SYMPOZJUM JAK NIE ZNISZCZYĆ ŻYCIA DZIECKA?

  W murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyło się sympozjum zatytułowane: ,,Jak nie zniszczyć życia dziecka?”. Odbyło się ono w ramach wiosennej sesji Apostolstwa trzeźwości. Organizatorzy, jak również zaproszeni prelegenci, starali się zwrócić uwagę słuchaczy na współczesne zagrożenia, które grożą dzieciom i młodzieży.

  Jako pierwszy głos zabrał Rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, który otwierając sympozjum powiedział:

  „Prawdziwa wolność bierze się z tego szczególnego spotkania z tym, którego przed chwilą celebrowaliśmy, Jego Męki i Zmartwychwstania. Nasze spotkanie z Chrystusem, nasze zanurzenie w Chrystusie jest tym doświadczeniem, przez które uczymy się prawdziwej wolności”.

  Ojciec Rektor podczas swojego przemówienia zwrócił uwagę na kwestię zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież, które prowadzą do zniewolenia człowieka.

  Następnie JE ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych we wprowadzeniu do sympozjum sprecyzował te zagrożenia. Są to głównie: alkohol, tytoń, narkotyki i środki psychoaktywne, hazard gry, pornografia.

  Ksiądz Biskup cytując Sługę Bożego Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia powiedział: „Non possumus! Nie możemy! Nie możemy pozwolić na niszczenie i demoralizację młodego pokolenia. Nie może pozwolić na niszczenie małżeństwa i rodziny. Nie możemy budować cywilizacji śmierci!”.

  O współczesnych zagrożeniach bezpieczeństwa najmłodszych na polu edukacji mówiła w swoim wystąpieniu Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty. Wskazała, że uczniowie w szkołach najczęściej wykazują objawy uzależnienia od: Internetu, telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, gier komputerowych, pornografii i hazardu.

  „Rozpoczęliśmy akcję odciągania dzieci od używania komórek non stop. Chcemy powiedzieć, że życie realne jest dużo ciekawsze. Chcemy powiedzieć jak ważne jest bycie ze sobą, jak ważny jest kontakt z drugim człowiekiem”. – powiedziała.

  Barbara Nowak wskazała, że jest wiele rodzin, w których rodzice nie mają świadomości dotyczącej zagrożeń ich dzieci, którzy nie mają kontroli nad czasem, który ich dzieci spędzają przed komputerem i smartfonem.

  „To, co uważam, że w tej chwili najbardziej jest szkodliwe to przede wszystkim indoktrynacja ideologii gender i LGBT” – przekonywała.

  Pani Kurator podkreśliła, że skutkiem tej indoktrynacji jest nastawienie młodych ludzi na odczuwanie przyjemności również przez podejmowanie aktywności seksualnej: „Dążenie do szczęścia wynikającego z tego, że jest mi dobrze. Nic więcej. Jeżeli ja nie mam być narażony na żadne przykrości, to nie mogę mieć dzieci, bo to wielki i trud, który komplikuje życie”. Podkreśliła, że nastawienie, żeby mi było miło i dobrze stało się główną wartością młodych ludzi. Wymieniła również „patostreaming”, jako obecnie popularne a zarazem niebezpieczne zagrożenie, które często polega na upijaniu się alkoholem do nieprzytomności za pieniądze, paleniu papierosów, a podczas jednej z transmisji doszło do pobicia babci.

  Cywilizacja, która ma nastąpić według ideologii LGBT, to cywilizacja neobarbarzyńska, kompletnie antykulturowa. W tej walce ich głównym wrogiem jest Kościół.
  „Mamy edukacje seksualną. Ta edukacja seksualna jest tak prowadzona, żeby wychować do miłości, rodziny, do odpowiedzialności za siebie, za drugiego człowieka, za dzieci, które się pojawią i za kraj. Natomiast edukacja permisywna, edukacja typu b, to jest ta, która ma zniszczyć młodego człowieka, ma spowodować, że on nie będzie nic wiedział, gdzie jest jego miejsce, za nic będzie odpowiedzialny, tylko przyjemność”. – powiedziała.
  Pani Kurator zakończyła swoje przemówienie słowami: „Ważne, żebyśmy naprawdę z troską myśleli o przyszłości Państwa Polskiego, a jest to możliwe tylko wtedy, gdy zadbamy o bezpieczeństwo naszych dzieci”.

