Pielęgniarstwo – licencjat

Opis kierunku

Kształcenie kadr na kierunku Pielęgniarstwo – studia pierwszego stopnia, profil praktyczny – jest zgodne z wyraźnie określoną misją Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, jaką jest służba człowiekowi. Pielęgniarstwo to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi potrzebującemu opieki i wspieranie go w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji oraz utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i życiu z chorobą. Przygotowanie kadr pielęgniarskich stanowi bowiem odpowiedź na wciąż rosnące – w obecnej sytuacji demograficznej i cywilizacyjnej – zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi dotyczące pomocy pielęgniarskiej i socjalnej.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo obejmują bardzo szeroką wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa stanowią ponad 2300 godzin, w łącznej liczbie 4800 godzin, które obejmuje program studiów na tym kierunku.

Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywać się będzie trzyetapowo. I etap: po zakończeniu form wykładowych (dla całego roku studiów) będą realizowane ćwiczenia lub konwersatoria, w trakcie których student nabywa umiejętność, na bazie opisu indywidualnego przypadku, rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych pacjenta z zastosowaniem klasyfikacji diagnoz i interwencji pielęgniarskich. Częściowo zajęcia te będą realizowane w pracowniach komputerowych oraz w pracowniach umiejętności pielęgniarskich i innych pracowniach specjalistycznych. W trakcie ćwiczeń student będzie nabywał umiejętności wykonania procedur pielęgniarskich – podstawowych i specjalistycznych; II etap: to zajęcia praktyczne realizowane w specyficznych warunkach klinicznych oraz III etap z najwyższym poziomem samodzielności studenta – praktyki zawodowe.

Kształcenie praktyczne odbywać się będzie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – będą oddziały: internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne (niemowlęce, dzieci starszych, patologii noworodka), neurologiczne, psychiatryczne, medycyny ratunkowej, intensywnej terapii, opieki długoterminowej, położnicze i ginekologiczne w wieloprofilowych szpitalach o zasięgu regionalnym, w ośrodkach pielęgniarskiej opieki domowej, środowiskowej i szkolnej oraz hospicja.

W swoich działaniach edukacyjnych Uczelnia dba ponadto o pełen rozwój osobowy, wybierających ją studentów, aby także jako pracownicy sektora medycznego jak najlepiej wykonywali swoją pracę, z uwzględnieniem etyki i zasad katolickiej nauki społecznej. Rzetelne przygotowanie studenta uwzględnia w swoich działaniach troskę o przekazanie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu.

Rekrutacja

Kliknij poniżej, aby przeczytać o wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.

W skrócie

Poziom

  • studia 1 stopnia (licencjackie)

Tryb

  • stacjonarne
  • stacjonarne dla pracujących

Czas trwania

  • 3 lata (6 semestrów)

Adresaci studiów

Adresatami studiów na kierunku Pielęgniarstwo są absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, osoby posiadające kwalifikacje i wykonujące świadczenia w ramach takich zawodów jak: ratownik medyczny, położna, opiekun medyczny, które pragną poszerzyć zakres swoich umiejętności i kompetencji oraz osoby, które wykonują inne zawody niezwiązane z naukami o zdrowiu, a chciałyby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki.

Studia na kierunku pielęgniarstwo to studia wymagające dużego zaangażowania, wrażliwości, wysokorozwiniętych umiejętności interpersonalnych oraz rozległej wiedzy medycznej.

Jeżeli chcesz nieść pomoc innym, to studia na kierunku pielęgniarstwo są dla Ciebie.

Studia krok po kroku

1 ROK STUDIÓW
W trakcie I roku studiów Studenci poznają zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, biochemii, biofizyki, genetyki, patologii mikrobiologii i parazytologii oraz farmakologii. Ponadto program kształcenia przewiduje zajęcia z nauk społecznych, tj. z pedagogiki, psychologii, socjologii, zdrowia publicznego, prawa, filozofii i etyki zawodu pielęgniarki. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej obejmują zagadnienia dotyczące podstaw pielęgniarstwa, promocji zdrowia, dietetyki, badań fizykalnych, podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród oferowanych przedmiotów do wybory są m.in. język migowy, promocja zdrowia psychicznego, zakażenia szpitalne. Program kształcenia na pierwszym roku studiów obejmuje również przedmioty ogólnouczelniane oraz język obcy.

2 ROK STUDIÓW
Na drugim roku studiów poza kontynuacją zajęć w zakresie nauk podstawowych, nauk społecznych, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej Studenci zdobywają wiedzę w zakresie opieki specjalistycznej w tym m.in. chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, położnictwa, ginekologii i pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego. Poza teoretyczną wiedzą studia obejmują zawodową praktykę w określonych modułach.

3 ROK STUDIÓW
Na trzecim roku studiów Studenci kontynuują naukę w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej oraz opieki specjalistycznej, która obejmuje zagadnienia z postaw ratownictwa medycznego, opieki paliatywnej, psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia, neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego, rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych. Podobnie jak na drugim roku Student poza zajęciami teoretycznymi zdobywa umiejętności praktyczne z poszczególnych modułów opieki specjalistycznej. Trzeci rok studiów kończy się egzaminem dyplomowym.

Absolwenci

Absolwent pielęgniarstwa potrafi sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym, samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw, organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.
Absolwent pielęgniarstwa w zakresie kompetencji społecznych potrafi z empatią i skutecznie porozumiewać się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i kształcenia podyplomowego.

Program studiów

Zajęcia na kierunku pielęgniarstwo odbywać się będą w formie wykładów, klasycznych ćwiczeń, seminariów/konwersatoriów, ćwiczeń w warunkach symulowanych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej oraz zajęć praktycznych i praktyki zawodowej.

Dobór treści kształcenia pozwoli na osiągnięcie kompetencji właściwych dla licencjata pielęgniarstwa. Treści kształcenia przypisane poszczególnym przedmiotom zawierają zagadnienia dotyczące nowoczesnego, opartego na dowodach naukowych podejścia do pielęgniarstwa, a ich dobór uwzględnia potrzeby rynku pracy.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci pielęgniarstwa znajdują zatrudnienie w szpitalach, poradniach specjalistycznych, hospicjach, domach seniora. Wobec niedoboru kadr pielęgniarskich w naszym kraju absolwenci pielęgniarstwa należą do najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku pracy, a średni czas poszukiwania zatrudniania wynosi jeden miesiąc.