Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij
Strona główna Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada stopień niepełnosprawności orzeczony przez właściwy organ. Może się o nie ubiegać słuchacz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, już od pierwszego roku studiów.

Harmonogram składania wniosków – semestr zimowy 2018/2019 Klauzula informacyjna RODO

Rejestracja wniosków

Aby utworzyć wniosek wymagane jest konto studenta w domenie WSKSiM.

Okres przyznania stypendium

Stypendium specjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny), nie dłużej jednak niż data ważności posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności.

Pamiętaj: jeśli Twoje orzeczenie wydane jest na czas określony, stypendium zostanie przyznane do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności dokumentu, nie dłużej jednak niż do końca semestru. W przypadku uzyskania nowego orzeczenia prawo do stypendium ustalane jest od momentu złożenia wniosku.

Warunki ubiegania się o stypendium

Wysokość stypendium

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny studenta. Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby złożonych wniosków. Ponadto wysokość stypendium specjalnego może być zróżnicowana ze względu na orzeczony stopień niepełnosprawności i ustala ją Komisja Stypendialna.

Przeszkody w otrzymaniu stypendium

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach stypendium można otrzymać tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni.

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń

Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o stypendium w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym.

Pozostałe formy pomocy materialnej

Niezależnie od stypendium specjalnego, osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się (na takich samych zasadach jak inny studenci) o przyznanie pozostałych form pomocy materialnej.

Ponadto studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i preferencyjnymi warunkami spłaty.

Pytania w sprawie stypendiów można kierować na adres: stypendia@wsksim.edu.pl