Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Opis kierunku

Studia politologiczne to studia praktyczne, umożliwiające nabycie klasycznej wiedzy politologicznej oraz umiejętności pozwalających na jej wykorzystanie w życiu społecznym i zawodowym. Studia obejmują elementy historii, prawa, filozofii, socjologii i ekonomii. Pomagają rozumieć zachodzące procesy polityczne i społeczne oraz zdobyć kompetencje do pełnienia funkcji publicznych i administracyjnych. Ważnymi cechami studiów politologicznych są: nacisk kładziony na rozumienie polityki jako dobra wspólnego, wyjątkowe możliwości kształcenia praktycznego, kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, a także umiędzynarodowienie studiów.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do Osób, które chcą w przyszłości zaangażować się w działalność obywatelską, społeczną i polityczną, działać na rzecz dobra wspólnego i współkształtować otaczającą rzeczywistość, gotowych rozwijać się intelektualnie i zawodowo, ambitnie dążących do celu, chcących aktywnie kształtować swoją drogę zawodową.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia promuje zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności politycznej. Studenci poznają pracę w Sejmie RP, w Parlamencie Europejskim, w biurach poselskich i senatorskich, sejmikach samorządowych, gminach i urzędach miasta.

W skrócie

Poziom

  • studia 1 stopnia (licencjackie)

Tryb

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Specjalności

  • polityka międzynarodowa
  • marketing polityczny
  • polityka społeczna i ludnościowa

Czas trwania

  • 3 lata (6 semestrów)

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW
W trakcie pierwszego roku Studenci poznają zagadnienia z zakresu prawa, filozofii, historii najnowszej, mające znaczenie w życiu politycznym. Uczą się podstaw funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Dowiadują się, jaki jest związek pomiędzy religią, etyką a polityką, co oznacza dobro wspólne w kontekście filozoficznym i politycznym. Zapoznają się też z różnymi poglądami dotyczącymi sensu polityki i władzy oraz z podstawami oddziaływania mediów na społeczeństwo. Już na pierwszym roku odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe.

2. ROK STUDIÓW
Na drugim roku kontynuowana jest ogólna edukacja politologiczna. Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu zarówno różnorodnych idei politycznych, jak i rzeczywistych systemów politycznych funkcjonujących na całym świecie. Przyswajają podstawy komunikacji społecznej, organizacji i zarządzania. Dowiadują się, jaki wpływ na współczesne życie polityczne wywierają ekonomia i marketing. Poznają katolicką naukę społeczną, czyli wizję społeczeństwa i polityki prezentowaną przez Kościół, a także dowiadują się, jaką rolę w kształtowaniu naszej kultury odgrywało i odgrywa chrześcijaństwo. W zależności od wybranej specjalności rozpoczynają kształcenie specjalnościowe w zakresie marketingu politycznego, polityki społecznej i ludnościowej lub polityki międzynarodowej. W drugim semestrze rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Proponowane są także dalsze praktyki zgodne z profilem wybranej specjalności.

3. ROK STUDIÓW
Podczas trzeciego roku studiów Studenci zgłębiają sposoby funkcjonowania partii politycznych, a także szczegóły organizacji polskiego systemu politycznego oraz samorządu lokalnego. Zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania organizacji międzynarodowych, zwłaszcza Unii Europejskiej. Nabywają dalszych umiejętności z zakresu komunikacji i produkcji medialnej. Uczą się języka angielskiego stosowanego w politologii. W pierwszym semestrze pogłębiają wiedzę w ramach przedmiotów specjalnościowych, a w ciągu całego roku przygotowują pracę dyplomową.

Kontynuacja nauki

Absolwenci kierunku są w pełni przygotowani, by kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Mogą podjąć naukę w ramach magisterskich studiów politologicznych w WSKSiM lub kontynuować edukację na większości kierunków z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a zwłaszcza politologii, socjologii, dziennikarstwa, polityki społecznej, ekonomii czy marketingu. Są również gotowi do podjęcia studiów za granicą.

Specjalności

Polityka międzynarodowa

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, współczesnej polityki zagranicznej RP i funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Znajomość bieżących problemów społeczno-ekonomicznych w skali międzynarodowej wspierają narzędzia do ich analizy i interpretacji. Specjalność polityka międzynarodowa umożliwia praktyczne poznanie funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej czy organizacji polonijnych podczas zagranicznych praktyk studenckich.

