Strona główna Biuro Karier

Biuro Karier

 • poradnictwo zawodowe
 • analiza dokumentów aplikacyjnych
 • bilanse kompetencji, testy
 • kursy i szkolenia
 • przedsiębiorczość
 • oferty pracy i staży
 • praktyki studenckie i wolontariat
 • projekty, targi, wydarzenia
 • informatory i przewodniki
 • Badanie Losów Absolwentów

W ramach realizacji projektu utworzona została strona Akademickiego Biura Karier WSKSiM

biurokarier.wsksim.edu.pl

Akademickie Biuro Karier - Twoja szansa na sukces

Tytuł projektu:
Akademickie Biuro Karier – Twoja szansa na sukces
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:
207 644,85 zł
Wartość projektu ogółem:
246 375,00 zł
Numer projektu:
POWR.03.01.00-00-B052/17
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt:
III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt:
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Cel główny projektu:
Głównym celem projektu „Akademickie Biuro Karier – Twoja szansa na sukces” jest wzrost aktywności zawodowej 210 studentów i studentek WSKSiM poprzez świadczenie wysokiej jakości usług przez Akademickie Biuro Karier WSKSiM do 30.09.2020 r.

Rekrutacja do projektu „Akademickie Biuro Karier – Twoja szansa na sukces” prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu. Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Proces rekrutacji podzielony został na dwa etapy:

 • Etap I polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dostarczeniu go do Biura Karier WSKSiM.
 • Etap II to weryfikacja złożonego formularza i podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu osoby zgłaszającej do udziału w projekcie.

Kryteria rekrutacji:

 • status studenta na dzień przystąpienia do projektu,
 • kolejność nadesłania prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (w przypadku błędnie/niekompletnie wypełnionych formularzy, studenci będą zobowiązani do uzupełnienia danych w terminie 7 dni od przekazania wiadomości o konieczności skorygowania formularza),
 • pierwszeństwo mają studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia.

Więcej informacji o projekcie i rekrutacji: biurokarier.wsksim.edu.pl

 • Biuro Projektu
  ul. Św. Józefa 23/35
  87-100 Toruń
 • 566107120
 • marcin.lubnau@wsksim.edu.pl