Strona główna Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami – program PO WER

Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami – program PO WER

W projekcie „Międzynarodowa mobilność studentów ze specjalnymi potrzebami. Edycja 3.” uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na wyjazdy studentów zgodnie z zasadami programu Erasmus+, akcja 103 – Mobilność z krajami programu.

Uczestnikami projektu są:

  • studenci, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • studenci posiadający decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

Studenci mogą wyjeżdżać za granicę na studia lub praktykę do uczelni lub instytucji przyjmującej.

Informacje szczegółowe

Zasady i etapy rekrutacji na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+, z dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz dla studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego (program PO WER)

Zasady ogólne wyjazdów na studia

Program Erasmus+, realizowany na WSKSiM, jest skierowany do studentów WSKSiM oficjalnie zarejestrowanych na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. Dotyczy to studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu zrealizowania przez studenta części określonego programu studiów licencjackich/ inżynierskich/magisterskich w uczelni partnerskiej.
Student ubiegający się o wyjazd na realizację części toku studiów w ramach programu Erasmus+ z dodatkiem wynikającym z niepełnosprawności lub będącym w trudnej sytuacji materialnej musi spełnić następujące kryteria formalne:

-musi być studentem zarejestrowanym na studia pierwszego lub drugiego stopnia (co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia w chwili wyjazdu);
-nie może przebywać (w trakcie stypendium) na urlopie dziekańskim, ani być urlopowany;
-musi być studentem, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ma z tego tytułu prawo do stypendium specjalnego, lub posiada decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym;
-nie wykorzystał „kapitału mobilności” na stopniu studiów na którym miałby odbyć się wyjazd.

W ramach programu Erasmus+, każdy student otrzymuje „kapitał mobilności”, dający możliwość zrealizowania wyjazdów na studia i praktyki o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów (licencjackie/inżynierskie/ magisterskie), z wyjątkiem studiów magisterskich jednolitych (24 miesięcy). Do wspomnianego okresu wliczają się także wyjazdy zrealizowane na tym samym etapie w ramach studiów na innych uczelniach lub w poprzednich latach w ramach programu LLP Erasmus. Powyższa zasada obowiązuje także wtedy, gdy student nie otrzymał grantu na wyjazd w ramach programu.
Kapitał mobilności jest przypisany do osoby (decyduje nr PESEL), a nie kierunku studiów czy też uczelni, co oznacza, że po wykorzystaniu kapitału mobilności na danym stopniu studiów, zmiana kierunku studiów lub uczelni nie powoduje udostępnienia kolejnej puli miesięcy na mobilność.
Student wyjeżdża do uczelni partnerskiej, która ma podpisaną umowę bilateralną z jego macierzystym wydziałem na WSKSiM.
Zarówno uczelnia macierzysta, czyli WSKSiM, jak i uczelnia przyjmująca muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa (Erasmus Charter of Higher Education – ECHE) nadaną przez Komisję Europejską.
Pobyt studenta na studiach w uczelni przyjmującej nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełny najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr) i nie może być dłuższy niż jeden i ten sam rok akademicki. Minimalny okres pobytu w uczelni przyjmującej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego lub organizacyjnego.
Studenci WSKSiM generalnie rekrutowani są na jeden semestr studiów (maksymalnie 6 miesięcy). Ewentualne przedłużenia pobytu w uczelniach partnerskich są ustalane każdorazowo w danym roku akademickim w zależności od dostępnych funduszy i decyzji Rektora.
Uczelnia decyduje o przedłużeniu pobytu studenta na stypendium przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Decyzję podejmuje uczelnia macierzysta po uzyskaniu akceptacji uczelni przyjmującej. Decyzja zostaje ogłoszona wszystkim beneficjentom przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM. Przedłużenie nie może wykraczać poza okres obowiązywania umowy (tj. 30 września każdego roku akademickiego).
Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi rozpocząć i zakończyć się w okresie pomiędzy 1 czerwca aktualnego roku kalendarzowego a 30 września kolejnego roku kalendarzowego.
Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (takich, jak: czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek itp.). Pobieranie pewnych opłat (za ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.
Student korzystający ze stypendium Erasmusa jest zobowiązany do terminowego wnoszenia czesnego w WSKSiM.
Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów), co do których student WSKSiM nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta na zagranicznej uczelni przyjmującej.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2019/2020
Rekrutacja

Rekrutacja na stypendium w ramach programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach:

– składanie dokumentów;
– egzaminy językowe;
– ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

Etap I

Studenci ubiegający się o stypendium programu Erasmus+ składają dokumenty w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej (p. 114, ul. św. Józefa23/35) w wyznaczonym terminie.

