Strona główna IX Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym” (17-18.11.2016)

IX Międzynarodowy Kongres „Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym” (17-18.11.2016)

– Chciałbym wyrazić uznanie, gratulacje dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu za wkład, jaki wnosi dla dobra Kościoła, dobra naszej Ojczyzny i ludzkości formując ludzi. Osoby odważne, o pewnym kręgosłupie moralnym zdolne do tworzenia, budowania dobra i prawdy. Dziękuję też, że WSKSiM potrafi wychodzić naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata – akcentował ks. kard. Zenon Grocholewski.

Oficjalnego otwarcia kongresu dokonał o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – rektor – założyciel WSKSiM oraz prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

– Ile nam brakuje tej wody? Dzisiaj usłyszałem, ks. Kardynał mówił, że przeszło 780 milionów ludzi nie ma wody. Tylu ludzi na świecie, a będzie ich więcej, a wody będzie coraz mniej – mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Dr Tebaldo Vinciguerra w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na zaangażowanie Kościoła wobec problemu wody.
– Głoszenie Ewangelii jednym słowem pociąga za sobą implikację, pracę na rzecz braterstwa, sprawiedliwości, budowania już teraz Królestwa Bożego. W wielu krajach Kościół Katolicki wspiera dostęp osób do wody. Najbardziej rozpowszechniony sposób to budowanie studni w biednych obszarach, instalacja pomp, często także odprowadzanie i systemy zbierania zużytej wody – wskazywał dr Tebaldo Vinciguerra.

Pragnienie wody jest tęsknotą ludzi żyjących na suchych obszarach, dlatego też pragnienie to oznacza także potrzebę Boga – powiedział ks. kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, w wystąpieniu na otwarcie IX Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym” w WSKSiM w Toruniu.
Ks. kard. Gianfranco Ravasi zwrócił uwagę, że woda stała się istotnym elementem życia człowieka.

Zrównoważony rozwój jest to wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i respektowaniem praw człowieka – wyjaśnił prof. Jan Szyszko i dodał, że wokół tego pojęcia narosło wiele nieporozumień.
Żeby w ogóle zrozumieć koncepcję zrównoważonego rozwoju trzeba przyjąć dwa założenia filozoficzne – wskazał minister środowiska.

– Po pierwsze, człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju. W związku z tym nie tylko ma on prawo, ale i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze. Po drugie, żadna z działalności człowieka nie musi pogarszać stanu jakości środowiska. A wręcz odwrotnie, działalnością gospodarczą możemy naprawiać wiele działań, czyli – inaczej ujmując – „czyńcie sobie ziemię poddaną” – zaznaczył minister.
Byłoby to tylko sloganem, gdybyśmy nie mierzyli pewnymi wskaźnikami (czy też grupami wskaźników) zrównoważonego rozwoju – dodał.

– Jednym z podstawowych wskaźników jest to, co mamy w kieszeni, a więc pieniądze. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju, kiedy ubożejemy. Kolejnym wskaźnikiem są miejsca pracy, ich jakość i ilość. Również wzrost długości życia, ale przy zdrowej strukturze klas wieku, przy przewadze młodych ludzi. Jest jeszcze druga strona wskaźników – środowiskowe. Nie można mówić o zrównoważonym rozwoju przy pogarszaniu jakości powietrza, wody, zaniku gatunków roślin i zwierząt dziko występujących – powiedział szef resortu środowiska.

Dziś sytuacja nie wygląda dobrze, o czym była mowa na ostatniej konwencji klimatycznej w Maroku.
– Pogarsza się jakość powietrza i wody. Woda staje się niemalże strategicznym zasobem. Jest to skorelowane z wylesianiem, degradacją lasów i gleb rolnych. To wszystko związane jest z głodem, pustynnieniem, migracjami ludzi i zanikiem miejsc pracy na terenach wiejskich. Nie tylko wzrost bezrobocia na ternach wiejskich, ale też zanik miejsc pracy, a to jest niezwykle istotna sprawa. To są te zagrożenia, które zostały sformułowane w encyklice Ojca Świętego „Laudato si” – zaznaczył prof. Szyszko.
Zrównoważonym rozwojem są słowa z Pisma Świętego: „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, a koła liberalno-lewicowe przywłaszczyły to sobie i zaczynają mówić, że prawem człowieka jest eutanazja, aborcja, ograniczenie liczby dzieci. Lewacka filozofia to sobie przywłaszczyła – podkreślił minister. [RIRM]

Pragnienie wody jest tęsknotą ludzi żyjących na suchych obszarach, dlatego też pragnienie to oznacza także potrzebę Boga – powiedział ks. kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury, w wystąpieniu na otwarcie IX Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym” w WSKSiM w Toruniu.
Ks. kard. Gianfranco Ravasi zwrócił uwagę, że woda stała się istotnym elementem życia człowieka.

– Woda stała się kluczowym komponentem naszego życia. Nawet, jeśli chodzi o konflikty między narodami, to słusznie mówi się, że kiedyś wojny toczyły się przeważnie o ropę, a teraz będą to wojny o wodę – wskazywał ks. kard. Ravasi.
Problemowi wody często nie poświęca się uwagi – zaznaczył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury.

– Wasze refleksje są istotne nie tylko z punktu widzenia kulturowego, społecznego, ekonomicznego czy politycznego. Jak wiemy, problem ekologiczny, problem wody dotyczy bowiem wszystkich narodów, lecz często nie poświęca mu się należytej uwagi, na co zwrócił uwagę papież Franciszek w encyklice „Laudato Si” – podkreślił ks. kard. Gianfranco Ravasi.

Ksiądz Kardynał stwierdził również, że człowiek żyje dzięki wodzie także pod względem duchowym, co związane jest z sakramentem Chrztu św.

– Żyjemy dzięki wodzie, również pod względem duchowym. Chrzest jest wszak nie tylko znakiem oczyszczenia, co uznają wszystkie religie, ale stanowi również znak nowego życia, ponieważ woda jest podstawą życia – powiedział ks. kard. Gianfranco Ravasi. [RIRM]

17 listopada 2016 roku w Rozmowach niedokończonych Telewizji Trwam gościli uczestnicy IX Międzynarodowego Kongresu „Katolicy i ekologia. Woda dobrem wspólnym”: dr Tebaldo Vinciguerra z Papieskiej Rady Iustitia et Pax, Silvia Zimmeramnn del Castillo z Argentyny, prof. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Rafał Kalciński.

Do celów korzystania z wód oraz do reform gospodarki wodnej odniósł się Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska RP – Mateusz Balcerowicz.

Prof. Pablo Martinez de Anguita d’Huart z Universidad Rey Juan Carlos z Madrytu, Hiszpania – „Zarządzanie wodą w ramach zasady pomocniczości i płatności za usługi ekosystemów”

Robert Kęsy z Zarządu Gospodarki Wodnej poruszył temat wody jako żywiołu.

Ks. prałat Tomasz Trafny, Dyrektor Departamentu Nauki i Wiary w Papieskiej Radzie ds. Kultury: Woda: dar i zobowiązanie.

Ks. prof. Henryk Witczyk, KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej – Woda: dar Boży. Perspektywa biblijna.