Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami albo wybitne osiągnięcia w sporcie. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października każdego roku. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 15 000 zł. 

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

O przyznanie stypendium może obiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 Warunki przyznawania stypendium ministra

Od 1.07.2015 r. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów (albo został przyjęty na studia drugiego stopnia), posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Zlikwidowana została możliwość otrzymania ww. wsparcia finansowego za uzyskanie wysokiej średniej ocen w poprzednim roku studiów klasyfikującej studenta w 5% najlepszych studentów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Pełną informację o warunkach przyznawania stypendium ministra, zasadach punktacji poszczególnych osiągnięć, a także wzory wniosków możesz znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/ .

Podstawa prawna:

  1. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. nr 214, poz. 1270 z późn. zm.)