Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Edukacja ekologiczna”

Opis kierunku

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez wykształcenie na dwusemestralnych studiach podyplomowych kadr przygotowanych do promowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Podyplomowe studia „Polityka ochrony środowiska-ekologia i zarządzanie” łączą wiedzę teoretyczną dotyczącą zasad i filozofii tworzenia zmieniającego się prawa środowiskowego w Polsce UE oraz oceny i wyceny zasobów przyrodniczych z umiejętnościami praktycznymi dotyczącymi rozpoznawania gatunków ptaków, gatunków gleb, siedlisk przyrodniczych oraz przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju (gminy, powiatu, regionu…).

Oczekiwany profil słuchacza

Osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem, pracownicy instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorzy, przedstawiciele samorządów, absolwenci kierunków przyrodniczych, ekonomicznych, prawniczych
Uwaga! Ze względu na warunki dofinansowania z oferty nie mogą skorzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych

W skrócie

Poziom

  • studia podyplomowe

Tryb

  • niestacjonarne

Czas trwania

  • 1 rok (2 semestry)
  • Łączna liczba godzin dydaktycznych: 240 godz.

Praktyczny program studiów

W ramach zajęć terenowych student uczy się rozpoznawania dziko żyjących gatunków oraz siedlisk ich występowania, a także poznaje zasady funkcjonowania poszczególnych siedlisk przyrodniczych i ich powiązań w układzie krajobrazowym w kontekście Natury 2000. Szczególną uwagę poświęca się możliwościom kształtowania siedlisk i krajobrazów za pomocą inżynierii ekologicznej celem kształtowania bioróżnorodności i wykorzystania jej dla tworzenia miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych. Zobacz program studiów

Profil absolwenta

Absolwent jest specjalistą ds. polityki ochrony środowiska, posiada wiedzę teoretyczną, dobrze umocowaną w istniejącym i zmieniającym się prawie polskim i UE, może znaleźć zatrudnienie zarówno na szczeblu samorządowym, jak i w instytucjach centralnych, jest przygotowany do kreowania koncepcji zrównoważonego rozwoju (przygotowania projektów dotyczących szans i możliwości zrównoważonego rozwoju) tak, by nie popełniać błędów środowiskowych państw rozwiniętych gospodarczo oraz potrafi te błędy w sposób profesjonalny naprawiać.