Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Stypendia dla studentów niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada stopień niepełnosprawności orzeczony przez właściwy organ. Może się o nie ubiegać słuchacz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, już od pierwszego roku studiów.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z dnia 1.10.2014 roku.

Wysokość stypendium

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny studenta. Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby złożonych wniosków. Ponadto wysokość stypendium specjalnego może być zróżnicowana ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności i ustala ją uczelnia w porozumieniu z odpowiednim organem samorządu studenckiego.

Okres przyznawania stypendium

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny), nie dłużej jednak niż data ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pamiętaj: jeśli Twoje orzeczenie wydane jest na czas określony, stypendium zostanie przyznane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, nie dłużej jednak niż do końca semestru. W przypadku uzyskania nowego orzeczenia prawo do stypendium ustalane jest od momentu złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o stypendium specjalne,
  • kserokopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium określane są co roku zarządzeniem Rektora WSKSiM. Na początku roku akademickiego informacja ta pojawi się na platformie Fronter.

Ważne informacje

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach, można otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą uzyskać stypendium w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Zasady te wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium specjalnego zawiera Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z dnia 1.10.2014 roku.

Pozostałe formy pomocy materialnej:

Niezależnie od stypendium specjalnego osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się (na takich samych zasadach jak inni studenci) o przyznanie pozostałych form pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim/innym obiekcie niż dom studencki (dotyczy studentów studiów stacjonarnych),
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia,

Ponadto studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty. 

Pomoc dla studentów niepełnosprawnych z PFRON

Poza wymienionymi już formami pomocy ważną rolę w ułatwieniu dostępu do edukacji osób niepełnosprawnych odgrywa także pomoc udzielana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON realizuje wiele programów dla studentów uczelni wyższych. Ich celem jest wyrównywanie szans w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne, co z kolei stworzy im lepsze szanse na otwartym rynku pracy. W ramach tych programów możesz wnioskować o pomoc materialną w czasie studiów w zróżnicowanym zakresie. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PFRON-u: www.pfron.org.pl.

Program „Aktywny Samorząd”

Program finansowany jest ze środków PFRON, ale realizowany przez samorządy powiatowe (PCPR, MOPR, MOPS, WSPR). Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać do samorządów powiatowych właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Wniosek i załączniki do stypendium specjalnego dla studentów niepełnosprawnych:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
  2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku