Studia podyplomowe z etyki mają na celu dostarczenie wiedzy w postaci ogólnych koncepcji etyki w perspektywie celu i sensu ludzkiej egzystencji, zagadnień związanych z obiektywną i subiektywną normą moralności oraz aplikacji tegoż instrumentarium do poszczególnych sfer życia i działalności człowieka. Całość – ukazanie instrumentarium oraz wskazanie możliwości jego aplikacji jest przeznaczone dla potrzeb edukacji nauczycieli etyki w szkole. W konsekwencji służy zatem zobiektywizowanej refleksji moralnej oraz możliwości podejmowania w sposób kompetentny problematyki etycznej najpierw przez nauczyciela, a następnie pod jego kierunkiem przez ucznia.

Studia podyplomowe z etyki w specjalności nauczycielskiej są organizowane i prowadzone zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Studium podyplomowe kierowane jest do czynnych zawodowo nauczycieli, przygotowujących się do prowadzenia etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Czas trwania studiów:

Zajęcia będą odbywały się przez trzy semestry i obejmują także 90 godz. praktyk zawodowych.

Warunki ukończenia studiów

Zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie, zaliczenie praktyk dydaktycznych, egzamin dyplomowy na podstawie złożonej pracy dyplomowej.

Ramowy plan studiów

Zajęcia są zbudowane wokół dwóch celów poznawczych: historii i systematyki związanej z etyką oraz praktycznymi aplikacjami dla etyki. W ramach ukazania pierwszego celu zostaną zaprezentowane: elementy historii filozofii, systematyka etyki oraz przedmioty pokrewne: filozofia polityczna w aspekcie etyki, filozofia moralna w perspektywie religii, etc. W ramach celu drugiego studenci będą zapoznani z etyką medyczną, etyką seksualną, etyką ekologiczną, etyką życia gospodarczego, wreszcie etyką życia publicznego, z etyką wiążącą się z mediami, polityką, różnicą prywatne / publiczne. Elementem kształcenia będą warsztaty i zajęcia z dydaktyki etyki. Całość zajęć jest dopełniona zajęciami z zakresu dydaktyki i metodyki etyki w szkole, emisji głosu oraz pedagogizacji. Obowiązkowe jest odbycie praktyk zawodowych.

Więcej szczegółów: << podyplomowe.wsksim.edu.pl >>