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy. Każdy student starający się o stypendium Erasmusa+ powinien wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy załączyć aktualne zdjęcie (pobierz);
CV w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku angielskim lub innym obowiązującym w przyjmującej instytucji. (format A4);
List rekomendujący (wystawia opiekun roku);
Zaświadczenie o średniej ocen (wystawia dziekanat; – pobierz);
List motywacyjny;
Certyfikat językowy (jeśli posiada);
Potwierdzona za zgodnością z oryginałem kserokopia o przyznaniu stypendium socjalnego bądź specjalnego.

Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce” (nie w segregatorze ani niezbindowane) w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM.
Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim (z wyjątkiem drugiego egzemplarza CV w języku angielskim lub innym obowiązującym w przyjmującej instytucji).
Etap II

Do egzaminu językowego przystępuje każdy student (również ci studenci, którzy brali już udział we wcześniejszych rekrutacjach na naszej uczelni) ubiegający się o stypendium programu Erasmus+. Student, który posiada certyfikat językowy nie musi być egzaminowany (decyzja komisji językowej).
Osoby ubiegające się o stypendium w ramach programu Erasmus+ będę poinformowane o terminie pisemnego i ustnego egzaminu ze wskazanego w formularzu zgłoszeniowym języka obcego. Informacje te można znaleźć również na tablicach ogłoszeń ERASMUSA+ w obu kampusach naszej uczelni.
Etap III

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

Koordynator Uczelniany Erasmusa+
Koordynator Wydziałowy Erasmusa+
Koordynator programu Erasmus+ z BWMiM;
Przedstawiciel nauczycieli akademickich;
Przedstawiciel samorządu studentów;

Komisja ocenia kandydata wg następujących kryteriów:
Ocena z egzaminu językowego (max. 5 pkt):

5 pkt. 91-100%;
4 pkt. 81-90%;
3 pkt. 71-80%;
2 pkt. 61-70 %;
1 pkt. 51-60 %;
0 pkt. poniżej 51%;

Zasady oceniania i punktacja egzaminu językowego –  << link >>
Średnia ocen ze wszystkich zaliczonych lat (max. 3 punkty):

3 pkt. 4,76 – 5,0;
2 pkt. 4,5 – 4,75;
1 pkt. 4,0 – 4,49;
0 pkt. poniżej 4,0;

List rekomendujący i działalność na rzecz Uczelni, mentoring (max. 2 punkty):
Uczestnictwo w zajęciach anglojęzycznych (1 pkt. za każdy przedmiot).

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzona lista kandydatów przyjętych do programu, a następnie ogłoszona na uczelnianej stronie Erasmusa+. Kandydaci zostaną także poinformowani o wynikach drogą mailową. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się z powodu braku miejsc. Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do JM Rektora, który na tej podstawie powołuje komisję odwoławczą.
Dokumenty aplikacyjne

Wśród dokumentów, które musisz przygotować i dostarczyć przed wyjazdem na uczelnie zagraniczną oraz złożyć w BWM są:

Learning Agreement (pobierz) zatwierdzony i podpisany przez Dziekana.
Umowa z WSKSiM (pobierz) podpisaną przez Ciebie oraz wyznaczoną z ramienia uczelni osobę.
Formularz danych bankowych (pobierz). Na wskazane w formularzu konto bankowe będziemy przelewać twoje stypendium.
Formularz rezygnacji (pobierz)
LETTER OF CONFIRMATION (pobierz) wypełnia koordynator Erasmusa+ WSKSiM

Nie zwlekaj z przygotowaniem dokumentów. Może okazać się, że będziesz musiał zaczekać kilka dni na podpisy osób wskazanych w powyższych dokumentach. Pamiętaj o sprawdzeniu terminu aplikacji na wybraną uczelnię zagraniczną. Terminy te są bardzo różne i ustala je każda uczelnia indywidualnie. Jeśli zbyt późno prześlesz dokumenty i przekroczysz wyznaczony przez uczelnię zagraniczną termin, nie będziesz przyjęty na studia.

AKCEPTACJA ZA STRONY UCZELNI PARTNERSKIEJ
Nominację studenta na uczelnię partnerską wysyła koordynator Erasmusa+.
Jakie formalności czekają mnie po wysłaniu na uczelnię partnerską aplikacji?

Uczelnia partnerska skontaktuje się z Tobą (drogą mailową), żeby poinformować Cię o dodatkowych formalnościach, jakich należy dopełnić przed wyjazdem, oraz o warunkach studiowania na uczelni zagranicznej. Będą to np. dodatkowe formularze do wypełnienia i odesłania, informacja o zakwaterowaniu, oferta kursów językowych, listy przedmiotów do wyboru, informacja o przebiegu roku akademickiego, itp. Większość uczelni umieszcza takie informacje na swoich stronach internetowych, więc jeśli nie możesz doczekać się odpowiedzi ze strony uczelni zagranicznej, możesz poszukać ich samodzielnie (najczęściej informacje takie zawarte są w zakładkach Erasmus+ incoming students lub Programme exchange students).
Czy uczelnia partnerska potwierdza przyjęcie na studia?

Po wysłaniu przez Ciebie wszelkich wymaganych dodatkowych formularzy (zdarza się też, że uczelnia nie ma żadnych dodatkowych wymagań formalnych) uczelnia zagraniczna odeśle na podany w aplikacji adres (lub do BWM) potwierdzenie przyjęcia na studia. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia będziesz mieć już pewność, że zostałeś przyjęty. Jeśli potwierdzenie takie zostanie przesłane bezpośrednio do Ciebie, musisz przekazać jego kopię do BWM. Jeśli natomiast potwierdzenie nadejdzie na adres BWM, zostaniesz o tym przez nas poinformowany i poproszony o jego odbiór.
Co powinienem zrobić, gdy uczelnia partnerska nie odpowiada?

Jeżeli niepokojąco długo (tzn. po upływie min. 1 miesiąca od wysłania dokumentów, a max. 2 tygodnie przed upływem terminu aplikacji) nie otrzymujesz żadnej odpowiedzi ze strony uczelni partnerskiej, nie czekaj do ostatniej chwili. Jak najprędzej wyślij mail lub zadzwoń do International Relations Office w uczelni zagranicznej z zapytaniem, czy Twoja aplikacja dotarła na wskazany adres. Aby to zrobić, możesz skorzystać z telefonu w BWM.

Pamiętaj, aby nie przekraczać wyznaczonych przez uczelnie zagraniczną terminów nadsyłania dokumentów. W przeciwnym razie nie zostaniesz przyjęty na studia. Dopilnuj, aby uzyskać potwierdzenie przyjęcia na studia.
UMOWA Z WSKSiM

Umowa i dane bankowe

Ostatnim dokumentem, który musisz wypełnić i podpisać przed wyjazdem, będzie umowa zawarta pomiędzy Tobą a WSKSiM, przygotowana przez BWM w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowa ta dotyczy warunków przyznania stypendium na studia za granicą, które zobowiązują Cię do:

odbycia studiów w deklarowanym okresie,
zrealizowania programu studiów określonego w porozumieniu o programie studiów czyli w Learning Agreement oraz przedstawienia po powrocie w formie Transcript of Records w BWM ocen i punktów ECTS, uzyskanych podczas pobytu w uczelni przyjmującej,
niezwłocznego (max. 30 dni od początku semestru) powiadomienia o jakichkolwiek zmianach względem zaplanowanego wcześniej toku studiów w uczelni partnerskiej,
zaopatrzenie się w kartę ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ oraz wykupienia w ramach własnych środków finansowych ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres studiów za granicą,

Formularz danych bankowych możesz pobrać tutaj

W formularzu Dane bankowe, wpisz swoje dane osobowe, adres stałego zameldowania, nazwę banku, numer konta walutowego, IBAN i BIC-SWIFT-CODE. Wypełnione elektronicznie dokument prześlij drogą mailową do BWM na adres: erasmusplus@wsksim.edu.pl

Umowę pomiędzy Uczelnią a studentem wypełni pracownik BWM, który wydrukuje umowę w 2 egzemplarzach i umówi się z Tobą na jej podpisanie. Przy podpisywaniu umowy student będziesz poinformowany o sposobie naliczania stypendium oraz o wysokości rat. Po podpisaniu dokumentu przez obie strony otrzymasz jeden egzemplarz, drugi zostaje w Twoich aktach personalnych w BWM.
ZAKWATEROWANIE
Jak szukać zakwaterowania?

Po zgłoszeniu swojego nazwiska do uczelni partnerskiej powinieneś otrzymać pakiet informacyjny wraz z danymi dotyczącymi zakwaterowania. Uczelnia partnerska może Ci zaproponować różne miejsca do wyboru: akademiki lub kwatery prywatne. Pamiętaj o zarezerwowaniu sobie miejsca w akademiku! Im szybciej wyślesz aplikację, tym większe masz szanse na otrzymanie lepszego, położonego bliżej uczelni i być może też tańszego akademika (choć w niektórych uczelniach o możliwości wyboru lepszego akademika decyduje kolejność przyjazdu do uczelni partnerskiej, tak jest np. w Niemczech). Często się zdarza, że rezerwacja akademika musi zostać wysłana razem z aplikacją zgłoszeniową – upewnij się więc, jaka jest procedura na uczelni, do której się wybierasz.
Czy uczelnia partnerska zawsze pomaga w znalezieniu zakwaterowania?

Nie wszystkie uczelnie partnerskie wysyłają do studenta pakiet informacyjny dotyczący zakwaterowania. Może się zdarzyć, że będziesz musiał sam zatroszczyć się o znalezienie lokum. W takim przypadku możesz poprosić uczelnię partnerską o pomoc w znalezieniu stancji czy pokoju w mieszkaniu studenckim. Jeżeli uczelnia partnerska nie będzie w stanie poszukać dla Ciebie zakwaterowania, zostaniesz o tym poinformowany. Bardzo rzadko jednak się zdarza, że uczelnia nie może studentowi nic zaoferować.
Jakie problemy możesz napotkać?

W większości miejsc należy uiścić kaucję (depozyt), która jest zwracana przy wyjeździe z danej uczelni.
Zdarza się, że pokój w akademiku można wynająć jedynie na cały semestr bądź pół roku, co przy wyjazdach krótszych, 3-miesięcznych, nie jest zbyt korzystne finansowo. Należy to wszystko przekalkulować, ponieważ podpisanie umowy może Cię zobligować do bezwzględnego dotrzymania terminu wynajmu (tak się dzieje np. w przypadku umowy z niemieckim Studentenwerk). Wcześniejsza rezygnacja z zakwaterowania i zwrot pieniędzy nie są możliwe. Pamiętaj też, aby dokładnie czytać wszystkie dokumenty, jakie będziesz podpisywać. Jeśli okaże się, że nie zastosowałeś się do wymagań zawartych w umowie lub coś źle zrozumiałeś możesz za to słono zapłacić albo nawet trafić do sądu.

Dlatego uważnie czytaj wszystkie dokumenty i nie podpisuj niczego, czego nie rozumiesz!

Zasady i etapy rekrutacji na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+, z dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz dla studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego (program PO WER)

Rekrutacja na stypendium w ramach programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach:

Składanie dokumentów
Przedkładanie zaświadczenia o znajomości języka obcego
Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego

Etap I

Studenci ubiegający się o stypendium programu Erasmus+, z dofinansowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz dla studentów uprawnionych do otrzymania stypendium socjalnego (program PO WER), składają dokumenty w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej i mogą to zrobić w ciągu całego roku akademickiego.

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy. Każdy student starający się o stypendium Erasmusa+ powinien wypełnić elektronicznie formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy załączyć aktualne zdjęcie (formularz – pobierz).
CV w dwóch wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku kraju, w którym będzie odbywać praktykę, lub w języku angielskim. (format A4).
Zaświadczenie o średniej ocen (wystawia dziekanat; – pobierz)
Potwierdzona za zgodnością z oryginałem kserokopia o przyznaniu stypendium socjalnego bądź specjalnego.
Dokumenty powinny zostać złożone w plastikowej „koszulce” (nie w segregatorze ani niezbindowane) w Biurze Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej WSKSiM, ul. św. Józefa, pokój 114.
Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim (z wyjątkiem drugiego egzemplarza CV).
Etap II
Każdy student zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie od jednego z lektorów potwierdzające znajomość języka obcego potrzebnego do realizacji zadań wynikających z programu praktyki (również ci studenci, którzy brali już udział we wcześniejszych rekrutacjach na naszej uczelni). W zaświadczeniu musi być określony poziom znajomości języka, którym student się posługuje. Student, który posiada certyfikat językowy nie musi ubiegać się o zaświadczenie.
Wzór zaświadczenia – pobierz

Etap III
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
– Koordynator Uczelniany Erasmus+
– Koordynator Wydziałowy Erasmusa+
– Koordynator programu Erasmus+
– Przedstawiciel nauczycieli akademickich
– Przedstawiciel samorządu studentów;

Komisja ocenia kandydata wg następujących kryteriów:
Zaświadczenie o poziomie znajomości języka (max. 5 pkt):
Skala Rady Europy (ang. Common European Framework of Reference wyróżnia sześć poziomów biegłości językowej. Poziomy te można podzielić na trzy grupy:
Początkujący
A1 – Beginner
A2 – Pre-Intermediate
Średniozaawansowany
B1 – Intermediate
B2 – Upper-Intermediate
Zaawansowany
C1 – Advanced
C2 – Proficient