  „Ochrona dzieci przed współczesnymi zagrożeniami – obowiązkiem państwa.” był to temat, który podjął Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.
  Pan Rzecznik określił dziecko, jako „dobro wcielone”, które jest powierzone dorosłym opiekunom.

  Prelegent wskazał, że po przez smartfon z łatwym dostępem do internetu dzieci mają pełny dostęp do patologicznych, demoralizacyjnych i pornograficznych treści.

  Telefony to są klucze do czego? Wyobraźmy sobie, że wszystkie dzieci w Polsce, które mają telefon komórkowy i dzisiaj przyszły z nim do szkoły, po takim otwarci telefonu wpisują „xxx” i mają dostęp do całego zła tego świata”. – powiedział.

  Mówca zwrócił uwagę na kwestię nawiązywania trwałych znajomości w okresie dzieciństwa, które są w stanie przetrwać przez lata, które dzisiaj jest coraz trudniej nawiązywać.

  Pani Dorota Żyro z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej poprowadziła wykład na temat: „Profilaktyka zintegrowana, jako kompleksowe spojrzenie na ochronę dzieci przed zagrożeniami”. Przemówienie dotyczyło głównie wyników wieloletnich badań przeprowadzonych przez ten Instytut.
  „Przez ponad 20 lat badań identyfikujemy ponad 40 ryzykownych zagrożeń młodych ludzi”.

  Zwróciła szczególną uwagę na niezbadane konsekwencje, jakie niosą ze sobą zagrożenia dla życia duchowego, psychicznego i fizycznego dziecka:

  „Zagrożenie treściami bardzo szkodliwymi, rażąco szkodliwymi, mającymi odroczone, niewyobrażalne jeszcze niezbadane i nieustalone skutki, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne – patostreamerzy i pornografia, która jest plagą”.

  Jednak mimo fali zagrożeń nadzieję wzbudzają głęboko w sercu zakorzenione pragnienia młodych ludzi:

  „Pokazują badania CBOS’u mimo tego walca ideologicznego, mimo tych treści bardzo szkodliwych, z którymi mają do czynienia, to młodzież na pierwszym miejscu, jako swój cel życiowy, jako marzenie stawia ciągle rodzinę, młodzież i przyjaźń i to jest niekwestionowane!”.

  Pani Dorota Żyro wskazała, że najważniejsze czynniki chroniące dzieci to: rodzina, szkoła i wiara.

  Badania Instytutu wykazały również, że postrzeganie mamy, taty i babci, jako życiowych przewodników, troska o praktyki religijne oraz dobra atmosfera i akceptacja w szkolnej klasie znacząco minimalizuje zagrożenia czyhające na dzieci. Zaś najważniejsze czynniki ryzyka to: towarzystwo alkoholowe, towarzystwo narkotykowe i seksualizacja wiążąca z wieloma ryzykownymi zachowaniami.

  Na początku swojego przemówienia następny prelegent, Jan Dziedziczak, w sposób chronologiczny przedstawił zarys historyczny harcerstwa.
  Wśród korzyści płynących z bycia harcerzem wymienił: rozwój inteligencji emocjonalnej współpracę w grupie, odporność na stres, odporność na trudne wyzwania, samodyscyplinę, poczucie współodpowiedzialności za to, co mnie otacza.

  Ukazał związek, pomiędzy prawdziwym harcerstwem, a trzeźwością i wychowaniem do odpowiedzialności:

  „Wyznacznikiem autentycznego harcerstwa był stosunek do abstynencji, od samego początku jednym z elementów wychowania młodego człowieka było wychowanie do abstynencji”. – zaznaczył.

  Po przerwie ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr poprowadził wykład zatytułowany: „Kryzys pojęć i prawdy – kryzys wolności.” Po przedstawieniu kilku koncepcji wolności, z których najpopularniejsza obecnie jest koncepcja wolności jako samowoli, razem z negacją istnienia Boga, Ksiądz Profesor wskazał na nierozerwalną więź pomiędzy prawdziwą wolnością, a pojęciem prawdy.

  „Być wolnym, to być wiernym powołaniu(…) Wolność zależy od prawdy(…) Manipulacja pojęć jest kryzysem prawdy” – powiedział.

