Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

Wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala na początku października Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim WSKSiM. W roku akademickim 2015/2016 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta stanowiący podstawę naliczenia stypendium socjalnego wynosi 850 zł netto.

Obliczanie dochodu w rodzinie studenta

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Szczegółowe zasady obliczania dochodu zawiera załączniku.

Skład rodziny studenta

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

 • studenta;
 • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
 • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w Ustawie; w związku z powyższym Uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, np. babci, dziadka, dalszych krewnych, pełnoletniego rodzeństwa nieuczącego się, rodzeństwa uczącego się, które ukończyło 26. rok życia, itp.

We wniosku stypendialnym dokumentuje się stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku.

Samodzielność finansowa studenta

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby wymienione w art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z przesłanek:
 • ukończył 26. rok życia,
 • pozostaje w związku małżeńskim,
 • na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 ww. ustawy,

lub

 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
 • posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
 • posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
 • jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa powyżej, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (od 1.11.2014 r. kwota ta wynosi 792,35 zł),
 • nie prowadzi gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

Zwiększenie stypendium socjalnego

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lud dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Dokumentowanie sytuacji materialnej rodziny studenta

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki zobowiązany jest do udokumentowania składanego wniosku.

Wykaz niezbędnych dokumentów zawiera załącznik.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium jest corocznie ustalana i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od poziomu dochodu netto na osobę w rodzinie studenta oraz od liczby złożonych wniosków.

Okres przyznawania stypendium

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o stypendium socjalne,
 • komplet dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną (wykaz – zał. nr 5),
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

Terminy składania wniosków

Wniosek o stypendium socjalne wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w terminie określonym przez Rektora WSKSiM.

Obowiązki studenta pobierającego stypendium

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium socjalnego student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Komisji Stypendialnej o tym fakcie w terminie 14 dni.

Pomoc materialna przyznana lub pobrana przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych zamieszczonych we wniosku albo fałszywych dokumentów podlega zwrotowi w całości i powiększa fundusz pomocy materialnej WSKSiM.

Ważne informacje

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach można otrzymać stypendium socjalne tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o stypendium socjalne w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium socjalnego zawiera Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z dnia 1.10.2014 roku.

Wniosek i załączniki do stypendium socjalnego:

 1. Wniosek o stypendium socjalne
 2. Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta
 3. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
 4. Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
 5. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 6. Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 7. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta
 8. Oświadczenie o zmianie numeru konta bankowego
 9. Oświadczenie o braku zmian w sytuacji materialnej studenta i jego rodziny
 10. Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami
 11. Oświadczenie do celów stypendialnych
 12. Wzór wezwania do uzupełnienia dokumentów