Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2020/2021

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest formą nagradzania przez państwo studentów wykazujących się znacznymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi z odbywanymi studiami albo znacznymi osiągnięciami w sporcie. Stypendia przyznawane są na wniosek składany przez rektora uczelni w terminie od 1 do 25 października 2020 r. Maksymalna wysokość stypendium wypłacana jednorazowo może wynosić do 17 000 zł.

Warunki ubiegania się o stypendium ministra

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia (po zaliczeniu pierwszego roku studiów), studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni. Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa uczelnia. O przesłaniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Wnioski należy składać za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF). Wniosek może podpisać elektronicznie wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona. Termin składania wniosków upływa 25 października 2020 r. Po tej dacie system OSF automatycznie zakończy nabór wniosków. Uchybienie terminu nie wywołuje skutków prawnych, a zatem taki wniosek nie podlega rozpatrzeniu.

Okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosków

 • W przypadku studenta studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września 2020 r.
 • W przypadku studenta studiów drugiego stopnia przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września 2020 r.
 • W przypadku studenta, który otrzymał stypendium ministra w poprzednich latach przy ocenie wniosku będą brane pod uwagę osiągnięcia uzyskane od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium ministra, do dnia 30 września 2020 r.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

Wysokość i liczba stypendiów

Wysokość stypendium oraz liczbę stypendystów co roku określa właściwy minister nadzorujący uczelnię. Stypendium nie może być wyższe niż 17 000 zł. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać nie więcej niż 840 stypendiów w skali kraju.

Ogłoszenie listy stypendystów

Wnioski o stypendium ministra są rozpatrywane w terminie do 31 marca 2021 r.
Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej MNiSW. Równolegle do uczelni oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.

Warunki przyznawania stypendium ministra

Stypendium na rok akademicki 2020/2021 może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim (2019/2020) i uzyskał w danym roku akademickim (2020/2021) wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami albo znaczące osiągnięcia w sporcie.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat;
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Sposób oceny wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium ministra podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (metoda punktowa). Punkty przyznawane są za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. Oceny merytorycznej dokonują eksperci Zespołu doradczego do oceny wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. Po zakończeniu oceny minister sporządza listę rankingową wniosków uszeregowaną według liczby punktów. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w tym rankingu.

Wypłata stypendium ministra

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium. Wypłata następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez studenta w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

Pełną informację o warunkach przyznawania stypendium ministra, zasadach punktacji i udokumentowania poszczególnych osiągnięć możesz znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021.

UWAGA! Prosimy nie mylić stypendium ministra ze stypendium rektora. To dwa zupełnie inne rodzaje stypendiów

Podstawa prawna:

 1. Art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 658 i 2297 z późn. zm.)