Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Akademia Nauk Stosowanych to renomowana uczelnia, która oferuje atrakcyjne kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka (inżynierska) oraz informatyka medialna. W ramach tych kierunków studenci mają do wyboru interesujące specjalności, przygotowujące do różnych segmentów rynku pracy. O wiedzę dba wybitna kadra profesorska i wielu ekspertów. Wszystkie prowadzone kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a dziennikarstwo i komunikacja społeczna jako jedyny praktyczny kierunek w Polsce ocenę wyróżniającą.

Od 2019 roku AKSiM uzyskała też zgodę Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo. A od czerwca 2022 roku a Uczelnia posiada uprawnienia do nauczania na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo.

Wszystkie kierunki - materiał reklamowy

A4 do DL

Studia I stopnia

Kształcenie kadr na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodne z wyraźnie określoną misją AKSiM , jaką jest służba człowiekowi. Pielęgniarstwo to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi potrzebującemu opieki i wspieranie go w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji oraz utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i życiu z chorobą. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza oraz praktyki w specjalistycznych pracowniach i podmiotach leczniczych.

Czytaj dalej..

Studia na tym kierunku mają na celu wszechstronne przygotowanie do zawodu dziennikarza oraz do wykonywania zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem, telewizją i internetem, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, np. reklamą, promocją, instytucjami prowadzącymi edukację medialną. Zawodu uczą wybitni profesorowie, dziennikarze, specjaliści od stylistyki wypowiedzi, emisji głosu i retoryki. Jesteśmy jedyną w kraju uczelnią, która oferuje swoim studentom codzienne praktyki w ogólnopolskich mediach. Dziennikarstwa uczymy na najnowocześniejszym sprzęcie technicznym.

Czytaj dalej..

To pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia praktyczne w Polsce. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, głównie z obszaru nowych mediów. Uzyskane tu umiejętności są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku medialnego, który powszechnie wykorzystuje informatyczne instrumenty komunikacyjne, zarówno w procesie przygotowania materiałów dla przekazu standardowego (np. skład tekstu, grafika komputerowa) jak i wyłącznie elektronicznego (np. portale informacyjne, media społecznościowe, streaming wideo).

Czytaj dalej..

Studia te umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy, uczą interpretacji skomplikowanych zjawisk i procesów politycznych, dostarczają umiejętności praktycznych. Studenci zdobywają wiedzę u boku wybitnych nauczycieli akademickich z czołowych uczelni krajowych i zagranicznych (visiting professors). Zawodu uczą również znani politycy, specjaliści od komunikowania politycznego, mediacji i negocjacji oraz bezpieczeństwa państwa.

Nowa specjalność na tym kierunku: Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo

Czytaj dalej..

Studia te pozwalają uzyskać tytuł inżyniera informatyka. Kładziemy duży nacisk na praktyczne posługiwanie się szerokim spektrum narzędzi informatycznych służących do efektywnego zarządzania i monitorowania systemami informatycznymi, sieciami komputerowymi. Studenci oprócz wiedzy teoretycznej otrzymują możliwość wykorzystania jej w praktyce: w studiu radiowym i telewizyjnym, w obsłudze witryn internetowych oraz w tworzeniu konkretnych projektów multimedialnych.

Nowa specjalność na tym kierunku: Inteligentne Systemy Informatyczne

Czytaj dalej..

Jednolite magisterskie

Misją systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest prowadzenie najwyższej jakości kształcenia oraz działalności naukowej, kształtowanie postaw obywatelskich, a także uczestnictwo w rozwoju społecznym oraz tworzeniu gospodarki opartej na innowacjach. Cele te w swojej działalności realizuje Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (AKSiM). Kształci ona swoich absolwentów wyposażając ich w rzetelne kwalifikację z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a także kształtuje postawy zgodnie z chrześcijańskim systemem wartości, do którego nawiązuje preambuła Konstytucji RP z 1997 r. i który jest wpisany w misję Uczelni. W ten sposób absolwenci AKSiM są przygotowani do działania na rzecz dobra realizacji dobra wspólnego, człowieka, państwa i społeczności międzynarodowej.

Czytaj dalej..

Studia II stopnia

Studia dziennikarskie drugiego stopnia o profilu praktycznym to interesujące wykłady i pasjonujące zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem szerokiego spectrum sprzętu audiowizualnego, połączone z wyjątkowymi w skali kraju możliwościami praktyk zawodowych. Elastyczna ścieżka kształcenia umożliwia wybór jednej z dwóch nowoczesnych, atrakcyjnych i unikatowych specjalności kształcenia – dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska lub dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy. Doskonale wpisują się one w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość świata mediów oraz odpowiadają na zapotrzebowanie nie tylko sektora mediów audiowizualnych, ale też sektora nowych mediów.

Czytaj dalej..

Studia magisterskie uzupełniające obejmują wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zajęć Student poznaje tematykę kampanii politycznych, zasady komunikowania politycznego, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa, prawodawstwa Unii Europejskiej. Program kształcenia przewiduje zajęcia z etyki życia publicznego oraz metodologii badań politologicznych. W kształceniu politologów kładziemy nacisk na rozumienie polityki jako dobra wspólnego.

Czytaj dalej..

Studia na kierunku informatyka medialna drugiego stopnia to nowatorskie podejście do kształcenia będące odpowiedzią na aktualne oraz prognozowane potrzeby rynku pracy wynikające z coraz bardziej wszechobecnych i wszechogarniających systemów przekazu medialnego i ich oddziaływania społecznego. Studia mają charakter praktyczny i są realizowane w różnorodnym a jednocześnie koherentnym ekosystemie medialnym wykorzystującym zarówno klasyczne formy (prasa, radio i telewizja) jak i informatyczne systemy sieciowej transmisji komunikatów medialnych.

Czytaj dalej..

Studiuj w Toruniu w AKSiM!