Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2018/2019

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami albo wybitne osiągnięcia w sporcie. Stypendia przyznawane są na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 15 października 2018 r. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 15 000 zł. 

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

O przyznanie stypendium ministra student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosków

  • W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2018 r.
  • W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2018 r.
  • W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2018 r.

Wysokość i liczba stypendiów

Wysokość stypendium oraz liczbę stypendystów co roku określa właściwy minister nadzorujący uczelnię. Stypendium nie może być wyższe niż 15 000 zł. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów w skali kraju.

Ogłoszenie listy stypendystów

Lista stypendystów jest ogłaszana na stronie internetowej MNiSW w połowie grudnia. Równolegle do uczelni oraz studentów wysyłane są decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Warunki przyznawania stypendium ministra

Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami albo wybitne osiągnięcia w sporcie.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Sposób oceny wniosków

Wnioski oceniane są metodą punktową. Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. W celu oceny wniosków minister może powołać ekspertów. Po zakończeniu oceny minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu; dany minister określi ich liczbę w ramach ustalonego w rozporządzeniu limitu.

Wypłata stypendium ministra

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium. Wypłata następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

Pełną informację o warunkach przyznawania stypendium ministra, zasadach punktacji poszczególnych osiągnięć, a także wzory wniosków możesz znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/.

Podstawa prawna:

  1. Art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050 z późn. zm.)