Staż zagraniczny w instytucjach szkolnictwa wyższego

  Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będącą Beneficjentem projektu o nazwie Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z113/17

  ogłasza nabór ofert na staż zagraniczny w instytucjach szkolnictwa wyższego w celu podniesienia kompetencji dydaktycznych dla nauczycieli akademickich naszej Uczelni

  Przewidywany termin stażu – indywidualnie ustalane dwutygodniowe staże w miesiącach listopad 2021 – luty 2022.

  Celem udziału w stażu jest pogłębienie wiedzy i kompetencji w zakresie innowacyjnych form prowadzenia zajęć dydaktycznych, wzbogacenie warsztatu metodycznego, a także pozyskanie ciekawych materiałów dydaktycznych, które będą mogły być wykorzystane po powrocie do Polski w zajęciach prowadzonych na AKSiM. Pobyt na stażu przyczyni się także do udoskonalenia umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w języku obcym. Staże pośrednio przyczynią się również do poznania modelów zarządzania i innych aspektów służących innowacyjnemu rozwojowi uczelni, co ma również wpływ na pracowników dydaktycznych.
  Niektórzy pracownicy AKSiM będą mieli również możliwość poznać funkcjonowanie uczelni w obszarze zdobywania grantów naukowych o zasięgu międzynarodowym. Wiedzę oraz doświadczenie, zdobyte na zagranicznej uczelni, uczestnicy wykorzystają w pracy naukowo-dydaktycznej w AKSiM.

  W ramach projektu zapewniamy:

  – zakup biletu lotniczego w klasie ekonomicznej, pokrycie kosztów dojazdów na lotnisko oraz miejsce stażu
  – opłacenie kosztów zakwaterowania
  – wypłatę diet na okres trwania stażu dydaktycznego i podróży

  Warunki udziału w staży:

  – przynależność do grupy docelowej tj. zatrudnienie na umowę o pracę na stanowisku nauczyciela akademickiego w AKSiM;
  – przygotowanie pisemnej informacji o sposobie wykorzystania wiedzy zdobytej na stażu zagranicznym w pracy na AKSiM.
  Osoby chcące uczestniczyć w stażu zagranicznym proszone są o złożenie aplikacji do Ojca

  Rektora zawierającej:
  – uzasadnienie potrzeby udziału w wyżej opisanym stażu dla kadry dydaktycznej;
  – uzasadnienie wyboru miejsca odbywania stażu i propozycję terminu stażu. Informujemy, iż staże można odbywać w Uczelniach, z którymi AKSiM ma podpisaną umowę o współpracy.
  – opis propozycji wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na stażu zawodowym dla podniesienia kompetencji studentów AKSiM;
  – propozycję wykorzystania umiejętności uzyskanych na stażu dydaktycznym dla podniesienia własnych umiejętności dydaktycznych.

  Osoby posiadające znajomość języka wykładowego w kraju, do którego wybierają się na staż lub w którym będą prowadzone zajęcia (dopuszczone jest np. uczestniczenie w zajęciach w języku angielskim w krajach, w których nie jest to język urzędowy) na poziomie minimum B2 proszone są o złożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego ten fakt.

  Każda osoba odbywająca staż będzie zobowiązana do sporządzenia pisemnego raportu z pobytu na stażu, w którym opisze jakie nabyła nowe kompetencje i umiejętności oraz w jaki sposób zostaną one wykorzystane w pracy dydaktycznej na AKSiM.

  Pierwszeństwo wyjazdu na staż dydaktyczny będą miały Osoby, które nie skorzystały z tej formy wsparcia w projekcie Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W przypadku pozostania wolnych miejsc Beneficjent będzie kwalifikował Osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia w 2019 r. pod warunkiem wizyty w innej Uczelni i zobowiązania się do wdrożenia kolejnej metody dydaktycznej jako rezultat pobytu na stażu dydaktycznym.

  Komplet dokumentów zaadresowanych do Ojca Rektora proszę złożyć mailowo na adres szkolenie@wsksim.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Biura Projektów Europejskich (Dom Słowa, pokój 114) w terminie do dnia 05 listopada 2021.

  Bliższe informacje na temat stażu dostępne są u p. Przemysława Pawlaka – menedżera projektu Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dostępnego pod adresem e-mail: przemyslaw.pawlak@wsksim.edu.pl oraz numerem telefonu 56 610 71 60.