Turystyka Religijna Atrakcje Turystyki Religijnej

Pielgrzymowanie do miejsc uznanych za święte towarzyszy człowiekowi od wieków i jest nieodłącznym elementem rozwoju kultur i cywilizacji. Wędrówki do miejsc świętych podejmowano głównie z pobudek religijnych, chociaż już w starożytności łączono cele sakralno-eschatologiczne z poznawczymi. Początkowo pielgrzymowanie odnosiło się do podróżowania w ogólnym rozumieniu. Współczesne pielgrzymki uznaje się za specyficzną formę turystyki religijnej, która jest pojęciem szerszym i odnosi się do migracji związanych z motywami religijnymi, religijno-poznawczymi lub poznawczymi. Nieco odmienne podejście do prezentowanego zagadnienia ma J. Kosiewicz, według którego w obrębie refleksji nad wędrówkami religijnymi można wyodrębnić religijny nurt od turystycznego religioznawstwa. Książka jest wyrazem dążenia pątników do wykorzystania czasu wolnego nie tylko z pożytkiem dla sfery duchowej, ale także cielesnej poprzez aktywność ruchową.

~Fragment wstępu książki