Strona główna Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie

Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie

Półrocznik naukowy pt. „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” jest wydawany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tytuł pisma zaczerpnęliśmy ze słów zawartych w herbie uczelni. Są one ściśle ze sobą związane. Wiara chrześcijańska jest fundamentem systemu wartości, który z kolei powinien stanowić podstawę życia zarówno jednostek, jak i społeczeństw. Rozum to narzędzie dane nam przez Boga dla rozpoznawania i przenikania cnót: Prawdy, Piękna i Dobra. Ojczyzna stanowi nasze miejsce na Ziemi, a równocześnie to zbiorowość (Naród) z którym związane są doczesne losy ludzi. Miłość do Ojczyzny jest wymogiem Wiary chrześcijańskiej, wyraża ją m. in. rozumna praca dla dobra wspólnego.

W oparciu o te trzy słowa zawarte w herbie Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej pragniemy prowadzić naszą pracę na niwie nauki. Jej owoce będziemy publikować na łamach niniejszego pisma. Chcemy jednak podkreślić, że nasz półrocznik otwarty jest dla wszystkich naukowców polskich i zagranicznych dla których słowa „Fides, Ratio et Patria” są drogowskazem w ich dociekaniach. Zapraszamy do współpracy uczonych z takich dziedzin jak: historia, ekonomia, politologia, socjologia, teologia, filozofia, medioznawstwo, kulturoznawstwo, komunikacja społeczna, literaturoznawstwo, informatyka oraz rozmaitych dyscyplin humanistycznych i społecznych. Zapraszamy do tworzenia środowiska naszego pisma, które pragnie przyciągać współpracowników z całej Polski i z zagranicy!

„Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” są czasopismem recenzowanym. Kryteria przyjęcia tekstów naukowych, jak też proces oceny artykułów, znajduje się na stronie internetowej czasopisma. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2014 roku.

The dedicated bi-annual scientific academic journal „Fides, Ratio et Patria. Torun studies” is published by the Higher School of Social and Media Culture in Toruń. The title was inspired by the motto on the school crest. These words are intertwined because the Christian faith is the Foundation of the system of values, which in turn should be the basis for both the lives individual humans and for entire societies. Reason is a tool that God has given us which allows us to seek and find three virtues: Truth, Beauty and Goodness. The country in which we live is not only our place on the Earth but also a nation which influences the life of its individuals. Loving your homeland is a requirement of the Christian faith, expressed through working for the common good.

Based on these three aforementioned words from our motto, it is our ambition to become leaders in the area of academic research and we will publish our results in our journal. We would like to emphasize however, that our publication is open to all researchers both from Poland and abroad. It is open to anyone who values the words „Fides, Ratio et Patria” as an inspiration to their thoughts and work. We would like to invite scholars working in the fields of history, economics, political science, sociology, theology, philosophy, cultural studies, social communication, literature and computer science, as well as different areas of the humanities and social sciences. We would like to invite you to help us to develop our journal to eventually invite scholars from all over the world.

„Fides Ratio et Patria. Toruń studies“ is a peer-reviewed journal. The acceptance criteria for academic texts and the process for evaluating its articles can be found on the journal’s website. Our first issue came out in 2014.

Redakcja Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie
św. Józefa 23/35
87-100 Toruń, Polska

E-mail:frep@wsksim.edu.pl

ISSN:2392-1463

Editorial office of Fides et Ratio Studia Toruńskie
św. Józefa 23/35
87-100 Toruń, Polska
E-mail:frep@wsksim.edu.pl

ISSN:2392-1463

Kolegium redakcyjne, Rada Naukowa, Recenzenci  Więcej
Editorial board Scientific council Reviewers << more >>

Tomy czasopisma

Tytuł: W walce o wolność i zachowanie niepodległości (Fides Ratio et Patria 13/2020) Kolegium redakcyjne: prof. dr hab. Wojciech Polak, dr Jan Wiśniewski, dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska (prof. UMK), dr Krystian Chołaszczyński Miejsce: Toruń Rok: 2020 ISSN: 2392-1463 Ilość stron: 178 Klęska państw zaborczych oraz rewolucja październikowa w Rosji i listopadowa w Niemczech doprowadziły do osłabienia siły państw zaborczych. Dzięki temu szanse na utworzenie niepodległej Polski...
Tytuł: Kardynał Wyszyński i Kościół Katolicki w czasach zniewolenia (Fides Ratio et Patria 12/2020) Kolegium redakcyjne: prof. dr hab. Wojciech Polak, dr Jan Wiśniewski, dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska (prof. UMK), dr Krystian Chołaszczyński Miejsce: Toruń Rok: 2020 ISSN: 2392-1463 Ilość stron: 274 Zdecydowanie przeciwstawiał się marksistowskiej koncepcji życia społecznego, bronił godności i praw człowieka. Zawsze twierdził, że trzeba podejmować wysiłek tworzenia lepszej przyszłości. W okresie najcięższych...