Strona główna Politologia – licencjat

Politologia – licencjat

Opis kierunku

Studia politologiczne to studia praktyczne, umożliwiające nabycie klasycznej wiedzy politologicznej oraz umiejętności pozwalających na jej wykorzystanie w życiu społecznym i zawodowym. Studia obejmują elementy historii, prawa, filozofii, socjologii i ekonomii. Pomagają rozumieć zachodzące procesy polityczne i społeczne oraz zdobyć kompetencje do pełnienia funkcji publicznych i administracyjnych. Ważnymi cechami studiów politologicznych są: nacisk kładziony na rozumienie polityki jako dobra wspólnego, wyjątkowe możliwości kształcenia praktycznego, kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, a także umiędzynarodowienie studiów.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do Osób, które chcą w przyszłości zaangażować się w działalność obywatelską, społeczną i polityczną, działać na rzecz dobra wspólnego i współkształtować otaczającą rzeczywistość, gotowych rozwijać się intelektualnie i zawodowo, ambitnie dążących do celu, chcących aktywnie kształtować swoją drogę zawodową.

Program studiów

W toku studiów Uczelnia promuje zdobywanie praktycznych umiejętności i doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności politycznej. Studenci poznają pracę w Sejmie RP, w Parlamencie Europejskim, w biurach poselskich i senatorskich, sejmikach samorządowych, gminach i urzędach miasta.

Ocena programowa kierunku politologia

Rekrutacja

Kliknij poniżej, aby przeczytać o wymaganych dokumentach, opłatach i terminach.

W skrócie

Poziom

  • studia 1 stopnia (licencjackie)

Tryb

  • stacjonarne
  • niestacjonarne

Specjalności

  • bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo
  • marketing polityczny
  • polityka międzynarodowa

Czas trwania

  • 3 lata (6 semestrów)

Studia krok po kroku

1. ROK STUDIÓW
W trakcie pierwszego roku Studenci poznają zagadnienia z zakresu prawa, filozofii, historii najnowszej, mające znaczenie w życiu politycznym. Uczą się podstaw funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Dowiadują się, jaki jest związek pomiędzy religią, etyką a polityką, co oznacza dobro wspólne w kontekście filozoficznym i politycznym. Zapoznają się też z różnymi poglądami dotyczącymi sensu polityki i władzy oraz z podstawami oddziaływania mediów na społeczeństwo. Już na pierwszym roku odbywają także obowiązkowe praktyki zawodowe.

2. ROK STUDIÓW
Na drugim roku kontynuowana jest ogólna edukacja politologiczna. Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu zarówno różnorodnych idei politycznych, jak i rzeczywistych systemów politycznych funkcjonujących na całym świecie. Przyswajają podstawy komunikacji społecznej, organizacji i zarządzania. Dowiadują się, jaki wpływ na współczesne życie polityczne wywierają ekonomia i marketing. Poznają katolicką naukę społeczną, czyli wizję społeczeństwa i polityki prezentowaną przez Kościół, a także dowiadują się, jaką rolę w kształtowaniu naszej kultury odgrywało i odgrywa chrześcijaństwo. W zależności od wybranej specjalności rozpoczynają kształcenie specjalnościowe w zakresie marketingu politycznego, bezpieczeństwa narodowego i cyberbezpieczeństwa lub polityki międzynarodowej. W drugim semestrze rozpoczyna się seminarium dyplomowe. Proponowane są także dalsze praktyki zgodne z profilem wybranej specjalności.

3. ROK STUDIÓW
Podczas trzeciego roku studiów Studenci zgłębiają sposoby funkcjonowania partii politycznych, a także szczegóły organizacji polskiego systemu politycznego oraz polityki gospodarczej. Zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania Unii Europejskiej oraz z zawiłościami współczesnych stosunków międzynarodowych. Nabywają dalszych umiejętności z zakresu komunikacji i produkcji medialnej. Uczą się języka angielskiego stosowanego w politologii. W pierwszym semestrze pogłębiają wiedzę w ramach przedmiotów specjalnościowych, a w ciągu całego roku przygotowują pracę dyplomową.

Kontynuacja nauki

Absolwenci kierunku są w pełni przygotowani, by kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia. Mogą podjąć naukę w ramach magisterskich studiów politologicznych w WSKSiM lub kontynuować edukację na większości kierunków z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, a zwłaszcza politologii, socjologii, dziennikarstwa, polityki społecznej, ekonomii czy marketingu. Są również gotowi do podjęcia studiów za granicą.

Specjalności

bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo

to nowatorska specjalizacja studiów, dzięki któremu poznasz takie zagadnienia, jak światowe procesy bezpieczeństwa, zagrożenia, cyberbezpieczeństwo i zabezpieczenia elektroniczne, terroryzm międzynarodowy, uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, zasady funkcjonowania sił zbrojnych czy rola NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany pod kątem merytorycznym do zawodu wojskowego. Wyróżniał się będzie wiedzą z zakresu współczesnych konfliktów zbrojnych.

Marketing polityczny

Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną oraz doświadczenia i umiejętności praktyczne z zakresu technik wywierania wpływu społecznego, kreowania wizerunku politycznego, badania opinii publicznej, stosowania marketingowych środków perswazji i technik negocjacyjnych czy analizowania preferencji wyborczych. Proponowane praktyki pozwalają dostrzec wpływ mediów na rynek wyborczy, a także poznać organizację i styl prowadzenia kampanii wyborczych. Zdobyte umiejętności mogą także znaleźć zastosowanie w marketingu komercyjnym i społecznym.

Polityka międzynarodowa

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu prawa międzynarodowego, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, współczesnej polityki zagranicznej RP i funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Znajomość bieżących problemów społeczno-ekonomicznych w skali międzynarodowej wspierają narzędzia do ich analizy i interpretacji. Specjalność polityka międzynarodowa umożliwia praktyczne poznanie funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej czy organizacji polonijnych podczas zagranicznych praktyk studenckich.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci znajdują zatrudnienie jako pracownicy sztabów wyborczych, doradcy marketingowi, medialni, specjaliści z zakresu kreacji wizerunku, asystenci polityków, urzędnicy w instytucjach państwowych i samorządowych, pracownicy instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych, dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, pracownicy ośrodków opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Misja

Politologia jest kierunkiem, którego absolwenci uzyskują całościową wiedzę z zakresu nie tylko nauk społecznych – przede wszystkim socjologii i ekonomii – ale także pokrewnych kierunków nauk humanistycznych to jest historii i filozofii. Dlatego też wśród wykładowców i profesorów WSKSiM przyszli studenci znajdą specjalistów z zakresu politologii oraz dziedzin historii najnowszej, to jest historii Polski i powszechnej, historyków idei i ustroju a także przedstawicieli innych nauk społecznych i humanistycznych m.in. filozofów, prawników, ekonomistów i etnologów. Specyfiką studiów w WSKSiM na kierunku politologia jest również położenie szczególnego nacisku na praktyczne wykorzystanie nabytej w trakcie procesu kształcenia wiedzy, co wynika z pośrednio technicznego charakteru części przedmiotów, między innymi marketingu politycznego, psychologii społecznej czy statystyki i demografii. Dlatego też właściwe przygotowanie absolwentów studiów politycznych wymaga realizacji określonej liczby godzin praktyk zawodowych. Podjęcie studiów na kierunku politologia w WSKSiM pozwoli przyszłym absolwentom nie tylko na zdobycie odpowiedniego dla nauk politycznych kanonu wiedzy, ale da także szansę nabycia praktycznych umiejętności, które w przyszłości pozwolą na podjęcie pracy odpowiadającej specyfice studiów – w administracji państwowej tak na szczeblu regionalnym, centralnym jak i w instytucjach międzynarodowych.

Prof. dr hab. Ryszard Michalski, Wykładowca WSKSiM

Polska szkoła za granicą

Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować z...

Co nas nie zabije, to nas wzmocni

Viterbo, 05.03.2020 i kilka kolejnych tygodni… Stara mądrość ludowa sugeruje nam, że każde wydarzenie z naszego życia, czy to pozytywne czy negatywne, ma na nas...

„Życie jest jak pudełko czekoladek…”

Viterbo, 26.02.2020 Godzina 10:00. Otworzyłam jedno oko i zobaczyłam nieznane mi ściany. Otworzyłam drugie, a obok mnie znajdowała się tak samo nieznajomo wyglądająca szafka nocna....

Kto nie ryzykuje, ten…nie pije szampana

Kraków, 25.02.2020 O istnieniu tego, jak się okazuje rosyjskiego, powiedzenia dowiedziałam się całkiem niedawno. Postanowiłam się nim posłużyć, ponieważ podobnymi słowami próbowałam uspokoić samą siebie,...