  Ksiądz Profesor wskazał na różnice między katolicką wizją wychowania do miłości, a edukacją seksualną mającą swoje podłoże w ideologii LGBT.

  „Pojęcia miłość i osoba nie występują w podręcznikach do edukacji seksualnej dla młodzieży.”

  Kryzys pojęć, prawdy i wolności ściśle wiąże się naporem szkodliwej ideologii na chrześcijańskie wartości:

  „Jest to sytuacja ewidentnych manipulacji, które próbują zniekształcić obraz prawdy, zastąpić miłość seksem, prawa osoby roszczeniami”. – podsumował.

  Następnym prelegentem był dr Grzegorz Osiński z WSKSiM w Toruniu, który podjął próbę odpowiedzi na pytanie „Czy można zachować wolność w sieci? – Zagrożenia dzieci w świecie internetu i nowych mediów”. W swoim wystąpieniu scharakteryzował cyberprzestrzeń. Przedstawił koncepcję miasta Smart City autorstwa firmy Google, jako propozycji dla ludzi w przedziale 18-50 lat oraz zaprezentował politykę największych koncernów informatycznych na świecie. Pan Doktor podkreślił, że każda nowa technologia generuje nowe zagrożenia, a obecnie dzieci i młodzież bez przerwy korzysta ze smartfonów, co w znacznym stopniu zniewala

  „Młodzież boi się odłożyć telefon, ponieważ boi się, że je coś ominie w świecie wirtualnym” – powiedział.

  Kolejną osobą, która przemawiała, była Pani dr Agnieszka Muzyk z PWSIiP w Łomży, która podjęła temat: „Społeczeństwo polskie wobec trzeźwości i uzależnień a troska o dzieci i młodzież”.

  Pani Doktor swoje wystąpienie oparła o badania przeprowadzone przez CBOS na temat dostępności alkoholu i opiniach Polaków o sprzedaży alkoholu. Na koniec została opisana praca seminaryjna bł. Michała Sopoćko pt. „Alkoholizm a młodzież szkolna” złożona w Państwowym Instytucie Pedagogicznym w roku 1924.

  „Bł. Michał Sopoćko mówi o ogromnej roli wychowawców, nauczycieli i szkoły”. – podkreśliła Pani Doktor.

  Przedostatni prelegent mec. dr Olgierd Pankiewicz mówił o prawach rodziców wobec instytucji demoralizujących dzieci i młodzież.

  Pan Mecenas poruszył temat przerwania łańcucha sukcesji relacji rodzinnych oraz rozróżnienia tym, co jest prawem, a co nim nie jest.

  „Ustawodawca z jednej strony pozwala swoim prawem funkcjonować instytucjom, które demoralizują dzieci i młodzież, a z drugiej strony póki, co jeszcze pozwala mi jeszcze sprzeciwiać się tym instytucjom to nie prowadzi do pytania czyje jest prawo, ale do pytania, co jest prawem, a co nim nie jest? To jest bardzo ważne rozróżnienie”. – podkreślił.

  Zaznaczył, że ważną kwestią jest powrót do społeczeństwa obywatelskiego, mimo iż jest to trudne we współczesnym świecie.
  „Kto by chciał zrezygnować z beztroskiego korzystania z ciepłej wody i grillowania na rzecz odpowiedzialności za dobro wspólne?” – pytał.

  Jako przedostatnia przemawiała Magdalena Buczek – założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych, która mówiła o wychowaniu dzieci do radości życia przez modlitwę i duchową formację.

  Celem naszej wspólnoty jest odpowiadanie przez codzienne odmawianie różańca świętego na wezwanie, jakie Maryja skierowała w Fatimie”. – wskazała.

  Ostatnim prelegentem był ks. Jan Seremak CSMA, który mówił o ruchu Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej jego strukturze i formacji jego członków.

  Końcowym punktem programu była dyskusja panelowa, po której nastąpiło zakończenie sympozjum, w ramach którego przemówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR – Rektor WSKSiM, a po nim JE ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, udzielił wszystkim uczestnikom konferencji pasterskiego błogosławieństwa.

  Organizatorami Sympozjum były Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
  Relacje z wykładów można obejrzeć na kanale Youtube Telewizji TILMA.

  Hubert Basiński
  Zespół Prasowy WSKSiM