O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki

 1. Są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mającej siedzibę w Toruniu, na wydziałach i w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
 2. Zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni;
 3. Uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,5 potwierdzoną przez uczelnię;
 4. Nie powtarzają roku;
 5. Nie przebywają na urlopie, który przerywa tok studiów, za wyjątkiem urlopu macierzyńskiego;
 6. Studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia;
 7. W ostatnim roku lub w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki, przy czym za działalność taką uważa się w szczególności: autorstwo lub współautorstwo prac naukowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, publikacji książkowych, dzieł artystycznych, artykułów, monografii, tłumaczeń, a także opracowań lub referatów nieobjętych programem nauczania, udział w pracach naukowo-badawczych, współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, organizację lub współorganizację studenckiej działalności naukowej;
 8. Mieszkają na terenie miasta Torunia.

Do wniosku należy dołączyć

 1. Dokumenty (kserokopie lub oryginały) potwierdzające działalność i osiągnięcia naukowe;
 2. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Torunia:
 • Kserokopia dowodu osobistego albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, lub
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu położonego w Toruniu, w szczególności umowa najmu, umowa użyczenia, odpis księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność kandydata, lub
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w domu studenckim.

Wysokość stypendium

400 zł miesięcznie na okres jednego roku akademickiego, od października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Termin składania wniosków (wraz z załącznikami)

 15 października 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39

Tryb oceny wniosków

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

Wzór wniosku dostępny pod adresem

Podstawa prawna

Uchwała nr 878/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów kontynuujących naukę w toruńskich uczelniach wyższych.