Zapomoga

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy materialnej studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzenie losowe to zdarzenie zależne od losu, nieprzewidywalne, niemożliwe do uniknięcia nawet przy zachowaniu należnej staranności o swoje sprawy. Zapomoga nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, ale jedynie trudną sytuacją materialną – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne.

Sytuacje uzasadniające przyznanie zapomogi losowej:

 • ciężka choroba studenta,
 • nieszczęśliwy wypadek studenta powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć lub ciężka choroba członka najbliższej rodziny studenta pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • pożar, powódź i inne działanie siły wyższej,
 • inne, na skutek których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim.

Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Wysokość zapomogi

Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem okoliczności związanych ze statusem materialnym wnioskodawcy oraz z jego sytuacją życiową. O wysokości przyznanej pomocy decyduje Komisja Stypendialna.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zapomogę,
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego (np. akt zgonu, historia choroby itp.),
 • dokumenty potwierdzające pogorszenie sytuacji materialnej w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego,
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku.

Terminy składania wniosków

Wniosek o zapomogę wraz z dokumentami należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Ważne informacje

Studiując na kilku kierunkach/kilku uczelniach można otrzymać zapomogę tylko na jednym wskazanym kierunku studiów/uczelni. Świadczenie nie przysługuje osobom, które są absolwentami studiów na poziomie magisterskim (także na innej uczelni) lub ukończyły studia pierwszego stopnia, a następnie rozpoczęły kolejne studia na tym samym poziomie (drugi kierunek).

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata/inżyniera, mogą ubiegać się o zapomogę w sytuacji kontynuowania studiów w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego. Zasady te wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Szczegółowe informacje o warunkach przyznawania zapomogi zawiera Regulamin przyznawania pomocy materialnej ze środków budżetu państwa dla studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z dnia 1.10.2014 roku.

Wniosek i załączniki do zapomogi:

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi
 2. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku