Kolejna bolesna strata w AKSiM

Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dotknęła kolejna strata. W Wigilię 2022 roku Pan Bóg powołał do siebie prof. dr hab. Andrzeja Mielczarka – politologa, specjalizującego się w problematyce polityki społecznej. Pan Profesor z naszą uczelnią był związany od 2006 roku, pełniąc m.in. funkcję kierownika Zakładu Polityki Społecznej oraz prowadząc wykłady z przedmiotów: Polityka społeczna w Polsce i Unii Europejskiej, Zabezpieczenia społeczne, Współczesne problemy demograficzne, Przedsiębiorczość i kultura pracy.

Pan Profesor urodził się 27 sierpnia 1945 roku, w 1970 roku ukończył biologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, a następnie w 2000 roku studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce na podstawie pracy pt. „Polska pomoc społeczna; doświadczenia historyczne i wyzwania współczesności”. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. W 2011 roku otworzył przewód habilitacyjny na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W styczniu 2014 roku uzyskał na tej uczelni tytuł doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce.

Po studiach magisterskich pracował w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Lipnie, był także nauczycielem biologii i chemii w Liceum Ogólnokształcącym w Lipnie, kierownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Urzędu Powiatowego w Lipnie, nauczycielem w Zbiorczej Szkole Gminnej w Wielgiem, prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Skępem. Od 1991 do 2010 roku był Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej we Włocławku, z wielkim oddaniem służąc ludziom starszym i potrzebującym pomocy. Dzięki inwestycjom i zmianom organizacyjnym przeprowadzonym w czasie tej kadencji placówka została unowocześniona, nastąpiła integracja mieszkańców z seniorami z Klubów Seniora, utworzono składający się z mieszkańców i pracowników DPS oraz sympatyków Zespół Artystyczny „Biesiada” przez 15 lata działający pod kierownictwem Dyrektora Andrzeja Mielczarka.

Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół problematyki pomocy społecznej w Polsce, andragogiki, jakości życia seniorów. Jest autorem monografii naukowych: Polskie prawo pomocy społecznej. Zarys problematyki (2006, wraz z R. Krajewskim); Polska pomoc społeczna: doświadczenia historyczne (2007), Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej (2010) oraz licznych artykułów naukowych. Za ogromny atut dorobku Profesora Andrzeja Mielczarka należy uznać przedstawienie problemów społecznych osób starszych z perspektywy praktyka.

Podejmując trudny temat polityki społecznej wobec człowieka starego, rozpatruje go wielopoziomowo. Precyzyjnie określa swoje stanowisko wobec ważkości problemu, akcentując przesłanki naukowe nie tylko socjologiczne, ale także pedagogiczne, psychologiczne i etyczne badanego zjawiska. Z tych powodów pozycja jest cennym głosem w dyskusji wokół problemu funkcjonowania ludzi starszych we współczesnym świecie.

– możemy przeczytać w jednej z recenzji książek Profesora (D. Iwaniuk, Recenzja książki Andrzeja Mielczarka „Człowiek stary w domu pomocy społecznej. Z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej” „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne” nr 2/2013, s. 97-100).

Profesor Andrzej Mielczarek w ramach współpracy z WSKSiM prowadził interesujące wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Golubiu-Dobrzyniu oraz uczestników projektu „Seniorzy na WSKSiM”, był współogranizatorem konferencji naukowych i wykładów gościnnych przygotowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Toruniu, był nadto autorem felietonów emitowanych w Radiu Maryja, brał także udział w Rozmowach Niedokończonych w Telewizji Trwam. Był promotorem licznych prac licencjackich i magisterskich na kierunku politologia.

Śp. Profesor wyróżniał się ogromną kulturą osobistą w relacjach ze studentami i współpracownikami, a uśmiech i siły duchowe czerpał między innymi z uczestnictwa w Eucharystii w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II i z łączności z Największym z Mistrzów. Ufamy, że Pan Bóg, który jest nieskończoną Miłością i Miłosierdziem przyjmie go do swego Królestwa