Instytut Informatyki

Wykładowcy:

Kierownik Instytutu Informatyki

dr Grzegorz Osiński

informatyk, kognitywista, fizyk kwantowy

prof. dr hab. Brunon Kamiński

teoria ergodyczna, teoria informacji, układy dynamiczne

prof. dr hab. inż. Bogusław Więcek

elektronika, systemy mikroprocesorowe, programowanie w językach niskiego i wysokiego rzędu, programowanie obiektowe, termografia komputerowa, modelowanie i symulacja komputerowa

prof. dr hab. Adam Jóźwik

biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, metody statystyczne, rozpoznawanie obrazów

Prof. dr hab. inż. Adam Jóźwik urodził się 2 stycznia 1946 roku w Radomsku,
gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej oraz do liceum ogólnokształcącego.
Bezpośrednio po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale
Automatyki na Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 1964, które ukończył
w dniu 7 maja 1970 roku z wynikiem bardzo dobrym, w dziedzinie Systemów
Kompleksowego Sterowania. Praca magisterska, wykonana była pod kierunkiem
prof. dr hab. inż. Stefana Węgrzyna, dotyczyła zaprojektowania i wykonania
prostego układu rozpoznającego sterującego obiektem niestabilnym.
Po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera, prof. Jóźwik rozpoczął studia
doktoranckie przy Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
w Warszawie przygotowując rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Ryszarda
Gawrońskiego. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał 2 listopada 1977 roku.
Od 1 października 1974 roku do września 2014 roku był zatrudniony w w/w
instytucie, zajmując się badaniami w zakresie Statystycznych Metod
Rozpoznawania Obrazów i ich zastosowań. W dniu 6 czerwca 2006 roku prof.
Jóźwik uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych.
Tematem rozprawy habilitacyjnej były Minimalno-odległościowe i Inne Metody
Konstrukcji Klasyfikatorów.
Równolegle, w latach 1997-2009, pracował na Politechnice Łódzkiej a
począwszy od 1 października 2009 jest jednocześnie zatrudniony na Uniwersytecie
Łódzkim oraz w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W
roku 2016 prof. Jóźwik uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Uczestniczył w dwóch projektach NATO oraz w dwóch projektach UE jako
główny wykonawca, w dwóch projektach KBN jako kierownik oraz w kilku
projektach KBN jako główny wykonawca. Jest autorem bądź współautorem 43
publikacji filadelfijskich. Jest promotorem ukończonych trzech prac doktorskich,
w tym jednej z wyróżnieniem. Recenzował 2 rozprawy doktorskie, jedną
z Politechniki Łódzkiej i jedną z Uniwersytetu Massachusetts w Dartmouth oraz 23
publikacje dla czasopism z listy filadelfijskiej.

dr hab. Wacław Bała, prof. UKW

cienkie warstwy, fizyka ciała stałego, luminescencja ciała stałego, mikroelektronika, optoelektronika polimerów

dr hab. Grzegorz Musiał, prof. UAM i WSKSiM

Zakład Fizyki Komputerowej, Wydział Fizyki UAM
Instytut Informatyki WSKSiM

Dr hab. Grzegorz Musiał jest profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki UAM i w Instytucie Informatyki WSKSiM. Wraz z trójką swoich doktorantów obecnie prowadzi badania naukowe klasycznych i kwantowych układów magnetycznych za pomocą eksperymentów komputerowych o dużej skali. Dlatego ma dorobek naukowy z fizyki i z informatyki. Jest autorem lub współautorem 64 prac opublikowanych w czasopismach naukowych, głównie o zasięgu międzynarodowym, oraz 5 pozycji książkowych. Mające fascynujące perspektywy zastosowań magnetyki molekularne jego zespół bada wspólnie z 24 ośrodkami europejskimi z 10 krajów w obrębie konsorcjum Europejski Instytut Magnetyzmu Molekularnego we włoskiej Florencji. Od wielu lat jest pełnomocnikiem dziekana ds. popularyzacji. Od 1.01.2014 przewodniczy Krajowemu Komitetowi Organizacyjnemu projektu ogólnopolskiego festiwalu Nauki Przyrodnicze na Scenie, polskiej części europejskiego festiwalu Science on Stage Europe obecnie obejmującego 31 krajów (dotąd odbyło się 10 edycji), gdzie zasiada w radzie wykonawczej. Reprezentuje Polskę na Forum Physics and Society, komitetu doradczego w działaniach zewnętrznych Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Członek zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Prof. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu i członek NSZZ Solidarność od początku jego istnienia na UAM, a od ponad 20 lat przewodniczy kołu przy Wydziale Fizyki UAM i jest członkiem komisji zakładowej UAM. Razem z żoną Grażyną ma trójkę dzieci i doczekali się piątki wnucząt.

dr Kamila Barylska

informatyka

dr Katarzyna Borkowska

matematyka

dr Dariusz Borkowski

informatyka, przetwarzanie sygnałów i obrazów

dr inż. Zbigniew Chaniecki

informatyka, tomografia procesowa

dr Paweł Dalasiński

fizyczne podstawy mikroelektroniki

dr inż. Krzysztof Grudzień

informatyka, elektryczna tomografia procesowa

dr inż. Sławomir Jeżewski

informatyka

dr Tomasz Kowalski

sieci komputerowe, programowanie rozproszone, systemy serwerowe, przetwarzanie zdalne, bezpieczeństwo informatyczne, lingwistyka komputerowe

dr Ilona Nowosad

systemy informatyczne, bezpieczeństwo danych, kryptologia, specjalistka systemów multimedialnych w zakresie projektowania 3D

dr Veslava Osińska

technologia informatyczna, techniki wizualizacji

dr Jerzy Szymański

dynamika topologiczna, teoria ergodyczna

mgr Bartosz Gawron

dziennikarz telewizyjny

Pracownie

Pracownia grafiki komputerowej 208 J

Pracownia systemów multimedialnych 206 J

Pracownia architektury komputerów i sztucznej inteligencji 113 S

Pracownia automatyki i robotyki 103 S

Pracownia technologii sieciowych 127 S