Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu to renomowana uczelnia, która oferuje atrakcyjne kierunki studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka (inżynierska) oraz informatyka medialna. W ramach tych kierunków studenci mają do wyboru interesujące specjalności, przygotowujące do różnych segmentów rynku pracy. O wiedzę dba wybitna kadra profesorska i wielu ekspertów. Wszystkie prowadzone kierunki posiadają pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a dziennikarstwo i komunikacja społeczna jako jedyny praktyczny kierunek w Polsce ocenę wyróżniającą.

Od 2019 roku WSKSiM uzyskała też zgodę Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo.

      Matura i co dalej?

Studia I stopnia

Kształcenie kadr na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodne z wyraźnie określoną misją WSKSiM , jaką jest służba człowiekowi. Pielęgniarstwo to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi potrzebującemu opieki i wspieranie go w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji oraz utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i życiu z chorobą. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza oraz praktyki w specjalistycznych pracowniach i podmiotach leczniczych.

Czytaj dalej..

Studia na tym kierunku mają na celu wszechstronne przygotowanie do zawodu dziennikarza oraz do wykonywania zawodów związanych nie tylko z prasą, radiem, telewizją i internetem, lecz także z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej, np. reklamą, promocją, instytucjami prowadzącymi edukację medialną. Zawodu uczą wybitni profesorowie, dziennikarze, specjaliści od stylistyki wypowiedzi, emisji głosu i retoryki. Jesteśmy jedyną w kraju uczelnią, która oferuje swoim studentom codzienne praktyki w ogólnopolskich mediach. Dziennikarstwa uczymy na najnowocześniejszym sprzęcie technicznym.

Czytaj dalej..

To pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia praktyczne w Polsce. Umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, głównie z obszaru nowych mediów. Uzyskane tu umiejętności są odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku medialnego, który powszechnie wykorzystuje informatyczne instrumenty komunikacyjne, zarówno w procesie przygotowania materiałów dla przekazu standardowego (np. skład tekstu, grafika komputerowa) jak i wyłącznie elektronicznego (np. portale informacyjne, media społecznościowe, streaming wideo).

Czytaj dalej..

Studia te umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy, uczą interpretacji skomplikowanych zjawisk i procesów politycznych, dostarczają umiejętności praktycznych. Studenci zdobywają wiedzę u boku wybitnych nauczycieli akademickich z czołowych uczelni krajowych i zagranicznych (visiting professors). Zawodu uczą również znani politycy, specjaliści od komunikowania politycznego, mediacji i negocjacji oraz bezpieczeństwa państwa.

Nowa specjalność na tym kierunku: Bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo

Czytaj dalej..

Studia te pozwalają uzyskać tytuł inżyniera informatyka. Kładziemy duży nacisk na praktyczne posługiwanie się szerokim spektrum narzędzi informatycznych służących do efektywnego zarządzania i monitorowania systemami informatycznymi, sieciami komputerowymi. Studenci oprócz wiedzy teoretycznej otrzymują możliwość wykorzystania jej w praktyce: w studiu radiowym i telewizyjnym, w obsłudze witryn internetowych oraz w tworzeniu konkretnych projektów multimedialnych.

Nowa specjalność na tym kierunku: Inteligentne Systemy Informatyczne

Czytaj dalej..

Studia II stopnia

Studia dziennikarskie drugiego stopnia o profilu praktycznym to interesujące wykłady i pasjonujące zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem szerokiego spectrum sprzętu audiowizualnego, połączone z wyjątkowymi w skali kraju możliwościami praktyk zawodowych. Elastyczna ścieżka kształcenia umożliwia wybór jednej z dwóch nowoczesnych, atrakcyjnych i unikatowych specjalności kształcenia – dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska lub dziennikarstwo on-line i marketing sieciowy. Doskonale wpisują się one w dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość świata mediów oraz odpowiadają na zapotrzebowanie nie tylko sektora mediów audiowizualnych, ale też sektora nowych mediów.

Czytaj dalej..

