Wybrane aspekty bezpieczeństwa Narodowego Polski (FReP, 5/2016)

Piąty numer półrocznika naukowego pt. „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, zawiera teksty poświęcone kilku wybranym zagadnieniom z szerokiej problematyki bezpieczeństwa narodowego.  Współczesne państwa i narody stają przed zagrożeniami, nieznanymi jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Przeciwdziałanie tym i wielu innym zagrożeniom wymaga odpowiedniego, przemyślanego  ustawodawstwa, ale także dobrze zorganizowanych służb specjalnych. Bezpieczeństwo narodowe to zarówno obrona przed agresją zewnętrzną, która wymaga sprawnej nowoczesnej i dobrze wyposażonej armii oraz mądrej polityki zagranicznej i umiejętnego współdziałania z państwami sojuszniczymi, ale także i przeciwdziałanie przestępczości, katastrofom żywiołowym, przemysłowym i komunikacyjnym, klęskom ekologicznym lub w ostateczności łagodzenie skutków tych zjawisk. To także zapobieganie epidemiom, narkomanii, rozmaitym nałogom i wielu innym zagrożeniom które dotykają współczesne społeczeństwa. Zapewniamy, że tematy te będą zawsze szeroko reprezentowane na łamach naszego pisma. W dziale Varia zamieszczamy szereg artykułów z zakresu historii i politologii. W niniejszym numerze publikujemy też niezwykle interesujący, przygotowany przez ks. Józefa Mareckiego, tekst źródłowy poświęcony prześladowaniu ludności polskiej przez Ukraińców w Jazłowcu i okolicach podczas II wojny światowej. Mamy nadzieję, że wszystkie publikowane artykuły i materiały wzbudzą zainteresowanie naszych Czytelników i staną się zaczynem do dalszych badań naukowych, refleksji i dyskusji.

Redakcja

Zawartość numeru

Spis treści
(Contents)

Wstęp (Introduction) ………………………………………………………………………………………………………………… 7

Wybrane aspekty bezpieczeństwa narodowego Polski
(Selected aspects of the Polish national security)

Andrzej Mielczarek, Bezpieczeństwo społeczne Polaków na początku XXI wieku (Social security of the Poles on the beginning of XXI-st century) ……………………………………………………… 9
Judyta Bielanowska, Emigranci islamscy a zagrożenie terroryzmem (Islamic emigresand the threat of terrorism) ………………………………………………………………………………………………………….. 33
Bogumiła Smolorz, Kierunki i uwarunkowania procesu ekologizacji gospodarki w Polsce i na świecie (Directions and conditions of the process of greening the economy in Poland and in the world) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
ks. Krzysztof Kiełpiński, Praecepta iuris honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere – refleksja wokół ideału prawa i bezpieczeństwa prawnego (Praecepta iuris honeste vivere alterum non laedere suum cuique tribuere – reflection around the ideal of law and legal security) …………………………………………………………………………………………………………………………. 65
Katarzyna Amrozy, Prywatne więziennictwo rozwiązaniem dla przeludnionych więzień? Rozważania na przykładzie amerykańskiego systemu penitencjarnego (Private prison system as a solutnion for overpopulated prisons? Consideration based on example of the American penal system) ………………………………………………………………………………………………………… 82
Sylwia Galij-Skarbińska, Model reformy polskich służb specjalnych na tle innych krajów postkomunistycznych – rozważania teoretyczne (Reform model Polish secret service in comparison to other post-communist countries – theoretical considerations) …………………… 91
Radosław Orzechowski, Wiecznie przegrani. O dopingu w sporcie (The losers. About doping in sport) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

Źródło
(Document)

Józef Marecki, Prześladowania ludności polskiej przez Ukraińców w Jazłowcu i okolicy podczas II wojny światowej ………………………………………………………………………………………………… 125

Varia

Krystyna Czuba, Zadania i zobowiązania polskich mediów wobec 1050 rocznicy Chrztu Polski (The tasks and obligations of the Polish media to the 1050 Anniversary of the Baptism of Poland) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 168
Michał Andrzejczak, Między teorią a praktyką. Elitaryzm Obozu Wielkiej Polski w poglądach jego twórcy, Romana Dmowskiego, w latach 1926–1933 (Between theory and practice. Exclusivity Great Polish camp in the views of its author, Dmowski, in the 1926–1933) … 193
Wojciech Polak, Ucieczka dnia 1 kwietnia 1982 roku do Austrii trzech lotników wojskowych
z rodzinami w świetle akt Wojskowej Służby Wewnętrznej (Escape of three military aviators with families on 1 April 1982 to Austria in documents of Wojskowa Służba Wewnętrzna) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 212
Anna Czarnomska, Funkcjonowanie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Polsce w latach 1945–1954 (The functioning of the Special Commission for Fighting Against Corrupt Practices and Economic Sabotage in Poland in the years 1945–1954)  ……………………………………………………………………………………………………………… 223
ks. Jarosław Wąsowicz, Wychowawczy i ewangelizacyjny wymiar Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę (Educational and evangelistic dimension of Fans Patriotic Pilgrimage to Jasna Góra) ………………………………………………………………………………………………………………………. 253

Recenzje i artykuły recenzyjne
(Book reviews and review articles)

Piotr Zychowicz, Żydzi. Opowieść niepoprawna politycznie, Poznań 2016, Wydawnictwo Rebis, ss. 462 [Michał Andrzejczak] ………………………………………………………………………………… 270
Paweł Samuś, Minister Józef Beck. Dom rodzinny i lata młodzieńcze, Łódź 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 250 [Michał Andrzejczak] …………………………. 276