiejętności mogą sprzyjać podejmowaniu nowych wyzwań na ścieżce rozwoju zawodowego absolwentów. Jakość pracy menedżerów bezpośrednio przekłada się na właściwą troskę o życie i zdrowie chorych, stąd pozyskane kompetencje mogą i powinny być wykorzystane w codziennej praktyce i służbie drugiemu człowiekowi.

Studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów w służbie zdrowia, jak również osób planujących podwyższyć swoje kompetencje zawodowe oraz podjąć funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, tj. szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach opieki, ośrodkach rehabilitacji czy stacjach sanitarno-epidemiologicznych jak również w NFZ czy firmach oferujących ubezpieczenia zdrowotne. Studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne lekarskie i pielęgniarskie praktyki zawodowe.

Studia mogą być doskonałym wyborem dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym i prowadzeniem w przyszłości np. działalności gospodarczej w służbie zdrowia.

Rekrutacja

Kliknij poniżej, aby przeczytać o wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.

W skrócie

Poziom

  • studia podyplomowe

Tryb

  • niestacjonarne

Czas trwania

  • 1 rok (2 semestry)
  • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 240 godz.( w tym 180 godz. w czasie zjazdów i 60 godz. przeznaczonych na przygotowanie pracy dyplomowej)

Praktyczny program studiów

Studia z zakresu organizacji i zarządzania w służbie zdrowia służą pozyskaniu przez słuchaczy wiedzy i kompetencji w zakresie sprawnego zarządzania w służbie zdrowia w aktualnych realiach rynku świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym poszanowaniem wartości związanych z służbą życiu i zdrowiu chorych.

Studia oferują pozyskanie przez słuchaczy praktycznej wiedzy menedżerskiej zarówno w obszarze nowoczesnego zarządzania w służbie zdrowia, zdolności planowania, nadzorowania, realizacji projektów rozwojowych, poprawy infrastruktury podmiotów leczniczych wraz z troską o właściwą jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, skutecznego zarządzania finansami, harmonijnego zarządzania kadrami, współpracy z mediami, jak również umiejętności kontraktowania i rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Studia obejmują także praktyczne kształcenie w zakresie zarządzania projektami w służbie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem planowania, wdrażania i ewaluacji. Program kształcenia obejmuje ponadto pozyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności dotyczących najnowszych wyzwań z zakresu informatyzacji w służbie zdrowia oraz profesjonalnej komunikacji z dziennikarzami i mediami, w tym warsztaty z kamerami.

Szczególnego podkreślenia wymaga fundament studiów obejmujący transdycyplinarne zajęcia z bioetyki chrześcijańskiej (w perspektywie dynamicznego rozwoju nauk medycznych) jak również studium etyczno-teologiczne dotyczące roli medycyny w służbie życiu (od poczęcia do naturalnej śmierci).

Podstawą ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych przewidzianych w planie studiów oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci niniejszych studiów uzyskają niezbędną wiedzę i wymagane kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowniczych w podmiotach leczniczych.

Absolwent podyplomowych studiów organizacji i zarządzania w służbie zdrowia nabywa formalne uprawnienia do pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach i komórkach organizacyjnych sektora ochrony zdrowia, zgodnie są z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U z 2018 r., poz. .393 ze zm.). Dotyczy to kierowników podmiotów leczniczych – tj. dyrektorów Szpitali (absolwenci studiów uzyskują niezbędne uprawnienia zawarte w art. 46 ust. 2 Ustawy o działalności leczniczej), ich zastępców ds. lecznictwa, ordynatorów, naczelnych pielęgniarek lub pielęgniarek przełożonych, pielęgniarek oddziałowych jak również innych kierowniczych funkcji w podmiotach leczniczych.

Proponowane studia spełniają również wymagania określone w pkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra (Dz. U. z 2010 r., nr 98, poz. 635).

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem MNiSW.