Zasady naboru

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Przyjęcie studia przez komisję rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną. Liczba miejsc ograniczona. Przy naborze będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Oczekiwany profil słuchacza

Osoby zainteresowane zrównoważonym rozwojem, pracownicy instytucji państwowych związanych z ochroną środowiska, edukatorzy, przedstawiciele samorządów, absolwenci kierunków przyrodniczych, ekonomicznych, prawniczych.

Wymagane dokumenty

kwestionariusz, dyplom ukończenia studiów wyższych, 4 fotografie, potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej, opinia ks. proboszcza, kserokopia dowodu osobistego.

Rekrutacja krok po kroku

1. Wypełnij formularz rekrutacyjny
2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3. Skompletuj potrzebne dokumenty i wraz z wydrukowanym formularzem rekrutacyjnym dostarcz ich komplet do Sekretariatu Studiów Podyplomowych w terminie do 31.01.2019r. (decyduje data stempla pocztowego).

Terminy postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2018/2019 (termin składania dokumentów: 31.01.2019)

4. Przesyłając dokumenty drogą pocztową, zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Sekretariatem Studiów Podyplomowych.
5. Informację o przyjęciu na studia otrzymasz listem poleconym.
6. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako słuchacz podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni:24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna – podyplomowe.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej
Zakład Polityki Ochrony Środowiska
Adres: św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń

Telefon: +48 56 610 72 12
Fax: +48 56 610 72 01
E-mail: podyplomowe@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Czesne

Czesne za semestr:
Wpłata jednorazowa: 1700 zł