Marketing polityczny

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia i umiejętności praktyczne z zakresu technik wywierania wpływu społecznego, kreowania wizerunku politycznego, badania opinii publicznej, stosowania marketingowych środków perswazji i technik negocjacyjnych czy analizowania preferencji wyborczych. Proponowane praktyki pozwalają dostrzec wpływ mediów na rynek wyborczy, a także poznać organizację i styl prowadzenia kampanii wyborczych. Zdobyte umiejętności mogą także znaleźć zastosowanie w marketingu komercyjnym i społecznym.

Polityka społeczna i ludnościowa

Specjalność daje wiedzę z zakresu m.in. polityki społecznej, katolickiej nauki społecznej, psychologii społecznej, animacji życia społecznego, patologii społecznych, pracy socjalnej oraz organizacji rynku pracy. Pozwala diagnozować aktualną sytuację społeczną, analizować różnice społeczno-ekonomiczne, dostrzegać świadomość znaczenia ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Praktyki w rządowych i pozarządowych instytucjach użyteczności publicznej pozwalają nabyć doświadczenie w rozwiązywaniu problemów praktycznych i organizacyjnych w pracy społecznej i kulturalno-oświatowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako pracownicy sztabów wyborczych, doradcy marketingowi, medialni, specjaliści z zakresu kreacji wizerunku, asystenci polityków, urzędnicy w instytucjach państwowych i samorządowych, pracownicy instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, pracownicy ośrodków opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Wykładowcy

ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

Etyka, filozofia

dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US

Psychologia społeczna

dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. WSKSiM

Estetyka, etyka, filozofia kultury, kultura nauki, retoryka

dr hab. Jerzy Robert Nowak, prof. WSKSiM

Historia najnowsza, stosunki międzynarodowe, literatura węgierska

ks. dr hab. Wiesław Łużyński

Socjologia religii, katolicka nauka społeczna

Misja

Politologia jest kierunkiem, którego absolwenci uzyskują całościową wiedzę z zakresu nie tylko nauk społecznych – przede wszystkim socjologii i ekonomii – ale także pokrewnych kierunków nauk humanistycznych to jest historii i filozofii. Dlatego też wśród wykładowców i profesorów WSKSiM przyszli studenci znajdą specjalistów z zakresu politologii oraz dziedzin historii najnowszej, to jest historii Polski i powszechnej, historyków idei i ustroju a także przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych m.in. filozofów, prawników, ekonomistów i etnologów. Specyfiką studiów w WSKSiM na kierunku politologia jest również położenie szczególnego nacisku na praktyczne wykorzystanie nabytej w trakcie procesu kształcenia wiedzy, co wynika z pośrednio technicznego charakteru części przedmiotów, między innymi marketingu politycznego, psychologii społecznej czy statystyki i demografii. Dlatego też właściwe przygotowanie absolwentów studiów politycznych wymaga realizacji określonej liczby godzin praktyk zawodowych. Podjęcie studiów na kierunku politologia w WSKSiM pozwoli przyszłym absolwentom nie tylko na zdobycie odpowiedniego dla nauk politycznych kanonu wiedzy, ale da także szansę nabycia praktycznych umiejętności, które w przyszłości pozwolą na podjęcie pracy odpowiadającej specyfice studiów – w administracji państwowej tak na szczeblu regionalnym, centralnym jak i w instytucjach międzynarodowych.

Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Wykładowca WSKSiM

Wykorzystać czas jak najlepiej

Pobyt w PE to także możliwość przyjrzenia się z bliska jak działają tutejsze media, jakie przekazują treści oraz na czym polega specyfika tego typu pracy.

Praktyki w Parlamencie Europejskim

Staż uważam za bardzo wartościowy oraz rozwijający zwłaszcza, że bezpośrednio dotyczy mojego kierunku studiów, jakim jest politologia.

Praktyki najlepszym nauczycielem

Konfucjusz pisał: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. A zatem praktyka, praktyka, praktyka..

Najlepsza niepubliczna uczelnia magisterska w regionie

Uczelnia od 2011 roku bierze udział w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. WSKSiM jest w czołówce w skali Polski i w regionie kujawsko-pomorskim. Może się pochwalić najwyższymi ocenami w kategoriach takich, jak: możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych oraz warunki korzystania z biblioteki.