Relacje międzynarodowe i dyplomacja – podyplomowe

Relacje międzynarodowe i dyplomacja – podyplomowe

Opis kierunku

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia i zajęcia on-line. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej krytycznej analizy zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych w wymiarze międzynarodowym, w powiązaniu z praktyką życia międzynarodowego, a także aktualnymi problemami współczesnego świata. Słuchacz poznaje podstawy prawa międzynarodowego, najważniejsze organizacje międzynarodowe i zakres ich kompetencji, zagadnienia związane z bezpieczeństwem międzynarodowym, prawem konsularnym i dyplomatycznym. Słuchacz zdobywa poszerzoną wiedzę z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych – politycznych i ekonomicznych. Zapoznaje się z podstawami dyplomacji, w tym dyplomacji gospodarczej. W programie przewidziano także seminaria obejmujące wiedzę o krajach mających ogromny wpływ na współczesną geopolitykę, m.in. Chinach, Indiach, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Dwusemestralne studia obejmują 240 godzin zajęć. Odbywają się one w siedzibie Uczelni raz w miesiącu oraz na platformie Fronter.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 2 semestry

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób, które mają ukończone studia wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i są zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu dyplomacji i relacji międzynarodowych. Adresatami studiów są także osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową i podejmowanie delegacji zagranicznych oraz ich obsługę w administracji publicznej, edukacji lub w firmach. Studia mogą również stanowić pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy dyplomaty.Studia kierowane są do osób, które mają ukończone studia wyższe licencjackie, inżynierskie lub magisterskie i są zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu dyplomacji i relacji międzynarodowych. Adresatami studiów są także osoby odpowiedzialne za współpracę międzynarodową i podejmowanie delegacji zagranicznych oraz ich obsługę w administracji publicznej, edukacji lub w firmach. Studia mogą również stanowić pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy dyplomaty.

Praktyczny program studiów

W ramach zajęć praktycznych słuchacz zapoznaje się z protokołem dyplomatycznym i obowiązkami, jakie z niego wynikają dla administracji państwowej oraz samorządowej w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Słuchacz nabywa umiejętności prowadzenia mediacji i negocjacji, występowania na forum publicznym, uczy się przygotowania korespondencji dyplomatycznej i zapoznaje z przykładami z życia i pracy na placówce dyplomatycznej. Ma także możliwość wzięcia udziału w interesujących spotkaniach z politykami i dyplomatami III RP, podczas których poznaje specyfikę ich pracy oraz zapoznaje się z etycznymi aspektami działalności na forum międzynarodowym. Uczestniczy także w lektoracie z języka hiszpańskiego. Czytaj więcej

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada wiedzę z zakresu prawa dyplomatycznego, współczesnych stosunków międzynarodowych (politycznych i gospodarczych) oraz struktury i zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych (głównie ONZ, NATO, UE), a także współczesnych systemów politycznych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz na szczeblach kierowniczych w instytucjach administracji publicznej. Jest on przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach międzynarodowych: politycznych, gospodarczych i kulturalnych, stowarzyszeniach lub fundacjach krajowych i zagranicznych.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00