Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Opis kierunku

Studia magisterskie uzupełniające obejmują wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zajęć Student poznaje tematykę kampanii politycznych, zasady komunikowania politycznego, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa, prawodawstwa Unii Europejskiej. Program kształcenia przewiduje zajęcia z etyki życia publicznego oraz metodologii badań politologicznych. W kształceniu politologów kładziemy nacisk na rozumienie polityki jako dobra wspólnego.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych zagadnieniami społeczno-politycznymi, chcących poszerzać wiedzę o współczesnym świecie oraz zdobywać umiejętności praktyczne, zwłaszcza w zakresie polityki społeczno-ekonomicznej i mediów. Studia pomagają przygotować się do podjęcia pracy w instytucjach publicznych, w tym w jednostkach samorządowych, rządowych lub organach unijnych.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia wspiera zdobywanie umiejętności i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności politycznej poprzez zapewnienie praktyk zgodnych z kierunkiem studiów, m.in. w Sejmie RP, w Parlamencie Europejskim, w biurach poselskich i senatorskich, sejmikach samorządowych, gminach i urzędach miasta, oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej, domach opieki społecznej, stowarzyszeniach katolickich i organizacjach Polaków za granicą, a także w środkach społecznego przekazu w kraju i za granicą.

W skrócie

Poziom

  • studia 2 stopnia (magisterskie)

Tryb

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Specjalności

  • komunikacja i dziennikarstwo polityczne
  • polityka społeczno-ekonomiczna
  • bezpieczeństwo państa i dyplomacja

Czas trwania

  • 2 lata (4 semestry)

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW
Program kształcenia na pierwszym roku umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej z obszaru nauk społecznych i humanistycznych. Obejmuje też zajęcia i praktyki budujące kompetencje zawodowe Studentów w ramach wybranych specjalności. Studenci poznają zagadnienia z zakresu filozofii polityki, historię instytucji politycznych, podstawy etyki życia publicznego, socjologię i psychologię polityki oraz elementy prawodawstwa Unii Europejskiej.

2. ROK STUDIÓW
Na drugim roku Studenci zaznajamiają się z zasadami prowadzenia mediacji i negocjacji oraz podejmowania decyzji politycznych. Uczestniczą w wykładach i zajęciach z wybranej specjalności. Mają możliwość wyjazdu na zagraniczną uczelnię partnerską w ramach programu Erasmus Plus oraz uczestniczenia w różnorodnych praktykach zawodowych. Bogata oferta zajęć dodatkowych, najwyżej oceniona przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich, pozwala Studentom aktywnie rozwijać możliwości intelektualne i doskonalić kompetencje zawodowe.

Kontynuacja nauki

Absolwenci politologii mogą kontynuować naukę, podejmując studia doktoranckie z dziedziny nauk polityczno-społecznych lub studia podyplomowe, rozszerzające dotychczas zdobytą wiedzę. W WSKSiM proponujemy m.in. studia podyplomowe z zakresu relacji międzynarodowych i dyplomacji, retoryki i komunikacji społecznej, polityki ochrony środowiska oraz pozyskiwania i zarządzania funduszami unijnymi.

Specjalności

Komunikacja i dziennikarstwo polityczne 

Media a polityka, komentarz polityczny, decydowanie polityczne, media w marketingu politycznym, psychologia polityki, podstawy dyplomacji – to tylko kilka z przedmiotów przygotowujących do pracy dziennikarza. Wiedzę teoretyczną uzupełniają ćwiczenia z dziennikarstwa on-line oraz zajęcia warsztatowe wprowadzające w pracę redaktora radiowego i telewizyjnego. Dodatkowym atutem studiów stacjonarnych są dwa języki obce: angielski i hiszpański.

Polityka społeczno-ekonomiczna

Organizacja i zarządzanie, etyka życia publicznego, ubezpieczenia społeczne, elementy prawa administracyjnego, polityka zdrowotna i zarządzanie ochroną zdrowia, bezpieczeństwo państwa oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze do ważniejszych zagadnień ujętych w programie studiów. Zajęciom towarzyszą wizytacje m.in. ośrodków pomocy społecznej, domów opieki społecznej i innych instytucji pożytku publicznego. Ich celem jest zapoznanie Studenta z pracą w instytucjach zaangażowanych w opiekę społeczną. Dużym atutem studiów stacjonarnych są dwa języki obce: angielski i hiszpański.

Bezpieczeństwo państwa i dyplomacja – NOWOŚĆ

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania kryzysowego, obronności kraju, systemu bezpieczeństwa na świecie, bezpieczeństwa w administracji rządowej, samorządowej i mediach, bezpieczeństwa energetycznego i kulturowego, dyplomacji, zagadnień terroryzmu i cyberterroryzmu. Pozwala to im poznać strukturę i działanie instytucji działających na rzecz obronności w kraju i na świecie oraz analizować współczesne formy obrony i ochrony ludności. Nabyte umiejętności pozwolą także oceniać sytuacje kryzysowe i systemy zarządzania kryzysowego.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako pracownicy sztabów wyborczych, doradcy marketingowi, medialni, specjaliści z zakresu kreowania wizerunku, asystenci polityków, urzędnicy w instytucjach państwowych i samorządowych, pracownicy instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, pracownicy ośrodków opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Wykładowcy

ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz

Etyka, filozofia

dr hab. Sławomira Gruszewska, prof. US

Psychologia społeczna

dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. WSKSiM

Estetyka, etyka, filozofia kultury, kultura nauki, retoryka

dr hab. Jerzy Robert Nowak, prof. WSKSiM

Historia najnowsza, stosunki międzynarodowe, literatura węgierska

ks. dr hab. Wiesław Łużyński

Socjologia religii, katolicka nauka społeczna

Misja

Przedmioty wykładane na kierunku Politologia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu są nie tylko pomocne, ale wręcz konieczne do zrozumienia współczesnego świata polityki. I niewątpliwie WSKSiM kształci na najwyższym poziomie ponieważ daje ugruntowane spojrzenie na świat poprzez głębsze spojrzenie filozoficzne, wykłady z historii i nauk politycznych, ale i kompetentną wiedzę fachową oraz profesjonalne umiejętności np. z zakresu dziennikarstwa politycznego. Wysoko oceniam również znajomość języków obcych studentów WSKSiM, która umożliwia im m.in. systematyczne wyjazdy na staże do Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. Mirosław Piotrowski, wykładowca WSKSiM, poseł do Parlamentu Europejskiego

Wykorzystać czas jak najlepiej

Pobyt w PE to także możliwość przyjrzenia się z bliska jak działają tutejsze media, jakie przekazują treści oraz na czym polega specyfika tego typu pracy.

Praktyki w Parlamencie Europejskim

Staż uważam za bardzo wartościowy oraz rozwijający zwłaszcza, że bezpośrednio dotyczy mojego kierunku studiów, jakim jest politologia.

Praktyki najlepszym nauczycielem

Konfucjusz pisał: „Powiedz mi a zapomnę. Pokaż – zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. A zatem praktyka, praktyka, praktyka..

Najlepsza niepubliczna uczelnia magisterska w regionie

Uczelnia od 2011 roku bierze udział w Rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. WSKSiM jest w czołówce w skali Polski i w regionie kujawsko-pomorskim. Może się pochwalić najwyższymi ocenami w kategoriach takich, jak: możliwość rozwijania zainteresowań naukowych, dostępność dla studentów kadr wysoko wykwalifikowanych oraz warunki korzystania z biblioteki.