Erasmus+ partnerem Kongresu Międzynarodowego / Erasmus+ is a partner of the International Congress

W dniach 26 i 27 listopada 2021 r. odbędzie się XIV Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wolność religijna”. On November 26 and 27, 2021, the XIV International Congress „Catholics and Religious Freedom” will be held.
Organizatorami są:

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu,

Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Uniwersytetu Lubelskiego JP II

oraz Instytut „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II.

The organizers are:

Academy of Social and Media Culture in Toruń (AKSiM),

Regional Center of International Debates in Toruń,

Department of Philosophy of Culture and Rhetoric, Faculty of Philosophy, The John Paul II Catholic University of Lublin

and st. John Paul II Institute „Memory and Identity”

Miło nam poinformować, że Biuro Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej oraz program Erasmus+ są partnerami tego wydarzenia. We are pleased to inform you that the Office for Inter-university and International Cooperation and the Erasmus + program are partners of this event.
Serdecznie zapraszamy! We cordially invite you!