Strona główna Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada stopień niepełnosprawności orzeczony przez właściwy organ. Może się o nie ubiegać słuchacz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, już od pierwszego roku studiów.

Harmonogram składania wniosków – semestr zimowy 2018/2019 Klauzula informacyjna RODO

Rejestracja wniosków

Aby utworzyć wniosek wymagane jest konto studenta w domenie WSKSiM.

Okres przyznania stypendium

Stypendium specjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny), nie dłużej jednak niż data ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pamiętaj: jeśli Twoje orzeczenie wydane jest na czas określony, stypendium zostanie przyznane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, nie dłużej jednak niż do końca semestru. W przypadku uzyskania nowego orzeczenia prawo do stypendium ustalane jest od momentu złożenia wniosku.

Warunki ubiegania się o stypendium

Wysokość stypendium

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny studenta. Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby złożonych wniosków. Ponadto wysokość stypendium specjalnego może być zróżnicowana ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności i ustala ją Komisja Stypendialna.

Przeszkody w otrzymaniu stypendium

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach stypendium można otrzymać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni.

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń

Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o stypendium w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pozostałe formy pomocy materialnej

Niezależnie od stypendium specjalnego, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się (na takich samych zasadach jak inny studenci) o przyznanie pozostałych form pomocy materialnej.

Ponadto studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

Pytania w sprawie stypendiów można kierować na adres: stypendia@wsksim.edu.pl