Historia

Historia uczelni

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest uczelnią niepubliczną.

Została utworzona 14 sierpnia 2001 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-218/TT/2001 jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 215.

Założycielem Uczelni jest o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji „TRWAM”. Uczelnia na początku działalności kształciła w specjalnościach „polityka społeczna” i „kultura medialna”. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-JP-4003-400/05 z dnia 25.03.2005r. specjalność „polityka społeczna” została przygotowana do kierunku „politologia”, natomiast specjalność „kultura medialna” do kierunku „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”. Są to studia na poziomie licencjackim (I stopnia).

W roku akademickim 2005/2006 Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na kierunku „politologia” i „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na poziomie studiów pierwszego stopnia i wydała ocenę pozytywną.

W związku z tym WSKSiM podjęła starania o prowadzenie studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku „politologia”. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 26 września 2006 r. nadał Wydziałowi Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku „politologia”. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2006 r.

Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku „informatyka”. Uczelnia będzie ubiegać się o prowadzenie studiów na kolejnych nowych kierunkach. wsksim2WSKSiM rozwija także swoją bazę dydaktyczną. Początkowo zajęcia prowadzone były w budynkach przy ul. św. Józefa.

W 2005 roku został oddany do użytku studentów nowoczesny, komfortowo wyposażony Hotel Akademicki, a w 2006 roku nowe budynki dydaktyczne i bibioteka przy ul. Starotoruńskiej 3. Planowana jest dalsza budowa obiektów dydaktycznych i rekreacyjnych.