5 pkt. – C1, C2, certyfikat;
4 pkt. – B2;
3 pkt. – B1;
2 pkt. – A2;
1 pkt. – A1;
0 pkt. – brak certyfikatu, negatywna opinia lektora, Komisja zastrzega sobie możliwość uzyskania opinii pisemnej od lektora odnośnie studentów z certyfikatem;

Średnia ocen ze wszystkich zaliczonych lat (max. 3 punkty):
3 pkt. 4,76 – 5,0;
2 pkt. 4,5 – 4,75;
1 pkt. 4,0 – 4,49;
0 pkt. poniżej 4,0;

Działalność na rzecz Uczelni i BWMiM / Opinia opiekuna roku max. 2 pkt
Mentoring (opieka nad Incoming Erasmus students) max. 2 pkt
Uczestnictwo w zajęciach anglojęzycznych (1 pkt. za każdy przedmiot)

Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzona lista kandydatów przyjętych do programu, a następnie ogłoszona na tablicy ogłoszeń Erasmus+ (na św. Józefa). Kandydaci zostaną także poinformowani o wynikach drogą mailową. Sporządzona zostanie również lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się z powodu braku miejsc. Każdy uczestnik ma prawo odwołać się od decyzji komisji do JM Rektora, który na tej podstawie powołuję komicję odwoławczą.

Przed wyjazdem na praktykę
Należy wypełnić następujące dokumenty, oraz uzyskać potrzebne podpisy:
Learning Agreement – pobierz
Umowa – pobierz

Na praktyce

Po przyjeździe na praktykę zostaniesz wprowadzony w zakres swoich obowiązków. Twój opiekun praktyk zapozna Ciebie z firmą i panującymi w niej zwyczajami. Jeśli będziesz miał jakiekolwiek pytania, możesz zwrócić się z nimi do swojego opiekuna.

W ciągu kilku tygodni postaraj się skontaktować z nami drogą mailową, aby poinformować nas o tym, jak sobie radzisz. Chcielibyśmy mieć w razie potrzeby możliwość łatwego kontaktu z Tobą.

Zmiany w TA

Jeśli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian do TA, pamiętaj, że wymagają pisemnej zgody: studenta, WSKSiM oraz instytucji przyjmującej. Formularz ten jak najszybciej dostarcz do BWM na formularzu TA.

Być praktykantem

Przed wyjazdem zapoznaj się z Kartą Studenta Erasmusa. Pamiętaj, że powinieneś stosować się do wszystkich przepisów (np. przepisów BHP) oraz powinieneś dołożyć starań, aby wywiązać się ze wszystkich wcześniej ustalonych warunków umowy. Pamiętaj, że masz również obowiązek zdobyć wszystkie potrzebne zaświadczenia (Confirmation Letter, opinia opiekuna, wypełniony dzienniczek praktyk) i dostarczyć je w uzgodnionym terminie do BMW w WSKSiM. Jeśli Twój pobyt będzie krótszy niż 2 miesiące, będziesz musiał zwrócić całość otrzymanego stypendium. Jeśli chcesz przedłużyć pobyt na praktyce (jest to możliwe tylko w czasie trwania tego samego roku akademickiego), pamiętaj, aby odpowiednio wcześniej dopełnić formalności.
Po powrocie

Po powrocie ze praktyk powinieneś zgłosić się do BWM i złożyć oryginały następujących dokumentów:

Confirmation Letter – zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające odbycie praktyk z dokładną datą pobytu i liczbą godzin odbytych praktyk.
Training Agreement – porozumienie o programie praktyk z podpisami instytucji przyjmującej.
Karta Praktyk – dzienniczek praktyk z wypisanymi dokładnie czynnościami wykonywanymi podczas praktyk, podpisane przez opiekuna z instytucji przyjmującej z liczbą godzin odbytych praktyk. Dzienniczek powinien być uzupełniany przynajmniej raz w tygodniu.

Zebranie odpowiednich podpisów jest Twoim obowiązkiem. Nie licz że ktoś zrobi to za Ciebie. Dokumenty te będą podstawą zaliczenia Twoich praktyk. Ostatnimi formalnościami niezbędnymi przy rozliczeniu praktyk jest ankieta on-line i sprawozdanie z pobytu + 5 zdjęć z praktyk.

Wypełnienie ankiety on-line przez stypendystę jest wymagane przez Agencję Narodową Programu Erasmus+. Po powrocie otrzymasz mailem link z ankieta do wypełnienia. Ankieta jest automatycznie wysyłana przez Komisje Europejską za pomocą narzędzia Mobility Tool. Potwierdzenie wypełnienia ankiety należy przesłać mailem do BWM wraz ze sprawozdaniem i zdjęciami.