Studia dziennikarskie wyróżnione

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jako jedyna uczelnia niepubliczna otrzymała ocenę wyróżniającą kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Nobilitującą ocenę wydała Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą nr 140/2015 po przeprowadzonej wizytacji i analizie dokumentów prowadzenia studiów. Dziennikarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej jest jedynym wyróżnionym kierunkiem o profilu praktycznym.

Warto dodać, że przez 13 lat PKA wydała 42 oceny programowe na prowadzonych w całej Polsce kierunkach  „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” I przed WSKSiM tylko jeden Uniwersytet otrzymał wyróżnienie kierunku dziennikarskiego, jednak na profilu ogólnoakademickim. Nasza Uczelnia otrzymała wyróżnienie jako pierwsza niepubliczna i prowadząca studia o profilu praktycznym, czyli przygotowującym do praktycznego wykonywania zawodu.

Jak czytamy w uchwale PKA z dnia 12 marca

Spośród przyjętych przez Polską Komisję Akredytacyjną ośmiu kryteriów jakościowych – sześć uzyskało ocenę wyróżniającą, w tym kryteria odnoszące się do opisu zakładanych celów i efektów kształcenia ocenianego kierunku oraz systemu potwierdzającego ich osiąganie, programu studiów, realizującej go kadry naukowo-dydaktycznej, a także wewnętrznego systemu jakości kształcenia. Wyróżniająco oceniono również infrastrukturę dydaktyczną oraz system wsparcia studentów w procesie uczenia się. Ocenę w pełni otrzymało jedynie kryterium dotyczące koncepcji rozwoju kierunku. Kryterium dotyczące badań naukowych nie było oceniane, ponieważ w jednostce prowadzącej wyłącznie studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym prowadzenie badań nie jest obligatoryjne.

Zobacz ofertę edukacyjną WSKSiM