„Terroryzm międzynarodowy”

Fragment recenzji prof. dr. hab. Stanisława Hoca z Uniwersytetu Opolskiego:

Terroryzm międzynarodowy to publikacja poświęcona podstawowym zagadnieniom terroryzmu międzynarodowego i sposobom jego zwalczania. W zaktualizowanym wydaniu:

  • rozbudowano część poświęconą najnowszej historii terroryzmu,
  • dodano kwestie dotyczące interpretacji współczesnego terroryzmu w kategoriach walki informacyjnej.
  • uzupełniono część poświęconą omówieniu prawa Unii Europejskiej ze względu na wejście w życie Traktatu Lizbońskiego,

Przydatne dla czytelników będą zagadnienia, które autor wymienia po każdym rozdziale, w tym pytania. Będzie je można wykorzystać w procesie dydaktycznym. Pracę czyta się bardzo dobrze, została napisana językiem zrozumiałym, wywód jest logiczny, poparty bardzo dobrą znajomością źródeł i literatury, w tym obcej. Praca niewątpliwie zawiera wiele treści poznawczych, czym odróżnia się pozytywnie od innych prac pojawiających się na rynku wydawniczym.