Kredyty studenckie

Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne na preferencyjnych warunkach oprocentowania, dzięki czemu czynią je najbardziej atrakcyjnymi na rynku bankowym. Dzieje się tak za sprawą dopłaty do oprocentowania z budżetu państwa, z której pokrywana jest znaczna część oprocentowania, co pozwala na zwiększenie pomocy materialnej dla studentów. O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych.

Preferencyjne warunki dla studentów

 • niskie oprocentowanie
 • specjalne zasady przyznawania kredytu
 • możliwość poręczenia kredytu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • odroczona spłata na dwa lata po ukończeniu studiów
 • możliwość umorzenia części lub całości pożyczki

Osoby uprawnione do otrzymania kredytu

O kredyt mogą ubiegać się wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne) pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 30. roku życia. Wniosek o kredyt mogą składać również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta.

Osoby nie posiadające obywatelska polskiego mogą ubiegać się o kredyt studencki w przypadku, gdy:

 • udzielono im zezwolenia na pobyt stały lub są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej,
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1,
 • posiadają Kartę Polaka lub wydano im decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia,
 • są małżonkiem, wstępnym luz zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiadające wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub rozwojowych.

Pamiętaj, że podczas studiów możesz otrzymać tylko jeden kredyt studencki na danym poziomie studiów, bez względu na liczbę uczelni i kierunków, na których podejmiesz naukę.

Banki udzielające kredytu

 • PKO Bank Polski S.A.
 • Bank PEKAO S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz z zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi)

Finansowanie przyznawane jest na okres studiów tylko raz i nie dłużej niż na 6 lat.

Składanie wniosków o kredyt

Od 1 stycznia 2019 r. o kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Wniosek o udzielenie kredytu składa się w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego banku. Szczegółowych informacji na temat poręczeń udzielają banki kredytujące.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia), dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny można uzyskać w oddziale banku wybranym przez studenta.

Wybór miesięcznej wysokości raty kredytu studenckiego

W roku akademickim 2022/2023 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Ważne terminy

 1. Minister Edukacji i Nauki w terminie do 31 maja ustala i podaje do wiadomości wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na członka rodziny uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2022/2023 wynosi on 3000 zł (kwota netto).
 2. Jeżeli spełniasz warunek dochodu ogłoszony przez ministra możesz złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do wybranej instytucji kredytującej, która zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.
 3. Instytucja kredytująca, na podstawie złożonego wniosku i załączonych dokumentów w terminie 30 dni od złożenia wniosku ustala wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy oraz przekazuje te dane do BGK.
 4. Instytucja kredytująca dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty dla wybranej raty kredytu i udziela odpowiedzi o przyznaniu lub odmowie przyznania kredytu.
 5. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli poręczenie okaże się niewystarczające lub wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta przekroczy 3000 zł.
 6. Jeżeli bank, do którego wnioskowałeś, wyda pozytywną decyzję o przyznaniu kredytu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zostanie zawarta umowa o kredyt.
 7. Po zawarciu umowy bank przelewa transze kredytu.

Poręczenie spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostowania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.
Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem wypłacania kredytu jest posiadanie statusu studenta.

W przypadku ujawnienia zatajonych istotnych informacji mających wpływ na udzielenie kredytu studenckiego lub jego wysokość, instytucja kredytująca wypowie umowę o kredyt i zażąda jego spłaty z dniem upływu terminu wypowiedzenia.

Zmiana wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej

Kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować bank o:

 • Niezaliczeniu semestru/roku studiów
 • Udzielonym urlopie od zajęć w uczelni lub innej przerwie zgodnej z regulaminem studiów
 • Utracie statusu studenta
 • Zawieszeniu w prawach studenta
 • Ukończeniu studiów

W tym celu musi przedłożyć w banku zaświadczenie albo decyzję wydaną przez uczelnię. W powyższych przypadkach bank zaprzestaje wypłaty transz kredytu.

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty. Liczba rat stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu, chyba że kredytobiorca wystąpił z wnioskiem o zmniejszenie liczby rat. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. Wartość oprocentowania kredytu studenckiego wynosi 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego, która wynosi obecnie 1,75 % (styczeń 2019).

Na wniosek kredytobiorcy, bank może zmniejszyć wysokość raty spłaty kredytu do 20 % średniego miesięcznego dochodu kredytobiorcy.

W przypadku gdy informacje, na podstawie których udzielono kredytu studenckiego, zawieszono jego spłatę lub go umorzono, okazały się nieprawdziwe, kredytobiorca spłaca kredyt wraz z odsetkami nienależnie wypłaconymi ze środków Funduszu Kredytów Studenckich.

Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej uniemożliwiającej spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie jego spłaty wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Kredyt studencki może być umorzony na wniosek kredytobiorcy przez bank:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1% najlepszych absolwentów,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową, trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań lub śmierć kredytobiorcy. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy. Więcej informacji KLINKIJ.

Pełną informację o warunkach uzyskania i spłaty kredytów studenckich możesz uzyskać w wybranym banku oraz na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kredyty-studenckie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2468 ze zm.)