Udostępnij
Udostępnij
Udostępnij

Stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, począwszy od pierwszego roku studiów.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość dochodu netto osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (2016), który przypada we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny studenta, z uwzględnieniem przepisów o dochodzie uzyskanym i utraconym.

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium

Wysokość miesięcznego dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne ustala na początku października Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim WSKSiM. W roku akademickim 2016/2017 maksymalny dochód na osobę w rodzinie studenta stanowiący podstawę naliczenia stypendium wynosił 900 zł netto.

Obliczanie dochodu w rodzinie studenta

Miesięczną wysokość dochodu w rodzinie studenta, uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.). Szczegółowe zasady obliczania dochodu określa załącznik nr 10.

Skład rodziny studenta

Zgodnie z art. 179 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

  • studenta;
  • małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  • rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Jest to katalog wyczerpujący, wskazany w ustawie. W związku z powyższym uczelnia (nawet w wyjątkowych przypadkach) nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, np. babci, dziadka, dalszych krewnych, pełnoletniego rodzeństwa nieuczącego się, rodzeństwa uczącego się, które ukończyło 26. rok życia, itp.

We wniosku stypendialnym dokumentuje się stan rodziny aktualny na dzień składania wniosku.

Zwiększenie stypendium socjalnego

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lud dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki.

Okres przyznawania stypendium

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr roku akademickiego (z możliwością przedłużenia na kolejny). W danym roku akademickim świadczenie można pobierać przez 10 miesięcy, a gdy ostatni rok trwa jeden semestr przez okres do 5 miesięcy.

Obowiązki studenta pobierającego stypendium

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do pobierania stypendium socjalnego student zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Komisji Stypendialnej o tym fakcie w terminie 14 dni.

Pomoc materialna przyznana lub pobrana przez studenta na podstawie nieprawdziwych danych zamieszczonych we wniosku albo fałszywych dokumentów podlega zwrotowi w całości i powiększa fundusz pomocy materialnej WSKSiM.

Ważne informacje

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach, można otrzymać stypendium socjalne tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o stypendium socjalne w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania stypendium socjalnego zawarte są w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Pytania w sprawie stypendium można kierować na adres:  stypendia@wsksim.edu.pl

Dokumentowanie sytuacji materialnej studenta

Każdy student ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki zobowiązany jest udokumentować posiadane źródła dochodu swojej rodziny. Wykaz niezbędnych dokumentów zawiera załącznik nr 5.

Wysokość stypendium

Wysokość stypendium jest ustalana corocznie i zależy od wysokości dotacji przyznanej Uczelni z budżetu państwa, a także od wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie studenta oraz od liczby złożonych wniosków.

Termin składania wniosków

Wniosek o stypendium socjalne wraz z kompletem dokumentów w semestrze zimowym należy złożyć do 10 października 2017 r.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o stypendium socjalne
  • komplet dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną
  • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku