„Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2011-2013”

Fragment z okładki:

Jak poradzić sobie w pluralistycznym świecie zrelatywizowanych prawd? Czy warto zagłębiać się w skomplikowane ideologie? Człowiek wiary katolickiej pozostaje solą ziemi – i jako taki ma nadawać jej smak. Ksiądz Prof. Tadeusz Guz niestrudzenie ukazuje ścieżkę wierności Prawdzie, która jest jedna – jest nią Jezus Chrystus, Zbawiciel świata. Idąc za wskazaniem św. Pawła: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz”(2 Tm 4,2), demaskuje błędy myślenia Marksa, Lenina, Lutra […]. Wraz ze św. Maksymilianem Kolbem, bohaterem jednej z Rozmów niedokończonych, zaleca, by „dobrze poznać teraźniejsze prądy antyreligijne […] i nauczyć się [im – dop. red.] przeciwdziałać”. Za przykładem świętego franciszkanina roztacza też rajską perspektywę dla ludzkości – w osobie i dziele Dziewicy Maryi.