O stypendium mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki

 1. Nabyli prawa studenta uczelni wyższej utworzonej i działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mającej siedzibę w Toruniu, i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich na wydziałach lub w jednostkach organizacyjnych uczelni, zlokalizowanych na terenie miasta Torunia;
 2. Ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej, niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów;
 3. Uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż 4,5;
 4. Posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
 5. Mieszkają na terenie miasta Torunia.

Wysokość stypendium

400 zł miesięcznie na okres jednego roku akademickiego, od października każdego roku do dnia 30 czerwca roku następnego.

Termin składania wniosków (wraz z załącznikami)

15 października 2018 r.

Do wniosku należy dołączyć

 1. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;
 2. Kopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub zaświadczenie ze szkoły, w której kandydat uzyskał świadectwo ukończenia szkoły, o średniej ocen i dacie uzyskania świadectwa;
 3. Zaświadczenie z uczelni o nabyciu praw studenta uczelni wyższej oraz o wybranym kierunku studiów;
 4. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Torunia:
 • Kserokopia dowodu osobistego albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, lub
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowania lokalu położonego w Toruniu, w szczególności umowa najmu, umowa użyczenia, odpis księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność lub współwłasność kandydata, lub
 • Kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie miejsca w domu studenckim.

Miejsce składania wniosków

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Fałata 39

Tryb oceny wniosków

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu wniosków, składanych przez kandydatów. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Stypendialną powołaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

Wzór wniosku dostępny pod adresem

Podstawa prawna

UUchwała nr 877/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów pierwszego roku toruńskich szkół wyższych.