Zapraszamy nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, prowadzących zajęcia na kierunkach: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Politologia i Kulturoznawstwo, do udziału w projekcie praktyk pilotażowych jako opiekunowie uczelniani studentów odbywających trzymiesięczne praktyki zawodowe (01.03 – 31.05.2019 r.).

Do udziału w Projekcie są uprawnieni nauczyciele akademiccy, którzy:
– są zatrudnieni w Uczelni na umowę o pracę,
– złożyli wniosek rekrutacyjny,
– uzyskali najwyższą liczbę punktów z oceny wniosku w procesie rekrutacji.

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku – Zał. 2) należy: złożyć u pełnomocnika Rektora ds. praktyk pilotażowych dr Małgorzaty Lewickiej (pokój nr 115 na św. Józefa, tel 692 400 561), przesłać mailowo (rekrutacja.ppz@wsksim.edu.pl) lub pocztą tradycyjną do 15 lutego 2019 roku do godz. 14:00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpłynięcia wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Praktyki pilotażowe realizowane są w naszej Uczelni w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki (do pobrania):
Załącznik 1. – Regulamin rekrutacji uczelnianych opiekunów PPZ
Załącznik 2. – Formularz wniosku nauczyciela akademickiego o udział w projekcie

Małgorzata Lewicka
Pełnomocnik Rektora ds. praktyk pilotażowych