Strona główna Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Studenci wszystkich kierunków i trybów studiów uzyskujący wysokie wyniki w nauce lub posiadający wybitne osiągnięcia mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Świadczenie to mogą otrzymać wyłącznie studenci znajdujący się w gronie 10% najlepszych studentów kierunku, ale jest ono przyznawane wyłącznie na wniosek zainteresowanych.

Harmonogram składania wniosków – semestr zimowy Klauzula informacyjna RODO

Rejestracja wniosków

Aby utworzyć wniosek wymagane jest konto studenta w domenie WSKSiM.

Ocena złożonych wniosków

Przy ocenie wniosków brane są pod uwagę osiągnięcia i średnia ocen uzyskane w poprzednim roku akademickim. Nie bierze się pod uwagę osiągnięć z innych lat studiów i sprzed rozpoczęcia studiów na danym poziomie. Zasada ta dotyczy również uzyskanych certyfikatów językowych oraz nagród uzyskanych w olimpiadach przedmiotowych w szkole średniej. W przypadku studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia (magisterskich uzupełniających) ocena wniosku dotyczy osiągnięć uzyskanych w trakcie ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, o ile studia drugiego stopnia zostały rozpoczęte w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Wniosek oceniany jest metodą punktową. Stypendia rektora przyznaje się według listy rankingowej tworzonej odrębnie dla każdego kierunku studiów. Pozycję na liście rankingowej ustala się poprzez zsumowanie punktów uzyskanych przez studenta.

Szczegółowe zasady naliczania punktacji

Warunki ubiegania się o stypendium rektora

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

O przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia wyniki uzasadniające przyznanie stypendium, obowiązujące na uczelni i kierunku, na którym podjął studia uzupełniające.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będący laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty.

FAQ – Stypendium Rektora Wzór zaświadczenia – praktyki

Okres przyznania stypendium

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki na okres do 10 miesięcy, a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr – na okres do 5 miesięcy.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium jest ustalana corocznie i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od liczby studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora.

Liczba studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi. Liczbę studentów uprawnionych do otrzymania stypendium rektora ustala się w oparciu o dane o studentach danego kierunku studiów aktualne na dzień 1 października.

Przeszkody w otrzymaniu stypendium

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach, można otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni.

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń

Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium rektora zawarte są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów WSKSiM.