Rekrutacja Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Rekrutacja krok po kroku

1. Rozpocznij E-Rekrutację
2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3. Skompletuj wymagane dokumenty i wraz z wydrukowanym kwestionariuszem dostarcz ich komplet (lub prześlij pocztą) do Sekretariatu Studiów Podyplomowych najpóźniej w terminie do 31.10.2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
4. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów.
5. Informację o przyjęciu na studia otrzymasz drogą elektroniczną na wskazany w kwestionariuszu adres e-mail. Decyzje negatywne będą wysyłane na adres korespondencyjny kandydata.
6. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako Słuchacz podpisujesz umowę z uczelnią, w której wybierasz formę płatności (jednorazowa, semestralna, ratalna). Umowa zobowiązuje do uiszczenia opłaty za studia.
7. Termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2020 r.

Wymagane dokumenty:

  1. Dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  2. List motywacyjny
  3. 4 podpisane zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  4. Opinia księdza proboszcza*
  5. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – 85 zł

Opłaty

 Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni:24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna – podyplomowe „organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia”.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,

* z racji światopoglądowych szczegóły do indywidualnego uzgodnienia z władzami WSKSiM

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres: Droga Starotoruńska 3,
87-100 Toruń

Telefon: (+48) 56 650 40 12
E-mail: podyplomowe@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu:
od wtorku do piątku
w godzinach od 09:00 do 14:00

Czesne