Studia magisterskie uzupełniające obejmują wykłady, ćwiczenia, warsztaty oraz zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach zajęć Student poznaje tematykę kampanii politycznych, zasady komunikowania politycznego, zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa państwa, prawodawstwa Unii Europejskiej. Program kształcenia przewiduje zajęcia z etyki życia publicznego oraz metodologii badań politologicznych. W kształceniu politologów kładziemy nacisk na rozumienie polityki jako dobra wspólnego.

Czytaj dalej..

Studia podyplomowe

System propagowanych wartości oraz jakość pracy w podmiocie leczniczym istotnie zależą od liderów, tj. menedżerów. Zarządzanie we współczesnej służbie zdrowia wymaga szczególnego zaangażowania kadry kierowniczej, skutecznego planowania oraz bieżącego nadzorowania gospodarki finansowej, rzetelnej realizacji wymagań prawnych, dbałości o infrastrukturę oraz ustawiczną poprawę jakości, jak również harmonijnego zarządzania personelem. Nie bez znaczenia pozostaje poszanowanie właściwych wartości, w tym sumienia – w trosce o życie (od poczęcia do naturalnej śmierci), zdrowie i zadowolenie pacjentów.

Czytaj dalej..

Studia z „Dziedzictwa myśli Jana Pawła II” mają pomóc słuchaczom wzbudzenie własnej, zobiektywizowanej refleksji nad światem, Kościołem, narodem i życiem osobistym i społecznym oraz możliwość podejmowania w sposób kompetentny myśli Papieża Polaka i wdrażania jej w życie.

      Zwiastun o. Założyciela, DZ M JP II - Studia podyplomowe

Czytaj dalej..

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia i zajęcia on-line. Ich celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnej krytycznej analizy zjawisk społecznych, ekonomicznych i kulturowych w wymiarze międzynarodowym, w powiązaniu z praktyką życia międzynarodowego, a także aktualnymi problemami współczesnego świata..

Czytaj dalej..

Celem głównym przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez wykształcenie na dwusemestralnych studiach podyplomowych kadr przygotowanych do promowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej..

MBA to prestiżowe studia, które proponują podniesienie poziomu wiedzy i kształcenie specjalistycznych umiejętności menedżerskich dla osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub ubiegających się o takie stanowiska.

Czytaj dalej..

Studia podyplomowe Mediacje i negocjacje to jedyne w Polsce studia, które oferują do wyboru dwie specjalności: mediacje rodzinne skoncentrowane na rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych oraz mediacje gospodarcze skoncentrowane na dążeniu do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania konfliktu interesów dla obydwu stron.

Czytaj dalej..

Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia, podczas których słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków dziennikarza, a także do wykonywania różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej.

Czytaj dalej..

Technologie stosowane w grafice komputerowej oraz systemach multimedialnych należą do najszybciej zmieniających się dziedzin praktycznych zastosowań informatyki. Wszyscy zainteresowani stosowaniem tych technologii, również osoby posiadające już wykształcenie w zakresie nauk komputerowych, zmuszone są do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, aby zachować przydatność i konkurencyjność na rynku pracy.

Czytaj dalej..

Retoryka i wystąpienia przed kamerą to dwusemestralne studia podyplomowe obejmujące wykłady i zajęcia warsztatowe z wyraźnym naciskiem na zajęcia praktyczne z zakresu rozpowszechniania kultury słowa. Doskonała baza dydaktyczna oraz starannie dobrana, posiadająca bogate doświadczenie kadra wykładowców sprawia, że w toku studiów słuchacz nie tylko zdobywa niezbędną wiedzę, ale uczestniczy w praktycznych zajęciach oswajających z występowaniem przed mikrofonem czy kamerą.

Czytaj dalej..

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku TSL.

Czytaj dalej..

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy umożliwiającej zrozumienie podstawowych praw ekonomicznych i mechanizmów regulujących przepływ strumieni pieniężnych w gospodarce. Ponadto zadaniem studiów jest ukazanie mechanizmów funkcjonowania instytucji pośrednictwa finansowego w procesie redystrybucji oszczędności w gospodarce, kwestie wpływu zjawisk pieniężnych na procesy realne i krążenie pieniądza w gospodarce. Studia mają również na celu zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania bankiem.

Czytaj dalej..