Działamy pomimo pandemii! / We operate despite the pandemic!

Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa On-Line International, Interdisciplinary On-Line Scientific Conference
#visualization

Słowo – Obraz – Dźwięk

#visualization

Word – Image – Sound

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie z udziałem polskich i zagranicznych specjalistów! We cordially invite you to a unique event with the participation of Polish and foreign specialists!
Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Medioznawców WSKSiM działające przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM. Wydarzenie ma na celu przybliżyć tematykę funkcjonowania nowych mediów w społeczeństwie. The conference is organized by the Scientific Circle of Media Experts in the College of Social and Media Culture in Toruń and International Relations Office in the College of Social and Media Culture in Toruń (Erasmus + program). The event aims to present the subject of the functioning of new media in society.
W bieżącym roku pragniemy skoncentrować naszą uwagę na świat wizualizacji. Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej wizualizacji danych, informacji oraz argumentów na potrzeby różnych dyscyplin naukowych. Szczególnie w dobie pandemii zauważamy rozwój nowych mediów audiowizualnych, które mają wpływ na relacje zachodzące pomiędzy tekstem, obrazem oraz dźwiękiem. This year, we want to focus our attention on the world of visualization. The aim of the conference is to disseminate knowledge about data visualization, information and arguments for the needs of various scientific disciplines. Especially in the era of pandemics we see the development of new audiovisual media, which have an impact on the relationship between text, image and sound.
Z racji panującej pandemii koronawirusa, konferencja wzorem ubiegłego roku odbędzie się w formie on-line. Konferencja odbędzie się w dwóch częściach. W pierwszej części wysłuchamy wystąpień ekspertów z zakresu wizualizacji w różnych dyscyplinach naukowych. Druga część konferencji przeznaczona jest na wystąpienia osób, które pragną wziąć czynny udział w konferencji. Szczególnie nasze zaproszenie kierujemy do studentów oraz doktorantów; ludzi młodych, którzy interesują się tą tematyką. Due to the prevailing coronavirus pandemic, the conference, like last year, will be held on-line. The conference will be held in two parts. In the first part, we will hear presentations of experts in the field of visualization in various scientific disciplines. The second part of the conference is intended for speeches by people who want to take an active part in the conference. Our invitation is especially directed to students and PhD students; young people who are interested in this subject
Jeśli ktoś z Państwa chce wziąć czynny udział w konferencji (wygłosić referat), prosimy i zgłaszanie się przez formularz dostępny na stronie nowemedia.wsksim.edu.pl. If any of you want to take an active part in the conference (give a lecture), please use the form available at nowemedia.wsksim.edu.pl.
Termin zgłoszeń uczestnictwa mija 30 kwietnia 2021. The deadline for applications for participation is April 30, 2021.
Jeśli ktoś z Państwa chce wziąć udział bierny udział w konferencji – wysłuchać wystąpień; wziąć udział. W dyskusji panelowej, również zapraszamy do zgłaszania tego faktu poprzez formularz na stronie nowemedia.wsksim.edu.pl. If any of you want to participate passively in the conference – listen to the speeches; get involved. In the panel discussion, we also invite you to report this fact via the form on the nowemedia.wsksim.edu.pl website.
Termin zgłoszeń uczestnictwa biernego: 8 maja 2021. Deadline for applications for passive participation: May 8, 2021.
Zapraszamy na stronę: nowemedia.wsksim.edu.pl Please visit: nowemedia.wsksim.edu.pl